Kierunek: Ekonomia


PODSTAWY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I BENCHMARKINGU (bases of the ratio analysis and the benchmarking)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona34/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   54

PODSTAWY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I BENCHMARKINGU (bases of the ratio analysis and the benchmarking)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania, Statystyka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

3

Prowadzący: dr Anetta Zielińska

tel. 0757538265; budynek i nr pok.: H30Treści programowe:

Zadaniem analizy wskaźnikowej jest: pomiar (diagnoza) stanu środowiska i intensywności presji antropogennej; ocena warunków i trendów środowiskowych w skali regionalno/lokalnej, narodowej, globalnej, integracja problemów środowiskowych do polityk sektorowych; integracja ogólnych problemów (zagrożeń, celów, warunków itp.) środowiskowych do polityk makroekonomicznych. Istota analizy wskaźnikowej jest ułatwienie realizacji celów strategicznych, poprzez tworzenie w miarę prostych narzędzi informacyjno-diagnostycznych przydatnych w kontroli stanu oraz zarządzaniu sferą społeczną, gospodarczą i przestrzenną w taki sposób, aby równoważyć dostęp do środowiska zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Opis wskaźników w układzie przyczynowo-skutkowym (D-P-S-I-R).

Benchmarking to ciągły proces oceny produktów, usług i praktyk, w odniesieniu do najsilniejszych konkurentów lub firm uznawanych za liderów, czyli zdobywanie wiedzy o własnej firmie i firmach konkurencyjnych. Benchmarking skierowany jest do firm poszukujących nowych rozwiązań, dążących do systematycznego rozwoju oraz do poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. Benchmarking wykorzystywany jest przez instytucje, które chcą obiektywnie ocenić swoją pozycję na rynku lub zdobyć wiedzę o własnym potencjale. Fazy procesu benchmarkingu. Rodzaje benchmarkingu.

Metody dydaktyczne: studium przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstaw teoretycznych analiz: wskaźnikowej i porównawczej w ochronie środowiska;

umiejętności: praktyczne rozpoznawanie różnych aplikacji analiz wskaźnikowych i porównawczych w ochronie środowiska.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia wykładu: praca pisemna

Warunki zaliczenia wykładu: ocena pozytywna uzyskana z pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.

  2. Bendell Tony, Boulter Louise, Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.

  3. Węgrzyn, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork–Wrocław 2000.

—  —PODSTAWY ORGANIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ (fundamentals of tourist event organisation)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Prawo, Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym, Marketing

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

10

VIII

IV

2

Prowadzący: dr Piotr Zawadzki

tel. 0757538305; budynek i nr pok.: C5,Treści programowe:

Podstawowe pojęcia wykorzystywane w obsłudze ruchu turystycznego. Programowanie imprezy turystycznej z uwzględnieniem specyfiki różnych jej rodzajów. Kalkulacja imprezy turystycznej (w tym m.in. określenie kosztu zamówionych świadczeń, stawki akwizycyjnej dla agenta). Proces zamawiania świadczeń. Sprzedaż imprezy turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem: opracowania koncepcji promocji, przygotowania komunikatów wprowadzających imprezę na rynek, prowadzenie sprzedaży imprezy turystycznej. Realizacja imprezy turystycznej. Odprawa i wyjazd uczestników imprezy. Realizacja świadczeń zgodnie z programem. Powrót uczestników imprezy turystycznej. Rozliczenie imprezy turystycznej.Metody dydaktyczne: wykłady interaktywne, dyskusje grupowe, studia przypadków, organizacja imprezy turystycznej, prezentacja wybranych zagadnień przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad organizacji imprez turystycznych

umiejętności: praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem specyfiki konkretnej imprezy

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie dwóch prac pisemnych.

Literatura podstawowa:


  1. Kruczek Z.(red.) (2000), Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków.

  2. Pląder D. (red.) (2001), Organizacja pracy w hotelarstwie, Wyd. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków.

—  —

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna