Kierunek: Ekonomia


WARSZTATY SAMORZĄDOWE (case study of local autority)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona48/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   54

WARSZTATY SAMORZĄDOWE (case study of local autority)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Administracja publiczna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VII

IV

2

Prowadzący: dr Marian Maciejuk

tel. 0757538238; budynek i nr pok.: A 37Treści programowe:

 • Warsztaty samorządowe są kontynuacją przedmiotu Administracja publiczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach tego przedmiotu słuchacze w oparciu o obowiązujące akty prawne opracowują metodykę wystartowania do wyborów samorządowych oraz do pracy w organach administracji publicznej.

 • Odbywają się również spotkania z praktykami samorządowymi pełniącymi odpowiedzialne funkcje samorządowe (prezydent miasta, burmistrz, wójt, starosta), przewodniczących rad i radnych.

 • Obowiązkowym punktem programu jest uczestnictwo w posiedzeniu sesji rady miasta bądź powiatu.

Metody dydaktyczne: warsztaty, studium przypadków, wizyta studialna

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego

umiejętności: praktyczne uczestnictwo w pracy w administracji publicznej

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: ustna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie aktywności na zajęciach oraz uczestnictwa w warsztatach

Literatura podstawowa:


 1. Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.) (2007) Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgosz-Białystok-Katowice

 2. A.Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa

 3. Hausner J. (red.) (2008), Administracja publiczna, PWN, wyd. II, Warszawa

 4. Zalewski A. (red.) (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa

 5. Niewiadomski Z. (red.) (2001), Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, Difin. Warszawa.

 6. Akty prawne podane na zajęciach

—  —


WSPÓŁCZESNE RYNKI UBEZPIECZENIOWE (modern insurance markets)


Kierunek: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

1

Prowadzący: dr Robert Kurek

tel. 0757538263; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Tendencje w rozwoju światowego rynku ubezpieczeniowego: czynniki wpływające pośrednio (globalizacja, liberalizacja, wzrost znaczenia usług finansowych, kreowanie wzorców konsumpcyjnych); czynniki wpływające bezpośrednio (przejęcia i fuzje na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym, nasycenie rozwiniętych rynków ubezpieczeniowych - ekspansja na rynki zagraniczne, dynamiczny rozwój ubezpieczeń na życie, zacieranie się tradycyjnego podziału na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia gospodarcze, ograniczanie roli pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz alternatywnych kanałów dystrybucji, konglomeraty finansowe, odchodzenie od ubezpieczeń poszczególnych ryzyk na rzecz ubezpieczeń kompleksowych, odchodzenie od gotówkowego modelu ubezpieczeń na rzecz modelu usługowego, doskonalenie sposobów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej związane ze wzrostem roli informacji, wzrost znaczenia roli instytucji towarzyszących działalności ubezpieczeniowej, ograniczanie rozmiarów rynku ubezpieczeniowego. Bariery i stymulatory rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce.

Rynek ubezpieczeń a ryzyka katastroficzne. Zasady finansowania ryzyk katastroficznych poprzez komercyjne zakłady ubezpieczeń i reasekuratorów; metody finansowania ryzyk katastroficznych ze środków publicznych. Bank światowy a ryzyka katastroficzne.

Rynek ubezpieczeń a ryzyka terrorystyczne. Działania zakładów ubezpieczeń w związku z ryzykami terrorystycznymi. Sposoby udziału państwa i zakładów ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem terrorystycznym.

Instrumenty pochodne jako alternatywne metody ochrony przed ryzykiem: obligacje katastrofalne, opcje katastrofalne, swapy katastrofalne, umowy terminowe dla parametrów pogody.

Formy i zakres współpracy między firmami ubezpieczeniowymi a innymi podmiotami sektora finansowego (allfinanz). Fuzje i połączenia pomiędzy podmiotami sektora ubezpieczeniowego; współpraca podmiotowa i przedmiotowa między firmami ubezpieczeniowymi a bankami; współpraca z podmiotami spoza sektora finansowego.Metody dydaktyczne: prezentacja, dyskusja moderowana, studia przypadków, wykłady

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie współczesnych tendencji w rozwoju rynków ubezpieczeniowych na świecie i w Polsce; zapoznanie się z pozaubezpieczeniowymi formami finansowania ryzyka

umiejętności: wykorzystanie wiedzy z zakresu znajomości współczesnych tendencji rozwoju rynków ubezpieczeniowych do zarządzania przedsiębiorstwem i kształtowania polityki ubezpieczeniowej w firmie

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna – test wielokrotnego wyboru

Warunki zaliczenia: pozytywnie napisany test

Literatura podstawowa:


 1. Kurek R. (2008), Nadzór nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach w Unii Europejskiej; w: Współczesne finanse – stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń; red. nauk. B. Kołosowska, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 639-646.

 2. Kurek R. (1998), Sektor bankowy i ubezpieczeniowy - obszary współpracy i konkurencji, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998 nr 7, s.15-18.

 3. Kurek R. (2000), Zakłady ubezpieczeń w Polsce a integracja z Unią Europejską, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2000 nr 7-8, s. 21-26.

 4. Kurek R. (2004), Możliwy wpływ Solvency II na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, tom 1. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1037/2004, s. 366-376.

 5. Sangowski T.(red.) (1999),Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.

— ² —

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna