Kierunek: Ekonomia


RELACJE INWESTORSKIE (investor relations)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona41/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   54

RELACJE INWESTORSKIE (investor relations)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i Doradztwo Finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Makroekonomia, Finanse i bankowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

10

IX

V

3


ćwiczenia

10

IX

V

Prowadzący: dr Alicja Janusz

tel. 075753 255, budynek i nr pok. A 89Treści programowe:

Aktywność inwestycyjna inwestorów na rynku finansowym: klasyfikacja inwestorów ; znaczenie inwestycji indywidualnych w gospodarce, świat globalnego akcjonariatu; indywidualni i instytucjonalni inwestorzy na GPW w Warszawie.

Prawa inwestora i ochrona tych praw: prawa inwestora; ochrona praw inwestorów, ład korporacyjny, zasady dobrych praktyk.

Bezpieczeństwo inwestorów indywidualnych na rynku finansowym: instytucje regulujące i nadzorcze ( Komisja Nadzoru Finansowego); systemy ochrony uczestników rynku (Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Obowiązkowy System Rekompensat Inwestorom –Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Fundusz Gwarancyjny funduszy emerytalnych, Program Ochrony Oszczędności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych .

Zorganizowane wsparcie aktywności inwestycyjnej indywidualnych inwestorów: programy lojalnościowe; kluby inwestycyjne; stowarzyszenia indywidualnych inwestorów; The World Federation of Investors; Euroshareholders; działalność stowarzyszeń indywidualnych inwestorów na rzecz podniesienia odpowiedzialności społecznej spółek.

Relacje inwestorskie: pojęcie, geneza i cele i zadania relacji inwestorskich; cechy efektywnego systemu relacji inwestorskich.

Relacje inwestorskie jako narzędzie podnoszenia wartości firmy: chaos informacyjny; rosnące wymagania inwestorów instytucjonalnych; przekazywanie otoczeniu informacji niefinansowych; kształtowanie polityki informacyjnej.

Narzędzia relacji inwestorskich: media relations, prospekt emisyjny, raporty analityczne, cykliczne spotkania otwarte, raporty roczne, walne zgromadzenie akcjonariuszy, promowanie marki.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w relacjach inwestorskich: regres tradycyjnych form komunikowania się z inwestorami i otoczeniem; najlepsze praktyki internetowych relacji inwestorskich; internetowe relacje inwestorskie w polskich spółkach giełdowych, analiza przykładowych stron internetowych relacji inwestorskich; badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych; badania przeprowadzone przez "Partners for Financial Stability Program" .

Metody dydaktyczne: studium przypadków, samodzielne przygotowanie raportu z badań dotyczącego wykorzystania narzędzi relacji inwestorskich w wybranej spółce akcyjnej.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie praw inwestorów oraz możliwości ochrony tych praw; poznanie istoty i narzędzi relacji inwestorskich,

umiejętności: wykształcenie umiejętności identyfikowania narzędzi relacji inwestorskich i wykorzystania nowoczesnych technologii w relacjach inwestorskich

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna i raport z badań

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz raportu z analizy wykorzystania narzędzi relacji inwestorskich.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Niedziółka D.( 2008), Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  2. Dziawgo D. (2004), Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

  3. Dziawgo D., (red.) (2004), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym” pod red. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Literatura uzupełniająca:

  1. Panfil M., Szablewski A. (red.) (2006), Metody wyceny spółki Perspektywa klienta i inwestora”, Poltext, Warszawa

—  —


RYNEK NIERUCHOMOŚCI (real estate market)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VII

IV

3

Prowadzący: dr Jacek Welc

tel. 0757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

Specyfika rynków nieruchomości na tle innych rynków. Zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a rynkami kapitałowymi. Funkcjonowanie rynków nieruchomości – czynniki mikroekonomiczne oraz czynniki makroekonomiczne wpływające na rynki nieruchomości. Wartość pieniądza w czasie a rynek nieruchomości – wpływ czasu oraz ryzyka na kształtowanie się cen nieruchomości.

Czynniki mikroekonomiczne kształtujące rynek nieruchomości mieszkaniowych. Czynniki mikroekonomiczne kształtujące rynek nieruchomości innych niż mieszkaniowe. Różnice pomiędzy rynkami nieruchomości metropolitarnymi oraz regionalnymi.

Wzrost gospodarczy a sytuacja na rynkach nieruchomości. Wpływ sytuacji na rynkach finansowych na rynek nieruchomości. Cykliczność kształtowania się sytuacji na rynkach nieruchomości.

Wpływ polityki lokalnej oraz podatków od nieruchomości. Wpływ innych czynników lokalnych i regionalnych na rynek nieruchomości.

Metody wyceny nieruchomości: metody porównawcze, metody kosztowe, metody dochodowe.

Wybór formy finansowania inwestycji w nieruchomości: Podstawowe formy finansowania: kapitały własne, kredyty i pożyczki, leasing; cel oraz horyzont inwestycyjny a wybór formy finansowania inwestycji w nieruchomości; wpływ ryzyka związanego z nieruchomościami na optymalną strukturę finansowania inwestycji w nieruchomości.

Podstawowe wskaźniki mikro- oraz makroekonomiczne użyteczne w analizie i prognozowaniu sytuacji na rynkach nieruchomości.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie specyfiki, głównych czynników kształtujących ceny nieruchomości oraz podstawowych metod analizy i wyceny rynku nieruchomości

umiejętności: analiza podstawowych czynników kształtujących krótko- oraz długoterminową sytuację na rynkach nieruchomości

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: zestawy składające się z 5 pytań. Uzyskanie z odpowiedzi na pytania co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] Kucharska-Stasiak E. (2004), Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] Hopfer A. i inni (1995), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom 1. Szacowanie nieruchomości., Twiger, Warszawa.

[2] DiPasquale D., Wheaton W.C. (1996), Urban Economics and Real Estate Markets, Prentice Hall, New Jersey.

[3] Miller N.G., Geltner D.M. (2005), Real Estate Principles for the New Economy, Thomson South-Western, Mason.

[4] Ling D.C., Archer W.R. (2005), Real Estate Principles. A Value Approach, McGraw-Hill, New York.

—  —

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna