Kierunek: Ekonomia


RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stock market)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona42/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   54

RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stock market)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Prawo gospodarcze

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

VIII

IV

2

Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz

tel. 0757538279; budynek i nr pok.: A84Treści programowe

Struktura rynku papierów wartościowych i jego miejsce w segmencie rynku finansowego. Pojęcie rynku regulowanego. Obrót pierwotny i wtórny. Subemitenci inwestycyjni i usługowi. Wymogi i procedury związane z przeprowadzeniem oferty publicznej. Obowiązki informacyjne spółek. Insiding i inne niedozwolone praktyki na rynku papierów wartościowych. Rodzaje emisji akcji: emisja z prawem poboru, emisja plasowana, emisja założycielska, emisja „połączeniowa” i parytet zamiany akcji, emisja kapitalizacyjna. Emisja obligacji zamiennych na akcje. Metody przydziału akcji obejmowanych na rynku pierwotnym.

Uczestnicy rynku papierów wartościowych. Rola i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego.

Instytucje obsługujące obrót papierami wartościowymi. Rola i funkcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych: definicja i funkcje. Rola i funkcje domów maklerskich. Maklerzy i doradcy inwestycyjni.

Inwestorzy: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Fundusze inwestycyjne. Charakterystyka otwartych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Charakterystyka zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Otwarte fundusze emerytalne. Klasyfikacja inwestorów indywidualnych wg różnych kryteriów.

Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Funkcje systemu WARSET. Funkcje centralnego systemu notującego. Komunikacja domów maklerskich z Giełdą. Animatorzy rynku i emitenta. Rodzaje zleceń. Sposoby określania limitu ceny w zleceniach. Terminy ważności zleceń. Zlecenia bez limitu ceny. Przykłady posługiwania się różnymi rodzajami zleceń. Prezentacja sytuacji, w których mogą mieć zastosowanie poszczególne rodzaje zleceń i cele, jakie można za ich pomocą realizować.

Notowania giełdowe. Notowania ciągłe. Notowania w systemie jednolitego kursu dnia z 2-krotnym fixingiem. Harmonogram sesji dla notowań ciągłych oraz dla notowań w systemie kursu jednolitego. Równoważenie rynku jako faza notowań ciągłych. Faza interwencji i dogrywki w notowaniach kursu jednolitego. Zasady przeprowadzania dogrywek. Derywaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krótka sprzedaż.

Indeksy giełdowe. Konstrukcja indeksów giełdowych: indeks WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80, TECHWIG, indeksy branżowe.

Dystrybucja informacji o przebiegu notowań i wynikach notowań. Ceduła giełdowa i układ tabel publikowanych w prasie.

Alternatywny system obrotu. Obrót pozagiełdowy.

Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Zysk i ryzyko papieru wartościowego. Proste strategie inwestowania w papiery wartościowe.

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie regulacji prawnych obowiązujących na rynku papierów wartościowych, organizacji i zasad funkcjonowania giełd papierów wartościowych

umiejętności: samodzielne inwestowanie na rynku papierów wartościowych, czytanie tabel giełdowych, interpretacja podstawowych wskaźników rynkowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma egzaminu: pisemna – test wielokrotnego wyboru

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna – uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu

Literatura podstawowa

[1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t. I i II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.

[2] Nowak K., Polski rynek kapitałowy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.

[3] Bień W., Rynek papierów wartościowych. Difin, Warszawa 2008.Literatura uzupełniająca

[1] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997.

[2] Al-Kaber M., Rynek kapitałowy w Polsce. WSE Białystok, 2003.

[3] Brożbar-Gruszczyńska E., Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. AE Poznań, 2007.

[4] Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2008.

[5] Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce. Olympus, Warszawa 2003.

—  —

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (civil society)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty:

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

2

Prowadzący: dr Marek Zagajewski

tel. 0757538339, 0757538305; tel. kom. 501102485; budynek i nr pok.: A41Treści programowe: Problematyka społeczeństwa obywatelskiego. Historia pojęcia, jego źródła i współczesna treść. Społeczeństwo obywatelskie a demokracja. Tradycje obywatelskiej aktywności i jej współczesne przejawy. Aktualne problemy ładu demokratycznego w Polsce a rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rola trzeciego sektora, organizacji pozarządowych w życiu społecznym.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, studia przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie podstawowych pojęć i kategorii dotyczących życia politycznego w jego rozmaitych przejawach;

umiejętności: samodzielne dokonywanie analiz instytucji, procesów i wydarzeń politycznych z uwzględnieniem ich ekonomicznych przesłanek i konsekwencji dla życia gospodarczego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Bokajło W., Dziubka K. (red.) (2001), Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

[2] Gliński P., Lebenstein B., Siciński A. (red) (1995), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, IFiS PAN, Warszawa.

[3] Kazimierczak T., Rymsza M. (red) (2007) Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, ISP, Warszawa.

[4] Pietrzyk-Reeves D. (2004) Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

[5] Sztompka P. (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa, SIW Znak, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

[1] Osiatyński W. (2004), Rzeczpospolita obywateli, Rosner i Wspólnicy, Warszawa.

[2] Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 1789.

[3] Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948.

[4] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2007.

[5] Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, 2003.

—  —
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna