Kierunek: Ekonomia


PROŚRODOWISKOWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ (environmental organization management)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona39/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   54

PROŚRODOWISKOWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ (environmental organization management)


Kierunek/specjalność: Ekonomia/ Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Nauka o przedsiębiorstwie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

6

ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: dr Grzegorz Kobyłko

tel. 0757538303; budynek nr pok.: H7Treści programowe:

Ekologiczne uwarunkowania zarządzania organizacją, rola organizacji gospodarczych w realizacji celów społecznych. Ekologicznie zorientowane organizacje społeczne. Specyfika pól konfliktów wynikających z rozbieżności interesów organizacji gospodarczej, jej interesariuszy i społeczności lokalnych (koszty zewnętrzne).

Ogólne uwarunkowania racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych, założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz identyfikacja podmiotów zaangażowanych w jego wspieranie.

Kompetencje i instrumenty oddziaływania organizacji rządowych i pozarządowych w ramach polityki ekologicznej stosowane na różnych szczeblach jej realizacji, instrumenty administracyjne, ekonomiczne i informacyjne, założenia koncepcji rynku uprawnień do emisji zanieczyszczeń.

Uwarunkowania wynikające z kompetencji podmiotów administracyjno-prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach realizacji zrównoważonego rozwoju, środowiskowo zorientowana strategia.

Zarządzanie informacją i wiedzą o środowisku.

Narzędzia diagnostyczne stosowane w zarządzaniu środowiskowym (oceny cyklu życia produktu, ekobilanse, przeglądy ekologiczne, oceny oddziaływania na środowisko, i inne).

Nowe rynki produktów ekologicznych, nowe tendencje, ekologia jako element marketingu przedsiębiorstwa, marketing ekologiczny.

Narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskowe oraz problematyka ich integrowania z ogólnym systemem zarządzania, (ekoznakowanie, pozwolenia zintegrowane system zarządzania środowiskowego wg norm ISO grupy 14 000 oraz EMAS.).

Metody dydaktyczne: wykład, gra decyzyjna, studium przypadków, indywidualne projekty.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawowe z zakresu umiejscowienia problemów ochrony środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem; ogólna znajomość narzędzi stosowanych do diagnozowania tych problemów oraz narzędzi wykorzystywanych do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko

umiejętności: podejmowanie decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: gra decyzyjna i projekt.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: uczestnictwo w grze decyzyjnej oraz ocena projektu

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Kobyłko G. (red.) (2007) Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wyd. AE Wrocław

[2] Kramer M., Urbaniec M., Kryński A. (2004) Międzynarodowe zarządzanieśrodowiskiem Wyd. C.H. Beck Warszawa

[3] Poskrobko B. (2007) Zarządzanie środowiskiem. PWE, BiałystokLiteratura uzupelniająca:

[1] Nierzwicki W. (2006) Zarządzanie środowiskowe PWE Warszawa

[2] Winpenny J. (1995) Wartość Środowiska PWE Warszawa

[3] Czaja S., Becla A. (2007) Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

—  —

RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT PODATKOWY (tax accounting and audit)


Kierunek / specjalność - Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

VIII

IV

2

ćwiczenia

10

VIII

IV

Prowadzący: dr Joanna Zuchewicz

tel. 0757538263, 0757538254; budynek i nr pokoju: A 87Treści programowe:

Przedstawienie wzajemnych relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym.

Klasyfikacja przychodów i kosztów według przepisów podatkowych – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Ujmowanie różnic wynikających z odmiennego klasyfikowania przychodów i kosztów księgowych i podatkowych.

Omówienie podstawowych elementów różniących ustalanie wyniku finansowego według prawa bilansowego i podatkowego.

Trwałe i przejściowe różnice między wynikiem rachunkowym i podatkowym.

Ustalanie i ujmowanie w księgach rachunkowych odroczonego podatku dochodowego.

Cele i zadania polityki podatkowej przedsiębiorstwa a obowiązek podatkowy.

Metodyka przygotowywania informacji oraz podstawowych danych zawartych w sprawozdaniu podatkowym.

Zasady, procedury i tryb sporządzania sprawozdań podatkowych. Wymogi formalne sprawozdawczości podatkowej.

Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sprawozdawczości, według prawa bilansowego i podatkowego.

Kontrola poprawności sporządzenia deklaracji podatkowych.

Pojęcie, cel i klasyfikacja audytu podatkowego, audyt wstępny, audyt szczegółowy oraz audyt kompleksowy. Istota audytu kontraktowego.

Metody dydaktyczne : wykłady, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie kryteriów i zasad prawa bilansowego i podatkowego. Klasyfikacja przychodów i kosztów według prawa bilansowego i podatkowego. Zasady ustalania wyniku rachunkowego i podatkowego. Istota i cel audytu podatkowego.

umiejętności: ustalanie zysku bilansowego i dochodu podatkowego, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie sprawozdań podatkowych oraz ich analiza.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń i wykładów: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie prac pisemnych.

Literatura podstawowa:


  1. Olchowicz I. (2005), Rachunkowość podatkowa, Wydanie 7, Difin, Warszawa.

  2. Winiarska K., Startek K. (2008), Rachunkowość podatkowa, C. H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

  1. Cebrowska T. (red.) (2006), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydanie 1, PWN, Warszawa.

  2. Kosakowski E. (2009), Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

  3. Miesięcznik „Przegląd Podatkowy”.

  4. Miesięcznik „Rachunkowość”.

—  —

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna