Kierunek: Ekonomia


STRATEGIA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA (tax strategy of enterprises)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona44/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   54

STRATEGIA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA (tax strategy of enterprises)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse Publiczne

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

2

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, dr Michał Sosnowski

tel. 0757538210, 0757538251, budynek: i nr pok.: A 68,72Treści programowe:

Istota i rodzaje strategii podatkowych. Wybór miejsca prowadzenia działalności. Wybór rodzaju i podmiotu działalności. Wybór formy prawnej działalności. Wybór formy opodatkowania. Realizacja zobowiązań podatkowych-zachowania podatnika. Raje podatkowe, a strategie przedsiębiorstw. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych. Strategia kosztowa. Strategia dochodowa.Metody dydaktyczne: analiza porównawcza, studium przypadków, zadania do rozwiązania.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie metod i form strategii podatkowej przedsiębiorstw,

umiejętności: umiejętność zmniejszania obciążeń podatkowych przedsiębiorstw.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] J. Sokołowski (1995 ), Zarządzanie przez podatki, PWN Warszawa.

[2] J. Głuchowski (red.),(2002), Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, PWN Warszawa .

[3] G. Szczodrowski ,(20070, Polski system podatkowy, PWN Warszawa.

[4] T. Krzywan ( 2009 ) Zmiany w podatkach na 2009 rok. Difin Warszawa.

[5] J. Szlęzak-Matusewicz (2008), Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa

[6]M. Poszwa, (2007), Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, GHBeck,Warszawa

Literatura uzupełniająca:

[1] J. Sokołowski ( 2000 ), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wyd. AE Wrocław.

[2]  H. Litwińczuk, (2006), Prawo podatkowe przedsiębiorców, DW ABC Warszawa.

—  —


STRATEGIE ROZWOJU TERYTORIALNEGO (territorial development strategies)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka lokalna, Gospodarka regionalna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

4

Prowadzący: dr Andrzej Raszkowski

tel. 0757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

System zarządzania strategicznego w układach terytorialnych. Formułowanie długofalowych strategii rozwojowych lokalnych, powiatowych i regionalnych układów terytorialnych; Metodyka budowy strategii rozwoju terytorialnego – etapy, ich zakres i znaczenie; Warsztaty strategiczne – zakres i metodyka prac warsztatowych, zagadnienia integracyjnego podejścia do planowania strategicznego (collaborative planning); Kryteria i zakres prospektywnego diagnozowania miast, gmin, powiatów i regionów (zagadnienie obiegu informacji, ich zakresu i źródeł danych oraz ujawniania słabych i mocnych stron układów terytorialnych oraz szans i zagrożeń ich dalszego rozwoju); Kształtowanie hierarchicznej struktury celów i zadań strategicznych; Problemy wariantowania w rozwoju terytorialnym (scenariusze rozwoju, ich ocena i kwestie wyboru optymalnych rozwiązań); Warunki realizacji strategii (w tym kwestie zasad formułowania projektów realizacyjnych zadań strategicznych, zagadnienia monitoringu oraz pomiaru i oceny efektów wdrażania strategii); Praktyka planowania strategicznego (studia przypadków) w polskich i zagranicznych jednostkach terytorialnych.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie teoretycznych podstaw i praktycznych zasad planowania strategicznego w skali lokalnej, subregionalnej i regionalnej;

umiejętności: sporządzenie kompleksowej diagnozy prospektywnej (wraz z analizą strategiczną), sformułowanie wiązki celów i zadań strategicznych dowolnego układu terytorialnego, opracowanie metryk zadań strategicznych oraz ogólnej strategii długofalowego rozwoju jednostek terytorialnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Brol R. (red.) (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, Wydawnictwo AE, Wrocław.

[2] Klasik A. (2002), Strategie regionalne: formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo AE, Katowice.

[3] Klasik A., Kuźnik F. (red.) (2001) Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo AE, Katowice.

[4] Wysocka E. (1999) Strategia rozwoju województwa – aspekt przestrzenny, Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej, Warszawa.

—  —

1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna