Kierunek: Ekonomia


OPTYMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH (optimization of tax burdens)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona33/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   54

OPTYMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH (optimization of tax burdens)


Kierunek / specjalność - Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów – studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse publiczne.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

IX

V

2

Prowadzący: dr Magdalena Rękas

tel. 75 38 311 lub 75 38 252 (sekretariat katedry); pokój 82 budynek AProgram przedmiotu:

 • Zarządzanie przez podatki a optymalizacja podatkowa – pojęcia i cele. Rodzaje działań optymalizacyjnych. Instrumenty i metody optymalizacji podatkowej. Kryteria optymalności – koszty i korzyści podatnika z optymalizacji podatków. Tarcze podatkowe – pojęcie, rodzaje, źródła. Podstawy prawne optymalizacji podatkowej w Polsce. Ryzyko optymalizacji podatkowej. Wykroczenie
  i przestępstwo skarbowe.

 • Konkurencja podatkowa, czyli optymalizacja podatków a wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – analiza porównawcza obciążeń podatkowych dla firm działających w SSE i poza nimi. Wykorzystanie rajów podatkowych w optymalizacji podatkowej - transfer dochodów, przeciwdziałanie zjawisku ucieczki do rajów podatkowych. Ceny transferowe. Holdingi i grupy kapitałowe. Opodatkowanie dywidend.

 • Przychody i koszty uzyskania przychodu oraz ustalanie podstawy opodatkowania
  w podatku dochodowym (PIT, CIT). Wybór formy opodatkowania dochodu dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: podatek liniowy, progresywny, uproszczone formy opodatkowania. Zeznania podatkowe PIT roczny.

 • Sterowanie obciążeniami podatkowymi w bieżącej działalności gospodarczej: polityka kształtowania dochodów (wykazywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodu), zmiana roku podatkowego, amortyzacja podatkowa, rozliczanie straty. Źródła finansowania a obciążenia podatkowe.

 • Optymalizacja obciążeń podatkowych z tytułu podatku VAT. Wybór opodatkowania lub zwolnienie. Opłacalność zwolnienia z VAT. Rozliczenie podatku naliczonego
  i należnego. Mały podatnik a rozliczenia VAT.

Metody dydaktyczne: Prezentacje problemów i dyskusje grupowe, praca z ustawami podatkowymi, studia przypadków, rozwiązywanie zadań.

Założenia i cel dydaktyczny:

wiadomości: poznanie instrumentów optymalizacji obciążeń podatkowych

umiejętności: praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy do podejmowania decyzji w zakresie obciążeń podatkowych, nabycie umiejętność pracy z ustawami podatkowymi oraz sporządzania deklaracji podatkowych np. PIT roczny.

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna po uzyskaniu co najmniej 50% punktów przewidzianych w semestrze z takich elementów jak: test, zadania, aktywność na zajęciach (prezentacja problemu, dyskusje).

Literatura podstawowa:


 1. Dymek M. (2006), Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk.

 2. Kudert S., Jamroży M. (2007), Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Kraków.

 3. Poszwa M., (2007), Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C. H. Beck, Warszawa.

 4. Rosiński R. (2008), Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, DIFIN, Warszawa.

 5. Ustawy podatkowe m.in.: Ordynacja podatkowa, PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, ustawa karno-skarbowa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Olchowicz, I (2009), Rachunkowość podatkowa, DIFIN, Warszawa.

 2. Winiarska K., Startek, K. (2008), Rachunkowośc podatkowa, C. H.Beck, Warszawa.

 3. Ziółek Ł. (2007), Międzynarodowe planowanie podatkowe, DIFIN, Warszawa.

 4. Bernal A. (2008), Zjawisko uchyalnia się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, DIFIN, Warszawa.

 5. Wyrzykowska A (2006)., Optymalizacja VAT, ODiDK, Warszawa.

 6. Pluta W. (2004), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

 7. Szczęsny W. (2001), Firma w otoczeniu fiskalnym, DIFIN, Warszawa.

—  —


ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOLEM PRACOWNICZYM (organisation and staff management)


Kierunek/specjalność: Ekonomia/Kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie,

Wymagania wstępne- zaliczone przedmioty: podstawy zarządzania, nauka o przedsiębiorstwie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

15

X

V

1

Prowadzący: dr Agnieszka Skowrońska

tel. 075 75 38 215, budynek H, pokój 14Treści programowe

I. Pojęcie, cechy i przykłady efektywnych zespołów pracowniczych.

Etapy tworzenia i kierowania zespołem pracowniczym

Wady i zalety pracy zespołowej

Role lidera w zespole (koordynator, wódz, realizator, innowator, poszukiwacz źródeł, krytyk zespołu, dusza zespołu, skrupulatny wykonawca)

Czynniki składające się na dynamiczne i skuteczne przywództwo

Sposoby skłaniania członków zespołu do natychmiastowego działania

Sposoby skutecznego przekonywania zespołu do propozycji lidera

Sposoby skłaniania członków zespołu do współpracy

Sposoby umacniania kontaktu w grupie

Organizacja i kierowanie w zróżnicowanym kulturowo zespole pracowniczym

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny i praca w grupach 5- 6 osobowych nastawionych na ustalenie celów, norm postępowania w zespole oraz na wypracowanie ogólnych wewnętrznych relacji między członkami grupy : określenie przez członków zespołów pojęcia efektywnej pracy w grupie oraz sporządzenie przez każdą z grup listy kryteriów, jakie spełniać powinien sprawnie pracujący zespół; wypracowywanie przez zespoły robocze zasad radzenia sobie z potencjalnymi problemami, jakie mogą pojawić się podczas prac grup; ocena przez członków poszczególnych grup stopnia, w jakim powołane zespoły odpowiadają kryteriom efektywnego zespołu oraz ustalenia dotyczące cech pracy grupowej, które są najistotniejsze z punktu widzenia różnych zespołów; wypracowywanie ogólnych wewnętrznych relacji w ramach powołanych zespołów.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawowe wiadomości teoretyczne wiążące się z budowaniem zespołów pracowniczych, cechami efektywnych zespołów, eliminacją błędów w pracy zespołu oraz skutecznym motywowaniem uczestników zespołów

umiejętności: budowanie i sprawne kierowanie zespołem pracowniczym

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie odpowiedzi zaprezentowanych w formie pisemnej na 4 zagadnienia problemowe (studia przypadków dotyczące organizacji i kierowania zespołem pracowniczym w wybranych firmach).

Literatura podstawowa:

[1] Szczepanik R. (2005), Budowanie zespołu- Poradnik dla menedżera personalnego,

Wydawnictwo Helion, Gliwice.

[2] Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.

[3] Liberman D. (2005), Postaw na swoi,. Bauer- Weltbild Media, Warszawa.

[4] Collins A. (2003), Język ciała gestów i zachowań,. Bauer- Weltbild Media, Warszawa.


[5] Nazare-Aga I. (2004),Nie pozwól sobą manipulować w życiu, Bauer- Weltbild Media,

Warszawa.

[6] Skowrońska A. (2004), Zasoby ludzkie w zarządzaniu łańcuchami logistycznymi, W:

Bukowski L. (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Oficyna Wydawnicza TEXT,

Kraków, s. 208-218

Literatura uzupełniająca:

[1] Kożusznik B. (2006), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.

[2] Kożusznik B., (2005),Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa.

[3] Kożusznik B., (2002), Psychologia zespolu pracowniczego, PWE, Warszawa.

[4] Stelmach W. (2005), Ciemne strony kierowania, Placet, Kraków.

[5] Skowrońska A. (2005), The Practice of HRM in Logistics Chain Management, “Argumenta

Oeconomica” No 1-2, s.105-129.

[6] Skowrońska A. (2002), Modele zarządzania zasobami ludzkimi w logistyce, „Gospodarka

Materiałowa i Logistyka” nr 5, s. 6-10

—  —

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna