Kierunek: Ekonomia


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM (insurance risk management)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona53/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM (insurance risk management)


Kierunek: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty:

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

1

Prowadzący: dr Robert Kurek

tel. 075 75 38 263; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Teoria ryzyka ubezpieczeniowego (ryzyko, niebezpieczeństwo i hazard): pojęcie i klasyfikacja ryzyk; podstawowe cele teorii ryzyka.

Istota zarządzania ryzykiem: pojęcie zarządzania ryzykiem; etapy zarządzania ryzykiem; algorytm zarządzania ryzykiem.

Identyfikacja ryzyka: istota identyfikacji ryzyka; metody identyfikacji ryzyka; identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie.

Pomiar ryzyka i analiza ryzyka: czynniki umożliwiające ocenę ryzyka; pojęcie maksymalnej możliwej straty, maksymalnej prawdopodobnej straty, szacunkowej maksymalnej straty; cele analizy ryzyka; analiza podatności przedsiębiorstwa na ryzyka.

Metody ograniczania (kontrolowania) ryzyka i sposoby jego finansowania: unikanie i zatrzymanie ryzyka; zapobieganie i redukcja strat; repartycja i dyspersja ryzyka; transfer ryzyka.

Ubezpieczenie i alternatywne sposoby finansowania ryzyka. Pozafinansowe kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń (źródła informacji na temat zakładów ubezpieczeń, jakość usługi ubezpieczeniowej, rangingi i ratingi w ubezpieczeniach) oraz alternatywne do ubezpieczeń formy kontrolowania i finansowania ryzyka (metody sterowania ryzykiem, finansowanie ryzyk przez rynki kapitałowe, samoubezpieczenie i organizacje captive companies).

Opanowanie ryzyka: plan działania i plan przetrwania; metodologia opracowania planu przetrwania; identyfikacja trudności w opracowaniu planu przetrwania.

Zarządzanie ryzykiem a współczesne przedsiębiorstwo: proces zarządzania ryzykiem w Polsce; zarządzanie ryzykiem w aspekcie organizacyjnym; ograniczenia w procesie zarządzania ryzykiem.

Metody dydaktyczne: prezentacja, dyskusja moderowana, studia przypadków, wykłady

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie współczesnych metod zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie, poznanie metod sterowania i kontrolowania ryzykiem

umiejętności: wykorzystanie wiedzy z zakresu znajomości technik zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i kształtowania polityki firmy w odniesieniu do ryzyk

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna – test wielokrotnego wyboru

Warunki zaliczenia: pozytywnie napisany test

Literatura podstawowa:


  1. Kurek R. (2002), Zadania i miejsce risk managera w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, W: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia, tom II, Red. Nauk. D. Zarzecki (ss. 828) Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r., Szczecin 2002, s. 111-118.

  2. Kurek R. (2003), Optymalizacja kosztu ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem. W: „Zarządzanie i Marketing – Aspekty makro- o mikroekonomiczne”, pod red. nauk. T. Orzeszko, Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 997, Wrocław 2003, s. 88-93.

  3. Kurek R. (2008), Ubezpieczenia na życie „z drugiej ręki”, w: Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji t. II; pod red. nauk. B. Kołosowskiej i P. Prewysz-Kwinto; Wyd. WSB w Toruniu; Toruń 2008, s. 411-420.

  4. Williams C.A., Smith M.L., Young P.C. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa.

  5. Kowalewski E. (1999), Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, W: Ubezpieczenia gospodarcze, praca zbior. pod. red. T. Sangowskiego, Poltext, Warszawa.

—  —


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (risk management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia/ Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

4

ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys, dr A. Panasiewicz

tel. 0757538269, 0757538221, budynek i nr pok.: H25b, H29,Treści programowe:

Pojęcie ryzyka (ryzyko, niebezpieczeństwo, hazard) i klasyfikacja ryzyka (m.in. z punktu widzenia: konsekwencji powstałych strat, zdolności oszacowania ryzyka, źródła ryzyka, czynników kształtujących ryzyko, konsekwencji jakie niesie ryzyko, możliwości kwantyfikacji ryzyka, klasyfikacja rodzajowa).

Istota i ewolucja zarządzania ryzykiem: pojęcie zarządzania ryzykiem, fazy i podstawowe metody zarządzania ryzykiem. Faza analityczna: identyfikacja ryzyka i jego ocena (metody identyfikacji ryzyka, pomiar ryzyka, pojęcie maksymalnej możliwej straty, maksymalnej prawdopodobnej straty, szacunkowej maksymalnej straty). Faza kontroli ryzyka : metody kontrolowania (ograniczania) ryzyka (unikanie ryzyka, zatrzymanie ryzyka, zmniejszenie ryzyka, zmniejszenie i ograniczanie strat, dyspersja ryzyka, transfer ryzyka).

Pojęcie ryzyka środowiskowego i jego klasyfikacja ( kategoryzacja zagrożeń i ryzyka środowiskowego: ryzyko ekologiczne, ryzyko zdrowotne, środowiskowe ryzyko majątkowe). Podstawy rachunku sozoekonomicznego oceny skutków ryzyka. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym – istota i etapy (analiza ryzyka, ocena ryzyka, charakterystyka ryzyka, kontrola ryzyka, ocena i aktualizacja podjętych działań)

Analiza ryzyka ekologicznego: identyfikacja i ocena (kryteria: obszar, odwracalność, wielkość, wartość, prawdopodobieństwo) oraz jego skutków, OOŚ, metody kontroli.

Analiza ryzyka zdrowotnego: identyfikacja, ocena (Kryteria: skala, natężenie- uciążliwość i nieodwracalność, niepewność) i jego skutków, środowiskowe i [poza środowiskowe czynniki ryzyka, metody kontroli ryzyka.

Wybory świadomego konsumenta (np. oceny dodatków do produktów spożywczych, szacowanie ryzyka środowiskowego określonych produktów).

Metody dydaktyczne: przekazanie wiedzy przez prowadzącego

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych kategorii ryzyka oraz metod zarządzania nimi,

umiejętności: nauczenie umiejętności identyfikowania ryzyka, korzystania z metod w procesie zarządzania nimi, praktyczne stosowanie analizy ryzyka środowiskowego na przykładzie wybranych czynników ryzyka ekologicznego i zdrowotnego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekt.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Jajuga K.(red.): Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.

[2] Tarczyński W.: Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.

[3] Arthur C. Williams, Michael L. Smith, Peter C. Young: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN Warszawa 2002.

[4] Borys T., Panasiewicz A.: Metodyka zarządzania ryzykiem środowiskowym,(w:) Taksonomia nr 9, AE Wrocław 2002.

[5] ] Borys T., Szumańska Z.: Zarządzanie ryzykiem w procesach konsumpcji, Skrypt AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.

[6] Zasady zarządzania ryzykiem na terenach zanieczyszczonych substancjami toksycznymi – materiały szkoleniowe United States Environmental protection Agency Region III, Philadelphia, PA, Katowice listopad 1998, materiał powielony

Literatura uzupełniająca:

[1] Ronka – Chmielowiec W. (red): Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu , Wrocław 2000.

[2] „Zarządzanie ryzykiem” kwartalnik, Instytut Zarządzania Ryzykiem Wyższej Szkoły Ubez- pieczeń i Bankowości w Warszawie; red. nauk. D. J. Błaszczuk

[3] Borys G.: Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Biblioteka Menadżera i Bankowca. Warszawa 2002

[4] Panasiewicz A.: Przesłanki prawne zarządzania ryzykiem środowiskowy. (w): T. Borys: Gospodarka a Środowisko nr 6.

[5] Karlikowska B.: Zarządzanie ryzykiem środowiska (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), „Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja” nr 9, 2001.

—  —
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna