Kierunek: Ekonomia


METODY ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH (financial market analysis Methods)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona27/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   54

METODY ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH (financial market analysis Methods)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Finanse i bankowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VIII

IV

3

Prowadzący: mgr Jarosław Dziuba

tel. 0757538241, budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Strategie inwestowania na rynku finansowym. Ryzyko i zysk w inwestowaniu na rynku finansowym. Typologia metod analizy rynku finansowego. Wady i zalety poszczególnych metod analizy rynku finansowego. Czynniki wyboru odpowiedniej metody analizy rynku finansowego.

Analiza techniczna. Teoria Dowa. Źródła i metody prezentacji danych w analizie technicznej. Podstawowe narzędzia analizy trendu (linie trendu, wsparcie i opór, kanał trendu, luki cenowe). Klasyczne formacje cenowe kontynuacji i odwrócenia trendu (prostokąt, trójkąty, flaga, chorągiewka, klin, głowa i ramiona, podwójny i potrójny szczyt, formacje V, spodek, formacje odwrócone). Wskaźniki techniczne (średnie ruchome, wstęgi, MACD, Momentum, RoC, RSI, oscylator Williamsa, oscylator stochastyczny i inne).

Analiza fundamentalna. Źródła danych dla analizy fundamentalnej. Elementy analizy fundamentalnej (analiza makroekonomiczna, analiza sektorowa, analiza sytuacyjna, analiza finansowa).Metody dydaktyczne: studium przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej rynku finansowego

umiejętności: praktyczne zastosowanie narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej rynku finansowego (umiejętność wyboru optymalnej metody analizy, umiejętność sporządzania analiz i podejmowania w oparciu o nie decyzji inwestycyjnych)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie dwóch pisemnych prac kontrolnych.

Literatura podstawowa:

[1] Murphy J. J.: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa 1999.

[2] Ritchie J. C.: Analiza fundamentalna. WIG-PRESS, Warszawa 1997.

[3] Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 1, Placet, Warszawa 2001.Literatura uzupełniająca:

[1] Pring M.: Podstawy analizy technicznej. WIG-Press, Warszawa 1998.

[2] Elder A.: Zawód: Inwestor Giełdowy. Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.

[3] Ostrowska E.: Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. PWE, Warszawa 2007.

[4] Perz P.: Sztuka inwestowania. Analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na GPW. K.E. Liber, Warszawa 2008.

[5] Czekała M.: Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.


—  —


METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA (assesment methods of efficieny of management system)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Zarządzanie jakością

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VIII

IV

2

Prowadzący: mgr Paweł Skowron

tel. 0757538264, budynek: H nr pokoju: 27,Treści programowe:

Przesłanki dokonywania oceny wdrożonych systemów zarządzania; interpretacja pojęcia efektywności, jako kluczowego wyznacznika istnienia i doskonalenia organizacji; poziomy efektywności.

Finansowe i niefinansowe mierniki oceny efektywności podejmowanych działań w ramach systemów zarządzania

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, studium przypadków, praca w grupach.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie metod badania efektywności funkcjonujących systemów zarządzania

umiejętności: praktycznie umiejętności tworzenia rachunku kosztów jakości, wdrażania strategicznej karty wyników, dokonywania oceny satysfakcji klientów, dokonywania oceny działań środowiskowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna,

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach grupowych) oraz sprawdzianu;

Literatura podstawowa:


  1. Kaplan R. S, Horton D. P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  2. Kister A. (2005), Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, wyd. Oficyna Wydawnicza, Kraków.

  3. Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, UMCS, Lublin.

  4. PN ISO 10002:2006

  5. ISO 14031:2000

Literatura uzupełniająca:

  1. Karaszewski R.(2006), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń.

  2. Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.

  3. Jedynak P. (2007), Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.

  4. Szafrański M. (2006), Skuteczność działań w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw: badania i ocena, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.

  5. czasopisma „Problemy jakości”, „Przegląd organizacji”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.

—  —

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna