Kierunek: Ekonomia


ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI (personal financial management)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona50/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI (personal financial management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studnia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Finanse i bankowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

1

Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz

tel. 0757538279; budynek i nr pok.: A84Treści programowe

Planowanie finansowe w gospodarstwie domowym:

planowanie przychodów,

planowanie wydatków,

przepływy pieniężne w gospodarstwie domowym.

Kryteria wyboru banku i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Lokowanie kapitału:

kryteria analizy oferty bankowej w zakresie lokat bankowych,

lokowanie w funduszach inwestycyjnych; analiza ryzyka i wybór określonego funduszu inwestycyjnego,

samodzielne lokowanie w papiery wartościowe,

lokaty w nieruchomości.

Finansowanie znaczących wydatków:

budowa lub kupno domu (mieszkania); kryteria analizy problemu – kupić czy wynająć,

zakup samochodu.

Zaciąganie kredytów i pożyczek – podstawowe kryteria stosowane przy wyborze kredytodawcy i formy kredytu, podstawowe kryteria analizy oferty kredytowej banków.

Ubezpieczanie majątku: kryteria analizy oferty ubezpieczycieli i wybór formy i zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia osobowe: analiza oferowanych ubezpieczeń na życie i wybór polisy.

Obciążenia podatkowe i opłaty: podatki od osób fizycznych i opłaty od czynności cywilno-prawnych.

Zabezpieczenie na starość: źródła dochodów w okresie emerytalnym - pierwszy, drugi i trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych.

Międzypokoleniowe transfery majątkowe.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków.

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie podstawowych zasad planowania finansowego w gospodarstwie domowym, sposobów lokowania nadwyżek pieniężnych, zaciągania kredytów i pożyczek, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, planów emerytalnych oraz rozporządzenia majątkiem;

umiejętności: samodzielne sporządzenie budżetu gospodarstwa domowego, analiza związana z wyborem rachunku bankowego oraz z wyborem kredytodawcy, umiejętność porównania alternatyw ulokowania kapitału, wybór ubezpieczyciela.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: samodzielnie przygotowany projekt.

Warunki zaliczenia: poprawnie przygotowany projekt, zawierający wszystkie wymagane elementy.

Literatura podstawowa

[1] Moje pieniądze. Praca zb. pod red. K. Bienia. Presspublika, Warszawa 1997.

[2] Charles D. Ellis: Strategie inwestycyjne. Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

[1] Michael Brett: Świat finansów. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.

[2] Green M. R., Dince R. R.: Personal Financial Management. South-Western Publishing Co., Cincinnati 1993.

—  —


ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ W REGIONIE (tourism management in region)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonomika turystyki, Marketing, Nauka o przedsiębiorstwie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

20

VIII

IV

3

Prowadzący: dr Maja Jedlińska

tel. 0757538307; budynek i nr pok.: C4Treści programowe:

Region turystyczny jako ekonomiczna jednostka przestrzenna. Pojęcie i zakres regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej. Gospodarcze znaczenie turystyki dla miejscowości i regionów turystycznych. Regionalna i lokalna samorządność w turystyce. System podaży turystycznej w regionie. Regionalny produkt turystyczny. Partnerstwo w regionie turystycznym. Etapy i typologia partnerstwa turystycznego. Korzyści i problemy związane z partnerstwem turystycznym w miejscowości i regionie. Problemy przywództwa w regionie turystycznym. Narzędzia zarządzania turystyką i gospodarką turystyczną w regionie. Strategie rozwoju turystyki instrumentem aktywizacji funkcji turystycznych w miejscowościach i regionach. Katalog działań aktywizujących rozwój turystyki w miejscowości i regionie turystycznym.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie lokalnych i regionalnych struktur uczestniczących w rozwoju turystyki i branży turystycznej, etapów i korzyści związanych z rozwojem partnerstwa turystycznego w regionie, narzędzi zarządzania rozwojem turystyki na poziomie lokalnym, narzędzi pobudzania przedsiębiorczości w turystyce na poziomie miejscowości (gmin) turystycznych, podstaw procesu opracowywania strategii rozwoju turystyki obszaru recepcji.

umiejętności: posiadanie wiedzy i umiejętności interpretacji zdarzeń gospodarczych dotyczących turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym, opanowanie podstaw tworzenia koncepcji rozwoju turystyki dla miejscowości i regionów, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami oddziaływania władz samorządowych na podmioty gospodarki turystycznej w gminie.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


    1. Gołembski G. (red) (1999), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, WN PWN, Warszawa-Poznań.

    2. Kornak A., Rapacz A. (2001) Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. AE, Wrocław.

    3. Rapacz A. (red.) (2006), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wyd. AE - Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach , Wrocław-Kielce.

    4. Rapacz A. (red.) (2007), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wyd. Jaremen-Press, Jelenia Góra.

    5. Zmyślony P. (2008), Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wyd. AE, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

[1] Migdal M. (red.) (2004), Jak rozwijać lokalną turystyką, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin.

—  —
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna