Kierunek: Ekonomia


ANALIZA FINANSOWA (financial analysis)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona3/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ANALIZA FINANSOWA (financial analysis)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstw

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

4

laboratorium

15

VIII

IV

Prowadzący: dr Andrzej Koza,

tel. 0757538255, budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Analiza finansowa a analiza ekonomiczna. Pojęcie i zakres analizy finansowej. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami firmy.

Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej, sprawozdania finansowe jako źródło danych stosowanych w analizie finansowej, metody wykorzystywane we wstępnej analizie finansowej przedsiębiorstwa. Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, istota i metodologia wskaźnikowej analizy finansowej przedsiębiorstwa, podstawowe grupy wskaźników stosowanych w analizie finansowej przedsiębiorstwa, wartości postulowane i ich rola w analizie wskaźnikowej.

Analiza i ocena rentowności metodologia badania rentowności firmy, ujęcie statyczne badania rentowności, ujęcie dynamiczne badania rentowności, zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej w ocenie rentowności.

Wstępna analiza i ocena rentowności działania przyczynowa analiza i ocena rentowności porównawcza analiza i ocena rentowności, statyczna analiza i ocena rentowności sprzedaży, rentowności aktywów i kapitałów, dynamiczna analiza i ocena rentowności sprzedaży, aktywów i kapitałów.

Wskaźnikowa analiza i ocena rentowności działania, analiza wskaźnikowa rentowności sprzedaży, analiza wskaźnikowa rentowności aktywów, analiza wskaźnikowa rentowności kapitałów,

Pogłębiona analiza i ocena rentowności działania analiza progu zysku, zastosowanie dźwigni operacyjnej w ocenie rentowności, struktura kapitału a rentowność firmy,. zastosowanie dźwigni finansowej w ocenie rentowności.

Analiza i ocena płynności finansowej, dynamiczna ocena płynności, zastosowanie przepływów pieniężnych do oceny płynności przedsiębiorstwa, statyczne metody oceny płynności, kapitał pracujący a analiza płynności,

Statyczna analiza i ocena płynności finansowej, analiza wskaźnikowa bieżącej płynności, analiza wskaźnikowa podwyższonej płynności, analiza wskaźnikowa wypłacalności natychmiastowej

Kapitał pracujący a ocena płynności finansowej, ustalanie wielkości kapitału pracującego,

ustalanie i analiza cyklu obrotowego brutto, ustalanie i analiza cyklu obrotowego netto, ustalanie i analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Analiza i ocena zadłużenia, metody ustalania poziomu zadłużenia firmy, analiza struktury zadłużenia, analiza wskaźnikowa zadłużenia firmy aktywa netto, Pozioma analiza a zadłużenie firmy, analiza pionowa a zadłużenie firmy, wskaźnik zadłużenia ogólnego, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego,

Analiza i ocena wypłacalności (zdolności do obsługi zadłużenia) metody ustalania wypłacalności firmy, analiza statyczna wypłacalności, analiza dynamiczna wypłacalności wypłacalność a zdolność kredytowa.

Analiza i ocena sprawności działania, metodologia badania sprawności działania firmy, analiza sprawności działania oparta na kosztach przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania oparta na analizie rotacji analiza sprawności działania oparta na wskaźnikach gospodarowania zasobami,

Analiza i ocena pozycji rynkowej firmy, metodologia badania pozycji rynkowej firmy, wskaźnikowa ocena wartości akcji i kapitału, informacje a wartość akcji i kapitału, Analiza pozycji rynkowej spółek giełdowych

Analiza wartości kapitału spółek nie notowanych na giełdzie.

Wielokryteriowe metody analizy i oceny kondycji finansowej firmy (model Du Ponta, model Wilcoxa, model E.I. Altmana, sześcioczynnikowa analiza dyskryminacji.

Analiza jako narzędzie oceny zagrożenia trwałą niewypłacalnością firmy.Metody dydaktyczne: Studium przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie projektów laboratoryjnych

Założenia i cele przedmiotu: wiadomości: podstawy teoretyczne analizy finansowej, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia działań analitycznych, analiza i ocena sytuacji finansowej firmy.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia laboratorium : pisemna – projekt

Forma zaliczenia egzaminu: praca pisemna

Warunki zaliczenia laboratorium: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie testu – min. 50% poprawnych odpowiedzi.

Literatura podstawowa:

[1] M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004

[2] Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.

[3] M. Zaleska, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2002.Literatura uzupełniająca:

[1] Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Wydanie II, Difin, Warszawa 2002.

[2] Śliwa J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
—  —

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna