Kierunek: Ekonomia


METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH (methods of estimation of economic projects)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona28/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   54

METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH (methods of estimation of economic projects)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Nauka o przedsiębiorstwie, Podstawy marketingu, Zarządzanie finansami firm

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

3

ćwiczenia

15

IX

V

Prowadzący: dr hab. Lech Kurowski prof. AE, dr Bartłomiej Rodawski, mgr Tomasz Kołakowski, dr Dariusz Głuszczuk

tel. 0757538324, -215, -239 budynek i nr pok.:H19, H14,A 38Treści programowe:

Pojęcie i rodzaje przedsięwzięć gospodarczych. Istota i pomiar efektywności gospodarowania. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych, metodyka UNIDO, proste i rozwinięte metody rachunku efektywności inwestycji. Ocena efektywności projektów restrukturyzacyjnych. Metodyka opracowania Feasibility Study oraz Biznes Planu. Ocena i minimalizacja ryzyka przedsięwzięć gospodarczych. Ustalanie i ocena struktury źródeł finansowania przedsięwzięcia, (struktura źródeł finansowania, wybór zewnętrznych źródeł finansowania, maksymalizacja środków własnych w projektach gospodarczych). Wprowadzenie do analizy ekonomicznej projektu.Metody dydaktyczne: indywidualne projekty przedsięwzięć gospodarczych, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie metodologii opracowania projektów przedsięwzięć gospodarczych oraz zasad i metod ich oceny,

umiejętności: samodzielne opracowanie projektu przedsięwzięcia gospodarczego w postaci Biznes Planu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskiwana z prac pisemnych

Literatura podstawowa:


  1. Behrens W., HawranekP.M. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów Feasibility, Wyd. UNIDO, Warszawa 1993

  2. Filar E., Skrzypek J., Biznes Plan, Wyd Placet, Warszawa 2000

  3. Kurowski L. Ocena projektów gospodarczych. Wyd. AE, Wrocław 2004

  4. Nowak E. (red.) Ocena efektywności przedsięwzięć Gospodarczych. Wyd. AE, Wrocław 1998

—  —


METODY OPTYMALIZACJI DECYZJI GOSPODARCZYCH (methods for economic decision optimization)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria, Badania operacyjne

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

30

VIII

IV

4

Prowadzący: dr Elżbieta Sobczak

tel. 0757538237; budynek i nr pok.: A36Treści programowe:

Elementy teorii gier. Gry dwuosobowe o sumie zero. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Sekwencyjne problemy decyzyjne. Węzły decyzyjne, losowe, końcowe. Budowa drzewa decyzyjnego. Optymalizacja decyzji sekwencyjnych. Zagadnienie transportowe. Model zamkniętego zagadnienia transportowego. Metoda kąta północno-zachodniego. Metoda minimalnego elementu macierzy. Wybrane zagadnienia programowania sieciowego. Metoda CPM. Metoda PERT. Zagadnienie kolejek. Pojedynczy kanał obsługi. Wielokrotne kanały obsługi. Budowa rankingu obiektów w świetle ocen wielokryterialnych. Problemy rozpoznania i ujednolicenia charakteru zmiennych.Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, opracowanie projektów

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań modeli decyzyjnych w ekonomii

umiejętności: analiza problemów decyzyjnych z wykorzystaniem metod ilościowych; stosowanie drzew decyzyjnych, elementów teorii gier oraz modeli transportowych do wyznaczania rozwiązań problemów decyzyjnych; wykorzystanie programu Excel.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Trzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa.

[2] Kukuła K. (red.) (2004), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.

[3] Sikora W. (red.) (2008), Badania operacyjne, PWE, Warszawa.

[4] Lipiec-Zajchowska M.(red.) (2003), Badania operacyjne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

[5] Ignasiak E. (red.) (2001), Badania operacyjne, PWE, Warszawa.

[6] Trzaskalik T. (red.) (2000), Badania operacyjne z komputerem, Wyd. Absolwent, Łódź, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] Guzik B. (2002), Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

[2] Witkowska D. (2000), Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu: podstawy badań operacyjnych, Firma Księgarsko-Wydawnicza „Menadżer”, Łódź.

[3] Krawczyk S. (1996), Badania operacyjne dla menedżerów, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

—  —
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna