Kierunek: Ekonomia


MODELOWANIE PROCESÓW EKONOMICZNYCH (economic processes modelling)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona31/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   54

MODELOWANIE PROCESÓW EKONOMICZNYCH (economic processes modelling)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Makroekonomia, Statystyka, Ekonometria, Ekonomia matematyczna.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VII

IV

4

laboratoria

15

VII

IV

Prowadzący: dr Beata Bal-Domańska

tel. 0757538239; budynek i nr pok.: A38Treści programowe:

Modelowania procesów ekonomicznych w oparciu o czasowe, przekrojowe i przekrojowo-czasowe szeregi danych. Metody ekonometryczno – statystyczne w badaniach zjawisk ekonomicznych: poziomu życia i rozwoju społecznego. Modelowanie zjawisk ekonomicznych na podstawie danych panelowych – podstawowe pojęcia i zastosowania. Techniki estymacji modeli dla danych panelowych (model pool, z efektami ustalonymi, z efektami losowymi, międzygrupowy). Efekty indywidualne – pojęcie i interpretacja. Weryfikacja modeli dla danych panelowych (m.in. test F, Hausmana, Breucha –Pagana) Zastosowanie modelowania w oparciu o dane panelowe dla analiz wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych.Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia laboratoryjne, studium przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zakres i metodologia modelowania procesów ekonomicznych.

umiejętności: modelowanie zjawisk ekonomicznych za pomocą narzędzi współczesnej ekonometrii, w tym na podstawie danych panelowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia laboratorium: pisemna, projekty.

Forma zaliczenia wykładu: pisemna

Warunki zaliczenia laboratorium: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Warunki zaliczenia wykładu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Osińska M. (red.) (2007), Ekonometria współczesna, DOM ORGANIZATORA, Toruń.

[2] Welfe A. (red.) (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.

[3] Kufel T. 92007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa.

[2] Gajda J.B.(2004), Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.

—  —


NEGOCJACJE W BIZNESIE (negotiation in business)


Kierunek / specjalność: Ekonomia /Kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

IX

V

1

Prowadzący: dr Marta Kusterka-Jefmańska, dr Sabina Zaremba-Warnke, dr Anetta Zielińska

tel. 075 7538257, 0757538220, 0757538265; budynek i nr pok.: H 21, H 28, H 30Treści programowe:

Przebieg procesu negocjacyjnego – geneza i istota negocjacji; charakterystyka faz procesu negocjacyjnego.

Konflikty i sposoby ich rozwiązania w negocjacjach – istota, źródła i rodzaje konfliktów; negocjacje jako sposób rozwiązania konfliktów.

Negocjacje jako proces komunikowania się – podstawowe pojęcia.

Komunikacja werbalna w negocjacjach – zasady poprawnego komunikowania się, typologia argumentów perswazyjnych, taktyki aktywnego słuchania.

Komunikacja niewerbalna w negocjacjach – elementy komunikacji niewerbalnej, znaczenie gestów w komunikacji międzyludzkiej.

Reguły wywierania wpływu i ich znaczenie w negocjacjach – schemat oddziaływań perswazyjnych w ujęciu klasycznym; koncepcja R. Caldiniego; wywieranie wpływu w skali masowej – reklama, kampanie edukacyjne. Cechy dobrego negocjatora.

Style, strategie, zasady i taktyki w negocjacjach – charakterystyka, klasyfikacja i wzajemne zależności.Metody dydaktyczne: ćwiczenia negocjacyjne, symulacje negocjacji indywidualnych i grupowych (w części oparte na autentycznych sytuacjach negocjacyjnych w życiu społecznym i gospodarczym).

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość głównych zasad prowadzenia negocjacji, podstawowych strategii i najczęściej stosowanych technik negocjacyjnych oraz podstawowa wiedza z dziedziny teorii i praktyki komunikacji interpersonalnej;

umiejętności: dostrzegania i definiowania problemów związanych z konfliktami w życiu społecznym i gospodarczym, radzenia sobie z sytuacją konfliktową, posługiwania się różnymi technikami negocjacji odpowiednimi w danej sytuacji.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty lub ustna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie prac pisemnych lub ustna

Literatura podstawowa:

[1] Kałążna-Drewińska U.(, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2006

[2] Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1997.

[3] Fischer R., Ury W., Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 1991.

[4] Dąbrowski P., Praktyczna teoria negocjacji, Sorboq, Warszawa 1991.

Literatura uzupełniająca:

[1] Kamiński J., Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa, POLTEXT 2003.

—  —
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna