Kierunek: Ekonomia


POLITYKI SEKTOROWE UNII EUROPEJSKIEJ (European Union sector polices)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona36/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   54

POLITYKI SEKTOROWE UNII EUROPEJSKIEJ (European Union sector polices)


Kierunek/specjalność: Ekonomia/ Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Polityka ekonomiczna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

15

VIII

IV

4

Prowadzący: dr Agnieszka Skowrońska

tel. 0757538215, budynek i nr pok.: H 14Treści programowe:

Sektorowe polityki (definicje: sektora, sektorowych polityk- różne podejścia):

Polityka przemysłowa (istota, cele i zasady polityki przemysłowej; argumenty za i przeciw w polityce przemysłowej- nowy etap dyskusji związany z globalizacją a ekonomia neoliberalna jako oficjalna doktryna UE; ewolucja polityki przemysłowej UE; metody realizacji polityki przemysłowej UE; podejście klasterowe jako alternatywa ujęcia sektorowego; polityka przemysłowa a konkurencyjność przemysłu europejskiego).

Polityka rolna (istota, cele i zakres wspólnej polityki rolnej; ewolucja tworzenia wspólnego rynku i polityki rolnej; rodzaje organizacji rynku rolnego; polityka strukturalna w rolnictwie).

Polityka transportowa (istota i zasady polityki transportowej; ewolucja polityki transportowej; podstawy prawne wspólnej polityki transportowej; wpływ polityki transportowej na infrastrukturę transportową i europejski rynek usług transportowych).

Polityka handlowa (charakterystyka wspólnej polityki handlowej UE, dostosowania w Polsce do wymogów wspólnej polityki handlowej).

Polityka spójności ekonomicznej i społecznej (istota i charakter polityki spójności UE, dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki spójności).

Polityka energetyczna (charakterystyka polityki energetycznej UE i dostosowania w Polsce w tym zakresie)

Polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego (charakterystyka polityki UE, programy ramowe w UE, dostosowania w Polsce do wspólnotowe polityki wspierania badań i rozwoju technologicznego).

Polityka ochrony konsumenta (polityka ochrony konsumenta UE- strategia na lata 2002-2006, dostosowania w Polsce i ekonomiczne efekty dostosowań).

Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw (charakterystyka polityki UE wobec przedsiębiorstw, program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, dostosowania w Polsce do wspólnotowej polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw i ekonomiczne aspekty tych dostosowań).

Zasady udzielania i struktura narzędzi pomocy publicznej w krajach członkowskich UE (definicja pomocy publicznej; podejście do kwestii pomocy publicznej w UE a podstawy traktatowe; typologia celów pomocy publicznej; podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej; klasyfikacja i formy pomocy publicznej; praktyka funkcjonowania pomocy publicznej w krajach UE).Metody dydaktyczne: klasyczny wykład +studium przypadków i analiza aktów prawnych

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie słuchaczy z celami, zasadami i mechanizmami polityk Unii Europejskiej

umiejętności: wykształcenie umiejętności analizy kierunków oddziaływania i właściwości instrumentarium polityki przemysłowej, rolnej i transportowej Unii Europejskiej

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę,

Forma egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Ciamaga L., Latoszek E., Teichman E., Oręziak L., Michałowska- Gorywoda K., (2004) Unia Europejska, PWN, Warszawa

[2] Nicoll W., Salmon T., (2002) Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa

[3] Hansen J.D., (2003) Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

[4] Płowiec U., (2000) Polska i Unia Europejska- stan obecny i wyzwania na przyszłość, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa

[5] Wysokińska Z., Witkowska J. (2004) Integracja europejska- dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk. PWE, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] Skowrońska A. (2009) Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.

[2] Kozrowicz H., Skowrońska A. (2005) Polityka przemysłowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego, Wrocław.

—  —


POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (state aid for entrepreneurs)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Makroekonomia, Finanse publiczne

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

1

Prowadzący: dr Andrzej Koza

tel. 0757538255, budynek: A, nr pokoju: 99,Treści programowe::

Istota i funkcje pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Definicje pomocy publicznej, zasady prawne jej realizacji, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz zakres stosowania i jej beneficjenci.

Rodzaje pomocy publicznej:

pomoc regionalna- obszary objęte pomocą publiczną, warunki prawne i zasady korzystania z tej formy pomocy publicznej, instytucje udzielające, regiony objęte tą forma pomocy finansowej oraz jej beneficjenci, wielkości udzielanego wsparcia, a także limity kwotowe;

pomoc sektorowa- rodzaje i zasady korzystania z tej pomocy, grupy przedsiębiorców objętych pomocą sektorową, instytucje jej udzielające, rozmiary i limity kwotowe;

pomoc horyzontalna- rodzaje pomocy horyzontalnej, możliwości korzystania przez przedsiębiorców z tej formy pomocy finansowej, rozmiary i limity udzielanej pomocy.

Obowiązki przedsiębiorców ubiegających się o przyznanie poszczególnych form pomocy publicznej, warunki i zasady ubiegania się o środki publiczne przez poszczególnych przedsiębiorców, obowiązki sprawozdawcze korzystających z pomocy publicznej oraz zasady i system nadzorowania udzielanej pomocy publicznej.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

Wiadomości i umiejętności: poznanie podstawowych sposobów pozyskiwania publicznych środków finansowych przez przedsiębiorców oraz warunki i cel ich wydatkowania warunkach Polskich

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia wykładu: praca pisemna

Warunki zaliczenia wykładu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Modzelewska-Wąchal E., Pełka P., Stasiak M. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.

[2] Pastuła I. Werner A. Pomoc publiczna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

[1] Marquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. LexisNexis Warszawa 2006.

[2]Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. Warszawa 2008

—  —

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna