Kierunek: Ekonomia


ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE (quality management in tourism)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona52/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE (quality management in tourism)


Kierunek / specjalność: Ekonomia/ Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VII

IV

3

Prowadzący: dr Daria Jaremen,

tel. 0757538310, budynek i nr pok.: C217Treści programowe:

Jakość jako kategoria gospodarki rynkowej. Pojęcie i istota jakości. Jakość w rozumie­niu technicznym i funkcjonalnym. Społeczne i ekono­miczne znaczenie jakości. Usługa turystyczna i jej specyfika. Wpływ specyficznych cech usługi na kształtowanie jej jakości. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące za­rządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim. Standaryzacja usług: istota i korzyści ze standaryzacji. Rodzaje standaryzacji usług w turystyce. Kategoryzacja i rekomendacja obiektów hotelarskich jako przykład standaryzacji w turystyce. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach turystycznych: pojęcie systemu i jego elementy. Model systemu jakości w turystyce: wg norm ISO Certyfikacja systemów jakości w tury­styce wg norm ISO. Kryteria nagród jakości jako istotne wskazówki w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim. Polska, Europejska Amerykańska nagroda jakości i ich cechy. Koncepcje zarządzania jakością w turystyce. Badanie i ocena jakości usług turystycznych. Metody i kryteria pomiaru jakości. Metoda SERVQUAL jako podstawowa metoda oceny jakości w usługach. Narzędzia kontroli jakości (m.in.: wykres przyczyn i skutków Ishikawy itp.).Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, studia przypadków, indywidualne projekty (prace pisemne)

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania jakością usług turystycznych, zdobycie wiadomości dotyczących najważniejszych instrumentów i sposobów kształtowania i doskonalenia jakości w turystyce, znajomość norm ISO, przepisów kategoryzacyjnych, norm rekomendacyjnych oraz kryteriów oceny przedsiębiorstw ubiegających się o nagrody jakości, a także podstawowych metod oceny jakości usług turystycznych.

umiejętności: praktyczne zastosowanie podstawowych narzędzi kontroli jakości odpowied­nich dla przedsiębiorstw turystycznych (np. wykres Ishikawy), umiejętność przygotowania wniosku o zaszeregowanie i nadanie odpowie-dniej kategorii obiektowi hotelarskiemu, umiejętność przygotowania kwestionariusza ankietowego do oceny jakości usług turystycznych oraz praktycznego zastosowania metody SERVQUAL.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: praca pisemna i projekt.

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena uzyskana na podstawie pracy pisemnej i wykonanego projektu

Literatura podstawowa:


 1. Kachniewska M. (2004), ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa

 2. Kachniewska M. (2002), Zarządzanie jakością usług turystycznych, DIFIN, Warszawa.

 3. Panasiuk A. (red.) (2007), Jakość usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin..

 4. Rapacz A. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo turystyczne. DIFIN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Borkowski S, Wszendybył E. (2007), Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 2. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji, G.K. (2000) Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 3. Ziółkowski S. (2007), Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach: vademecum menedżera jakości, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

—  —
ZARZĄDZANIE OPERACJAMI (operations management)Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania, Nauka o przedsiębiorstwie, Analiza strategiczna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

4

ćwiczenia

15

IX

V

Prowadzący: dr Bartłomiej Rodawski, mgr Tomasz Kołakowski, mgr Kamil Zieliński

tel. 0757538215; budynek i nr pok.: H14Treści programowe:

Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. System produkcyjny- definicja, elementy, otoczenie. Produkcja w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. proces produkcyjny – definicja i typologia.

Normatywy produkcji. Mierniki wejścia i wyjścia do/z systemu produkcyjnego. Mierniki proste i zagregowane.

Organizacja procesu produkcyjnego. Typy i formy organizacji produkcji. Analiza procesu produkcyjnego, równoważenie linii produkcyjnej. Organizacja procesu produkcyjnego w czasie. Szczególne przypadki organizacji procesów nieprodukcyjnych – handel i usługi.

Sterowanie operacjami. Planowanie: planowanie zagregowane, harmonogramowanie, zlecanie – MRP, KANBAN.

Światowe tendencje w zakresie zarządzania operacjami (wewnątrz i międzyorganizacyjna integracja operacji: wewnętrzny łańcuch dostaw, sieci dostaw, odchudzona produkcja; szybka i elastyczna produkcja).Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, dyskusje grupowe, ćwiczenia grupowe i indywidualne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: postawy teoretyczne z zakresu organizacji i sterowania produkcją;

umiejętności: analiza procesu produkcyjnego, wybór właściwego procesu produkcyjnego, tworzenie planów i harmonogramów produkcji, sterowanie przepływami materiałowymi w systemie produkcyjnym;

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach grupowych) oraz złożenia i prezentacji ustnej projektu lub ocena pozytywna na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Waters D. (2007), Zarządzanie operacyjne, PWN Warszawa 2001.

  2. Jasiński Z. (red. )(2006), Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Wydawnicza, Kraków.

  3. Brzeziński (red.) (2002), Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Placet, Warszawa.

  4. Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWN, Warszawa.

  5. Baraniecka A., Rodawski B., Skowrońska A., (2005), Logistyka. Ćwiczenia, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

 1. Fertsch M. (2003), Logistyka produkcji, ILIM, Poznań.

 2. Fertsch M. (2003), Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, ILIM, Poznań.

 3. Bozarth C., Handfield R. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw: kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami, Helion, Gliwice

 4. Liker J. (2005), Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszwa.

—  —

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna