Kierunek: Ekonomia


SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM (information systems in enterprise management)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona46/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   54

SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM (information systems in enterprise management)


Kierunek / specjalność – Ekonomia / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma studiów

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

15

IX

V

4

Prowadzący: dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Andrzej Dudek

0757538273, 0757538277; budynek i nr pok.: B27, B28Treści programowe

Ewolucja i kierunki rozwoju systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem: zadania informatyki w zarządzaniu, struktura systemu informatycznego w organizacji, Systemy MRP, MRP II, ERP, CRM, Podstawowe założenia funkcjonalne, konstrukcyjne i technologiczne zintegrowanych gospodarczych systemów informacyjnych, modele procesowe, struktura funkcjonalna i informacyjna zintegrowanych gospodarczych systemów informacyjnych.

Algorytmizacja procesów w przedsiębiorstwie: wstęp do projektowania systemów, procesy algorytmiczne, metodyka CASE, metodyka Yourdona, metodyka Martina, metodyka SSADM, Diagramy ERD, STC, FHD, DFD, narzędzia typu RAD wspomagające tworzenie systemów informatycznych.

Technologie baz danych, hurtownie danych, narzędzia: architektura i funkcje hurtowni danych, repozytorium metadanych, narzędzia zapytań, analizy i raportowania, data mining, zarządzanie hurtownią danych, eksploracja danych, podstawy OnLine Analytical Processing (OLAP), Normalizowane i nienormalizowane struktury danych, normalizacja danych, model relacji jednostkowej, normalizowane dane i systemy OLAP, analiza danych przy użyciu wymiarów i faktów, tabele informacyjne, tabela faktów, kostki.

Elementy informatyzacji w zarządzaniu: zakup, tworzenie, implementacja, eksploatacja i modyfikacja systemu informatycznego, integracja systemów informatycznych. Strategia informatyzacji, Organizacja przedsięwzięć informacyjnych. Integrator systemu i jego rola. Czynniki krytyczne realizacji projektu. Modelowanie implementacyjne i wdrożeniowe.

Przegląd rozwiązań klasy ERP: Microsoft Dynamice AX, Microsoft Navision AX, Oracle E-business Suite, mySAP ERP, TETA 2000.Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie zasad wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w zarządzaniu;

umiejętności: korzystanie z systemów informacyjnych i informatycznych w zarządzaniu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna w formie testu, praktyczna w formie ćwiczeń laboratoryjnych do samodzielnego wykonania.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna (co najmniej 50% punktów) uzyskana na podstawie testu. Rozwiązanie dwóch z trzech zadań praktycznych przy stanowisku komputerowym ze znajomości programu klasy ERP.

Literatura podstawowa

[1] Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wyd. III. Wydawnictwo MIKOM Warszawa 2003.

[2] Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004, dostępny w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem:

http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/Content/968/klonowski.pdf

[3] Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.

[4] Olszak C., Sroka H., Zintegrowane systemy informacyjne w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.Literatura uzupełniająca

[1] Zieliński J. (red.), Inteligentne systemy zarządzania. PWN, Warszawa 2001.

[2] Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Helion, Gliwice 2004.

[3] Simon A., Shaffer S., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej: zastosowanie w handlu elektronicznym. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2002.

[4] Baborski A. (red.): Efektywność zarządzania a sztuczna inteligencja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1995.

[5] Owoc M. (red.), Elementy systemów ekspertowych. Cz. I. Sztuczna inteligencja i odkrywanie wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.

[6] Pipkin D. L., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Warszawa, WNT 2002.

[7] Unold J., Systemy informacyjne marketingu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.

[8] Sturm J., Microsoft SQL Server 7.0. Hurtownie danych, Promise, Warszawa 2000.

[9] Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia. PWN, Warszawa 1999.

—  —

TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA (tourism and environment)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomika turystyki

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VII

IV

2

Prowadzący: dr Jacek Potocki

tel. 0757538222; budynek i nr pok.: H24.Treści programowe:

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju różnych typów i dyscyplin turystyki. Wpływ warunków środowiska na sezonowość ruchu turystycznego – przykłady z różnych regionów i dyscyplin turystyki.

Podstawowe metody oceny środowiska dla potrzeb turystyki. Typy metod i ich użyteczność w praktyce planistycznej. Metody proste i złożone (w tym metoda modelowa).

Walory środowiskowe jako element atrakcyjności turystycznej. Znaczenie różnych komponentów środowiska, wskaźniki wyznaczające ich przydatność dla rozwoju ruchu turystycznego.

Wpływ turystyki na przekształcanie środowiska. Problem oceny chłonności turystycznej. Zagrożenia środowiska w wyniku błędnie zaprojektowanych urządzeń turystycznych (przykłady).

Programowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych. Rodzaje obszarów chronionych i możliwości ich turystycznego użytkowania. Zasady kierowania ruchem turystycznym na terenach chronionych bezpośrednio i pośrednio.Metody dydaktyczne: studium przypadków, indywidualne projekty.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: relacje między turystyką a środowiskiem, zasady kierowania funkcją turystyczną obszarów chronionych;

umiejętności: sposoby waloryzacji i oceny środowiska dla potrzeb turystyki, zarządzanie ruchem turystycznym na terenach chronionych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej lub wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Baranowska-Janota M., Turystyka w parkach narodowych i krajobrazowych, IGPiK, Warszawa 1993.

[2] Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

[1] Turystyka na obszarach chronionych, Lubuski Klub Przyrodników, Świebodzin 1993.

[2] Turystyka przyjazna dla przyrody i środowiska, Lubuski Klub Przyrodników, Świebodzin 1998.

[3] Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa 1979.

—  —
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna