Kierunek: Ekonomia


SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (social conditions for the development of companies)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona43/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   54

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (social conditions for the development of companies)


Kierunek/specjalność: Ekonomia/Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

15

VII

IV

2

Prowadzący: dr Agnieszka Skowrońska

tel. 0757538215, budynek H, pokój 14Treści programowe:

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy o społecznych zewnętrznych i wewnętrznych aspektach rozwoju przedsiębiorstwa.

Wiedza z tego zakresu nabiera w ostatnich latach szczególnego znaczenia z powodu zagrożeń cywilizacyjnych wynikających z działalności gospodarczej przedsiębiorstw jak również wzrostu znaczenia wiedzy jako źródła rozwoju przedsiębiorstw. Użyteczność wiedzy w tworzeniu przewagi konkurencyjnej wymaga organizacyjnego (zespołowego) uczenia się.

Tematyka: kryzys filozofii rozwoju (ujemne skutki działalności gospodarczej wynikające z globalizacji i nadmiernej konkurencji); źródła rozwoju (od ziemi do kapitału, rynku i skumulowanej wiedzy jako głównego źródła rozwoju); ewolucja zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; public relations jako element zarządzania strategicznego; audyt społeczny; samoucząca się organizacja – organizacyjne tworzenie wiedzy; kadra kierownicza a rozwój przedsiębiorstwa; kultura organizacyjna; partycypacja pracownicza; współdziałanie pracowników i otwartość komunikacyjna; społeczne warunki rozwoju przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych; zewnętrzne społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce; społeczne wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw.Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, studia przypadków

Założenia i cele dydaktyczne przedmiotu:

wiadomości: poznanie znaczenia problematyki społecznej w rozwoju przedsiębiorstwa (w jaki sposób ludzie w otoczeniu i wewnątrz przedsiębiorstw wpływają na jego rozwój)

umiejętności: tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu oraz organizacji uczącego się przedsiębiorstwa

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pisemnej odpowiedzi na 5 pytań z w/w zakresu oraz wykonanych projektów dotyczących realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce firm działających na światowym rynku.

Literatura podstawowa:

[1] L.Jakubów, Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000

[2] J.Kuraszko, B.Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, Ekonomia Społeczna Teksty 2007

[3] J.nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difina Warszawa 2007

[4] R. Stocki, P. Prokopowicz, G. Żmuda, Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska Oficyna, Warszawa 2008

[5] K.Blanchard, N.V. Peale, Etyka biznesu, Studio Emka, Warszawa 2008Literatura uzupełniająca:

[1] Brdulak H., Gołębiowski T. (red), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005

[2] Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak nauczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE Warszawa 1993

[3] Organizacja przyszłości, Praca zbior. Business Press, Warszawa 1998

[4] Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes, /red./ B. Rok, FOB, Warszawa 2001

[5] Wójcik K., Public relations od A do Z, t. 1, Placet, Warszawa 1997

—  —

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (financial reporting)


Kierunek / specjalność - Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Rachunkowość, Majątek i kapitały podmiotów gospodarujących

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

VII

IV

3

ćwiczenia

10

VII

IV

Prowadzący: dr Joanna Zuchewicz

tel. 0757538263, 0757538254 budynek i nr pok.: A 87Treści programowe:

Omówienie podstawowych elementów sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych – według metody bezpośredniej i metody pośredniej oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdań.

Zasady wyceny bilansowej składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem trwałej i przejściowej utraty wartości aktywów jednostki gospodarczej według krajowych standardów rachunkowości. Zasady ujęcia aktywów i pasywów jednostki w sprawozdaniu finansowym. Wpływ wyceny bilansowej na wynik finansowy podmiotu. Zasady ustalania przychodów i kosztów usług długoterminowych według uregulowań krajowych.

Metodyka przygotowywania informacji oraz podstawowych danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Procedury i tryb sporządzania sprawozdań finansowych oraz statystycznych.

Wymogi formalne sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów. Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sprawozdawczości, według prawa bilansowego.

Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych, kontrola poprawności ich sporządzenia.

Wstępna analiza sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym jednostki .

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie kryteriów i zasad wyceny bilansowej aktywów i pasywów jednostki gospodarczej z uwzględnieniem wpływu wyceny na wynik finansowy firmy. Klasyfikacja czynników wpływających na zmiany w kapitale własnym. Zrozumienie zależności między wynikiem finansowym a przepływami pieniężnymi

umiejętności: praktyczne sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich wstępna analiza

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń i wykładów: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


  1. Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.

  2. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R. Kabalski P. (2007), Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

  3. Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów MSR/MSSF, Difin, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

  1. Walińska E. (red.) (2008), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

  2. Gabrusewicz W. (2007), Sprawozdawczość finansowa, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań.

  3. Miesięcznik „Rachunkowość”.  •  —


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna