Kierunek: Ekonomia


WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I NIERUCHOMOŚCI (business and real estate apraisal)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona49/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I NIERUCHOMOŚCI (business and real estate apraisal)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Prawo, Prawo gospodarcze, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Nauka o przedsiębiorstwie, Ekonomika przemysłu, Finanse przedsiębiorstw, Matematyka finansowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VII

IV

2

Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz

tel. 0757538276, budynek i nr pok.: B25Treści programowe

Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny (podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne znaczenie terminu „przedsiębiorstwo”; istota, przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstwa oraz wyceny jego składników majątkowych – w tym mienia nieruchomego „nieruchomości”).

Wycena majątku przedsiębiorstwa – metody majątkowe (metoda księgowa, metoda wartości odtworzenia, metoda upłynnienia); służebna rola podejść, metod i technik stosowanych przy szacowaniu wartości nieruchomości (podejście porównawcze - metoda porównania parami, metoda korygowania ceny średniej i metoda analizy statystycznej rynku; podejście dochodowe - metody inwestycyjna i metoda zysków z zastosowaniem techniki kapitalizacji prostej i z techniki dyskontowania strumieni dochodów; podejście mieszane – metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji i metoda wskaźników szacunkowych gruntów; podejście kosztowe - metoda kosztów odtworzenia i metoda kosztów zastąpienia z zastosowaniem techniki szczegółowej, techniki scalonych elementów i techniki wskaźnikowej).

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa – metody porównawcze, metody dochodowe i metody mieszane (metody korygowania cen rynkowych, metody DCF, metody mnożnikowe, metody oparte na aktywach i stopie pomnażania wartości, metody oparte na wartości majątku i reputacji).

Sposoby prezentacji wyników wyceny (wyznaczanie pola negocjacji, wybór wartości przedsiębiorstwa).

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie metodyki wyceny przedsiębiorstw i składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz użyteczności metod dla zasadniczych celów wyceny

umiejętności: wykonywanie wycen za pomocą podstawowych metod

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana z dwóch prac pisemnych (co najmniej 50% puli punktów).

Literatura podstawowa


 1. Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i wycena wartości. Kraków: Wolters Kluwer Polska - Oficyna 2006.

 2. Zadora H.: Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 2005.

 3. Prystupa M., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Warszawa: Wydawnictwo Druktur 2008.

[4] Mączyńska E.: Wycena przedsiębiorstw. Zasady procedury wyceny. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 2005.

[5] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Pod red. M. Panfila i A. Szablewskiego. Warszawa: Wydawnictwo Poltext 2006.

[6] Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2006.

[7] Cymerman R., Hopper A., System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2008.

[8] Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009.

Literatura uzupełniająca

[1] Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2008.

[2] Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2008.

[3] Szczepankowski P.J.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

[4] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext 2004.

[5] Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. Szblewski A., Tuzimek R.. Warszawa: Wydawnictwo Poltext 2007.

[6] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext 2004.

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE KRAJU (tourist development plan)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomika turystyki

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

15

VIII

IV

4

ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: dr Piotr Gryszel

tel. 0757538309; budynek i nr pok.: C216Treści programowe:

Podstawowe pojęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego. Przestrzeń turystyczne, jej rodzaje, powstawanie i przekształcenia. Elementy zagospodarowania turystycznego – walory turystyczne, infrastruktura turystyczna i paraturystyczna. Znaczenie zagospodarowania turystycznego dla atrakcyjności turystycznej regionu (omówienie na przykładach z różnych regionów Polski). Wskaźniki rozwoju zagospodarowania turystycznego i ich interpretacja. Gospodarka przestrzenna w głównych rodzajach ruchu turystycznego – urządzenia turystyczne i ich programowanie w zależności od rodzaju ruchu turystycznego. Zagospodarowanie turystyczne w planowaniu przestrzennym. Ważniejsze podmioty kształtujące infrastrukturę turystyczną, rola samorządu lokalnego gospodarczych i społecznych organizacji turystycznych. Elementy geografii turystyki Polski – regiony turystyczne Polski (omówienie), regionalne zróżnicowanie bazy turystycznej. Zagospodarowanie turystyczne Dolnego Śląska. Wycieczka terenowa.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, indywidualne projekty, wizyty studialne.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zagospodarowanie turystyczne jako element warunkujący rozwój turystyki, modele zagospodarowania dla różnych typów turystyki;

umiejętności: właściwe uwzględnianie zagospodarowania turystycznego w zarządzaniu turystyką w regionie i miejscowości turystycznej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia wykładu: pisemna.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna.

Warunki zaliczenia wykładu: ocena pozytywna na podstawie pracy pisemnej.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie dwóch prac pisemnych.

Literatura podstawowa:


 1. Gołembski G. (red.) (2002), Kompendium wiedzy o turystyce. Praca zbiorowa pod red. G. Gołembskiego. PWN, Warszawa.

 2. Kowalczyk A.: (2000), Geografia turyzmu. PWN, Warszawa

 3. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2008), Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa.

 4. Meyer B. (2008), Kształtowanie układów przestrzenno – funkcjonalnych przez turystykę, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Literatura uzupełniająca:

   1. Iwicki S. (2006), Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.

 1. Płocka J. (2002), Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego. Biblioteka CKU, Toruń.

—  —

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna