Kierunek: Ekonomia


RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING EKOLOGICZNY (ecological accounting and controlling )Pobieranie 1.27 Mb.
Strona40/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   54

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING EKOLOGICZNY (ecological accounting and controlling )


Kierunek/specjalność: Ekonomia / Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne i zaliczone przedmioty: Rachunkowość; Finanse ochrony środowiska

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok

Punkty ECTS

Wykłady

15

IX

V

3

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Borys

tel. 0757538219; 0757538263 (sekretariat); budynek i nr pok.: A85Treści programowe:

Rachunkowość jako system informacyjny w przedsiębiorstwie; odbiorcy informacji z systemu rachunkowości; cechy rachunkowości jako systemu informacyjnego.

Rozwój systemów zarządzania środowiskiem jako przesłanka powstania rachunkowości ekologicznej; istota rachunkowości ekologicznej; zakres rachunkowości ekologicznej.

Istota i rodzaje zewnętrznych kosztów ekologicznych; metody szacowania zewnętrznych kosztów ekologicznych; zapotrzebowanie na informacje o zewnętrznych kosztach ekologicznych.

Rachunek kosztów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach – pojęcie i metodyka sporządzania; rachunek strat i zobowiązań ekologicznych przedsiębiorstw; ocena efektywności ekologiczno-ekonomicznej inwestycji ekologicznych.

Controlling a system rachunkowości; pojęcie controllingu i controllingu ekologicznego; zadania controllingu ekologicznego; sylwetka ekocontrollera; instrumenty controllingu ekologicznego.

Istota i typologia bilansów ekologicznych; procedura oceny cyklu życia produktu; Zadania ekobilansowania w przedsiębiorstwie; metody analizy bilansów ekologicznych.

Istota i funkcje wskaźników ekologicznych; typologia wskaźników ekologicznych; zakres i metody analizy wskaźników ekologicznych.Metody dydaktyczne:

- przekazywanie wiedzy przez prowadzącego

- dyskusja i studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie zadań i zasad rachunkowości i controllingu ekologicznego oraz ich instrumentarium

umiejętności: samodzielne rozwiązywanie problemów decyzyjnych w oparciu o wyniki rachunku kosztów ekologicznych; analiza i ocena bilansów ekologicznych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: testy pisemne

Warunki zaliczenia: oceny pozytywne z testów

Literatura podstawowa:

[1] Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005

[2] Kobyłko G. (red.), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

Literatura uzupełniająca:

[1]Kramer K., Strebel H., Buzek L., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2005

—  —

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA (computer added accounting)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość małej firmy

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

30

IX

V

3

Prowadzący: mgr Wojciech Krawiec, mgr Damian Kubiak

tel. 0757538241; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Uregulowanie prawne dotyczące prowadzenia księgowości w formie elektronicznej. Charakterystyka funkcjonujących systemów finansowo-księgowych. Wprowadzenie do programu finansowo-księgowego Rewizor GT, omówienie sposobów instalacji programu oraz środowiska pracy programu. Uruchomienie programu i założenie bazy danych nowego podmiotu gospodarczego, zapoznanie się z obsługą programu oraz jego poszczególnymi modułami. Zapoznanie się z działaniem narzędzi oraz funkcji ułatwiających funkcjonowanie programu, jak i poszczególnych jego modułów.

Założenie kartotek kontrahentów, instytucji, wspólników oraz środków trwałych. Obsługa modułu „Administracja”, definiowanie parametrów programu, dodawanie nowych rejestrów księgowych, poprawianie istniejących słowników.

Wprowadzenie „Bilansu otwarcia” oraz modyfikacja planu kont, dodawanie kont syntetycznych i analitycznych, dołączanie kartotek do odpowiednich kont oraz ich elementów, nadawanie numerów analitycznych.

Obsługa modułów „Ewidencje księgowe” oraz „Ewidencje pomocnicze”, w tym definiowanie pieczęci księgowych i schematów importu, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, wprowadzanie rejestrów VAT oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych.

Obsługa modułu „Finanse”, wystawianie dokumentów KP, KW, BP, BW oraz rozliczanie ewentualnych rozrachunków za pomocą operacji kasowych i bankowych. Rozliczanie rozrachunków w module „Rozrachunki”, operacja kompensaty rozrachunków.

Obsługa programu kadrowo-płacowego „mikroGratyfikant” - dodawanie kartotek pracowników, dodawanie umów o prace i umów cywilnoprawnych, generowanie listy płac.

Obsługa programu „Subiekt GT”: wystawianie dokumentów sprzedaży i zakupu oraz dokumentów magazynowych, współpraca Subiekta GT z Rewizorem GT (import dokumentów).

Organizacja komunikacji pomiędzy modułami programu oraz komunikacji systemu z innymi aplikacjami. Tworzenie i automatyczne księgowanie dokumentów na podstawie dowodów elektronicznych.

Zamknięcie roku obrotowego. Generowanie i definiowanie sprawozdań finansowych oraz zestawień dostępnych w aplikacji.Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera oraz zapoznanie się z cechami dostępnych systemów finansowo-księgowych;

umiejętności: praktyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu programu finansowo-księgowego „Rewizor GT”.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna – realizacja projektu przy pomocy komputera i oprogramowania f-k

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna z realizacji projektu

Literatura podstawowa:

[1] Rewizor GT. System finansowo-księgowy. Instrukcja obsługi.

[2] Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P. (2004), Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

[3] Krawiec W., Kubiak D. (2006), Rodzaje zagrożeń w odniesieniu do systemów informatycznych rachunkowości, W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Pod red. T. Kiziukiewicz. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.

[4] Tomczak M. (2001), Symfonia. Rachunkowość komputerowa. Finanse i księgowość, Mikom, Warszawa.

—  —

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna