Kierunek: EkonomiaPobieranie 1.27 Mb.
Strona26/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   54

MARKETING (marketing)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VII

IV

3

Prowadzący: dr Piotr Zawadzki

tel. 0757538307, budynek i nr pok.: C4Treści programowe:

Wprowadzenie do marketingu. Ewolucja marketingu. Cechy firmy zorientowanej marketingowo. Pierwsze przejawy orientacji marketingowej. Orientacje produkcyjne, produktowe, sprzedażowe (dystrybucyjne), marketingowe i społeczne. Miejsce marketingu w firmie. Marketing a zasoby, cele firmy i rynek. Wewnętrzna struktura marketingu. Makrootoczenie technologiczne, polityczno-prawne, ekonomiczne, naturalne, społeczno-demograficzno-kulturowe a marketing. Mikrootoczenie firmy – dostawcy, odbiorcy, konkurenci, społeczności. Model 5 sił Portera. Analizy marketingowe – SWOT, Boston Consulting Group, GE (McKinsey). Strategie marketingowe – strategie produkt – rynek, strategie konkurencyjne, strategie segmentacyjne. Istota reguły STP (segmentacja, wybór rynku docelowego, pozycjonowanie). Kształtowanie mieszanki marketingowej. Uwarunkowania, alternatywy decyzyjne w ramach marketingu mix. Promocja mix – instrumenty, specyfika. Szczególna rola reklamy. Metody określania budżetu promocyjnego. Trójkąt marketingowy – marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny. Marketing na rynku B2B (porównanie z rynkiem B2C). Zadowolenie klienta a wartość dla klienta. Relacje z klientem: podstawowe, reaktywne, odpowiedzialne, proaktywne i partnerskie. Badania marketingowe. Plan marketingowy. Zorganizowanie marketingu w firmie. Kontrola marketingowa.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne marketingu, terminologia i typologia marketingowa, rozróżnianie orientacji przedmarketingowej i marketingowej, systematyka marketingowa, zasady budowy planu marketingowego

umiejętności: przeprowadzenie analiz marketingowych, ocena mieszanki marketingowej na konkretnych przykładach, budowa media planów, przygotowanie badań marketingowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna i projekt.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz projektu.

Literatura podstawowa:

[1] Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.

[2] Golik – Górecka G. (2004), Marketing business to business ,Difin, Warszawa.

[3] Kotler Ph. (1994), Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.

[4] Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W. (1998), Marketing Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

[5] Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1996), Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.

[6] Michalski E. (2003), Marketing Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa.

[7] Kotler Ph. (2004), Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań..Literatura uzupełniająca:

[1] Sobotkiewicz D., Waniowski P. (2006), Marketing Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

[2] Davis A. (2007), Public relations, PWE, Warszawa.

[3] Kotler Ph., Trias de Bas F. (2004), PWE, Warszawa.

[4] Wrzosek W. (red.), (2004), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa.

[5] Nowacki R.(2006), Podręcznik Reklama, Difin, Warszawa.

[6] Kotler Ph. (2005), Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa.

—  —


MARKETING PRZESTRZENI (spatial marketing)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka lokalna, Marketing

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

4

Prowadzący: dr Andrzej Raszkowski

tel. 0757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

Lokalizacja – aspekty teoretyczne i praktyczne, swoboda wyboru, czynniki lokalizacji – typologia i znaczenie w procesach decyzyjnych; Aspekty rynkowe zagospodarowania przestrzennego – ekonomiczny wymiar efektów zewnętrznych przestrzeni, zachowania przestrzenne; Instrumentarium lokalnej polityki przestrzennej w warunkach oddziaływania rynku; Marketingowe podejście do rozwoju przestrzennego – elementy marketingowe w strategiach rozwoju terytorialnego, marketingowe strategie rozwoju przestrzeni – formułowanie, cechy i typologia; Zakres działań marketingowych w przestrzeni (w tym place-marketing, city-marketing, którego skutecznym instrumentem jest m.in. rewitalizacja śródmiejskich rejonów miast, zwłaszcza historycznych oraz marketing urbanistyczny jako rynkowo zorientowana filozofia zarządzania przestrzenią miejską); Marketing a planowanie urbanistyczne; Badania konkurencyjności i atrakcyjności elementów przestrzeni – źródła i jakość informacji marketingowej, wyniki i analiza badań.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie mechanizmów i środków rozwoju przestrzennego w warunkach oddziaływania rynku;

umiejętności: odpowiednie zachowania rynkowe w przestrzeni.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Domański R. (2007), Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.

  2. Markowski T. (red.) (2006), Marketing terytorialny, PAN, Kraków.

  3. Obrębalski M. (1998), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wydawnictwo AE, Wrocław.

  4. Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.

—  —

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna