Kierunek: Ekonomia


METODY PLANOWANIA W GOSPODARCE (methods of planning in the economy/financial planing)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona29/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   54

METODY PLANOWANIA W GOSPODARCE (methods of planning in the economy/financial planing)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VII

IV

4

ćwiczenia

15

VII

IV

Prowadzący: dr Artur Więznowski

tel. 0757538252, 0757538251; budynek i nr pok.: A72Treści programowe:

Przyczyny i cele planowania procesów gospodarczych. Rodzaje planów. Narzędzia budowy planów. Metody planowania gospodarczego i zasady ich stosowania. Ocena wpływu otoczenia gospodarczego na dany podmiot. Metoda procentu sprzedaży. Metody heurystyczne. Metody ekonometryczne. Plany przepływu środków pieniężnych. Budżety. Planowanie strategiczna. Metoda scenariuszy i planowanie wariantowe. Ocena planów. Korekta zadań planistycznych – planowanie kroczące.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, dyskusja, analizy przygotowywane przez studentów na wskazane tematy, zadania rozwiązywane na zajęciach, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: metody planowania krótko i długookresowego, narzędzia oceny planów

umiejętności: zdobycie umiejętności doboru metody planowania do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Umiejętność formułowania założeń, budowy i oceny planów krótkookresowych, rocznych i strategicznych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.Forma zaliczenia: pisemna, projekt

Forma egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: w pierwszej części semestru odbywa się sprawdzian pisemny, w trakcie którego studenci musza wykazać się umiejętnością formułowania założeń i budowy budżetów oraz planów gotówkowych. W drugiej części semestru studenci przygotowują projekt – plan strategiczny. Liczba punktów zależy od uzyskanych wyników. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Warunki zaliczenia egzaminu: na egzamin składa się zestaw 2 – 3 zadań polegających na budowie planów lub rozwiązaniu określonych problemów planistycznych.

Literatura podstawowa:

[1] R. Brealey (1999), Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa .

[2] A. Ross, (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa .

[3] A. Więznowski (2007), Sosnowski M.,P.Szlachetka, Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług. Wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej i menedżerskiej, Wyd. AE we Wrocławiu.

[4] D. Romer (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

[1] B.Vause (2005), Guide to Analysing Companies, The Economist

[2] S. Brown (2006), Guide to Economic Indicators, The Economist.

[3] J. Tennent (2008), Guide to Financial Management, The Economist

[4] (2003) Numbers Guide. The Essentials of Business Numeracy, The Economist.

—  —


METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH marketingowYCH (quantitative methods in marketing research)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza Ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marketing

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VII

IV

2

Prowadzący: dr Aneta Rybicka

tel. 0757538274; budynek i nr pok.: B26Treści programowe

dane marketingowe – skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach marketingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne w odniesieniu do poszczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców – skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating scale), rangowa, stałych sum, zamiarów zakupu, porównywania parami; skale specyficzne: semantyczna Osgooda, Stapela-Crespiego, Likerta), dopuszczalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzonych na różnych skalach.

Wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych. Metody badania zależności (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza regresji wielorakiej; conjoint analysis; drzewa klasyfikacyjne. Metody badania współwystępowania (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza czynnikowa; metody klasyfikacji; skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego. Czynniki decydujące o wyborze metod analizy danych.

Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych:

– segmentacja rynku i wybór rynków docelowych (fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku, segmentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przykłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych),

– badania związane z produktem (badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków testowych, określanie pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie i repozycjonowanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykłady wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produktem),

– prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpoznawanie związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców.Metody dydaktyczne: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań metod wielowymiarowych w badaniach marketingowych

umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych z wykorzystaniem metod wielowymiarowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna (co najmniej 50% punktów) uzyskana na podstawie prac pisemnych

Literatura podstawowa

[1] Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.

[2] Gatnar E., Walesiak M. (red) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław.

[3] Walesiak M. (2002), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wydawnictwo AE, Wrocław.

[4] Walesiak M., Bąk A. (2000), Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław.

[5] Zaborski A. (2001), Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław.

[6] Bąk A. (2004), Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław.

Literatura uzupełniająca

[1] Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[2] Rószkiewicz M. (20002), Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

[3] Stanimir A. (red.) (2006), Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady, Wydawnictwo AE, Wrocław.

[4] Pluta W. (1999), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

—  —

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna