Kierunek: Ekonomia


PRAWNO – FINANSOWE ASPEKTY TURYSTYKI (legislative and financial aspects of tourism)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona38/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   54

PRAWNO – FINANSOWE ASPEKTY TURYSTYKI (legislative and financial aspects of tourism)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomika turystyki, Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym,

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

20

VIII

IV

3

Prowadzący: dr Renata Przeorek-Smyka

tel. 0757538309, 0757538305, budynek i nr pok.: C 216Treści programowe:

Rozliczenie roczne firmy turystycznej, w tym m.in. ustalanie dochodu z działalności i zobowiązania podatkowego. Podstawowe informacje dotyczące uruchamiania i prowadzenia małej firmy turystycznej (wybrane rodzaje przedsiębiorstw turystycznych) – m.in. wymagania formalno-prawne wynikające z ustaw, wymagania dotyczące osób prowadzących przedsiębiorstwo turystyczne.

Zatrudnianie pracowników w firmach turystycznych – m.in. rodzaje umów, ustalanie wynagrodzenia pracowników, obowiązki pracodawcy wobec instytucji zewnętrznych wynikające z zatrudnienia pracownika.

Kalkulacja zyskowności przykładowego rodzaju przedsiębiorstwa turystycznego przy uwzględnieniu założonych warunków działania.Metody dydaktyczne: wykład, dyskusje grupowe, projekty grupowe, zadania do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość podstawowych regulacji prawnych odnoszących się do działalności gospodarczej w turystyce, znajomość aspektów finansowych i rachunkowych prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego,

umiejętności: rozwiązywanie problemów finansowych i prawnych w przedsiębiorstwach turystycznych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się w semestrze VIII zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie 2 prac pisemnych

Literatura podstawowa:

[1] Ustawa o usługach turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 roku - tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2268

[2] strony www dotyczące aspektów prawnych i finansowych, np. http://msp.money.pl/, http://www.tur-info.pl/, http://www.lex.com.pl/

[3] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz.1807) z późn. zm.Literatura uzupełniająca:

[1] Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350) z późn. zm.

[2] Obowiązujące akty prawne regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw

— ² —


PROGNOZOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (business forecasting)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Makroekonomia, Ekonomia matematyczna, Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie i symulacje

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

5

VIII

IV

3

ćwiczenia

10

VIII

IV

  1. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz

tel. 0757538279; budynek i nr pok.: A84

Treści programowe

Istota i cechy wahań koniunkturalnych w gospodarce rynkowej (pojęcie i morfologia współczesnych wahań koniunkturalnych, mechanizm cyklu koniunkturalnego, teorie cyklu koniunkturalnego, teoretyczna i praktyczna przydatność badań koniunktury gospodarczej).

Metody empirycznej analizy koniunktury gospodarczej (diagnoza i prognoza jako for-my koniunkturalnych prac analitycznych, główne wskaźniki ogólnogospodarczych wahań koniunkturalnych, metody wyodrębniania wahań koniunkturalnych, wymagania wobec danych dla potrzeb analizy koniunktury).

Współczesne metody prognozowania koniunktury gospodarczej (metody dominujące i metody wspomagające, symbioza i wzajemne uzupełnianie się metod).

Próby prognozowania koniunktury gospodarczej dla wybranych (przykładowych) obiektów.

Metody dydaktyczne: studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie specyfiki współczesnych wahań koniunkturalnych i metodologicznych zasad ich prognozowania

umiejętności praktyczne: nabycie podstawowych metodycznych umiejętności prognozowania koniunktury gospodarczej

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna – test wielokrotnego wyboru

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna – uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu

Literatura podstawowa

[1] Mocek M. (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce. Wy-dawnictwo AE, Poznań 2006.

[2] Kowalewski G., Metody badania koniunktury gospodarczej. Wprowadzenie. Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.

[3] Rekowski M. (red.), Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce. Wydawnictwo AE, Poznań 2003.Literatura uzupełniająca

[1] Rekowski M. (red.), Koniunktura gospodarcza Polski, Wydawnictwo AE, Poznań 1997.

[2] Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.

[3] Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wyd. IV zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

[4] Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.

—  —

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna