Kierunek: Ekonomia


ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (strategic management)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona54/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (strategic management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Nauka o przedsiębiorstwie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

VIII

IV

2

Prowadzący: dr Urszula Bąkowska-Morawska

tel. 0757538215; budynek i nr pok. H14Program przedmiotu:

 • Istota i geneza zarządzania strategicznego- tło historyczne

 • Zarządzenie strategiczne jako koncepcja zarządzania.

 • Przegląd modeli strategicznych oraz szkół zarządzania strategicznego: szkoła planistyczna, szkoła ewolucyjna, szkoła pozycjonowania, szkoła zasobów. Nowe kierunki w zarządzaniu strategicznym.

 • Rola naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa w procesie zarządzania strategicznego.

 • Charakterystyka procesu zarządzania strategicznego:

(wizja, misja, cele, strategia, implementacja i realizacja strategii, monitorowanie i ocena realizacji strategii)

 • Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Planowanie strategiczne . Przegląd metod analizy strategicznej. Analiza strategiczna otoczenia i analiza strategiczna potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.

 • Przewaga konkurencyjna

 • Tworzenie wartości dodanej

 • Strategie przedsiębiorstw – w poszukiwaniu skutecznych koncepcji strategii. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa. Rodzaje strategii przedsiębiorstwa. Systemowe ujęcie strategii.

 • Implementacja strategii . Koncepcje i narzędzia implementacji strategii: karta wyników Kaplana – Hortona. Koncepcja dźwigni kierowniczych Simonsa.

 • Narzędzia implementacji strategii. Strategia a struktura, Strategia a zasoby ludzkie, strategia a kultura organizacyjna

Metodyka zajęć: Wykład, studia przypadków.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: znajomość terminologii stosowanej w zarządzaniu strategicznym, rozumienie podstawowych zasad i prawidłowości występujących w zarządzaniu strategicznym. Zrozumienie istoty zarządzana strategicznego, ułatwiającej przedsiębiorstwom” bycia lepszym” od konkurentów.

umiejętności: zdolność do opisu i oceny koncepcji zarządzania strategicznego; umiejętność powiązania teorii zarządzania strategicznego z praktyką gospodarczą. Wykształcenie umiejętności samodzielnego opracowania projektu z zakresu zarządzania strategicznego dla wybranego przedsiębiorstwa.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu obejmującego 5 pytań otwartych.

Literatura podstawowa:


  1. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody, (Red.) Krupski R., Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

  2. Gołębiowski T. , Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Wydawnictwo Difin Warszawa 2001

  3. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa 1994

  4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2002

  5. Pierścionek Z. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWE Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

   1. Stabryła A Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. PWN Warszawa 2000

   2. Witczak H., Urbanowicz-Sojkin E., Banaszak P., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE Warszawa 2004

   3. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005

—  —


ZARZĄDZANIE USŁUGAMI PUBLICZNYMI (public services management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania, Techniki zarządzania, Gospodarka lokalna, Administracja publiczna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

4

ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: dr Andrzej Raszkowski

tel. 0757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

Przesłanki zmian (reform) w sektorze publicznym oraz elementy ekonomii sektora publicznego jako podstawy teoretycznej zarządzania usługami publicznymi (teorie: dobra publicznego, wyboru publicznego, agencji, kosztów transakcyjnych). Istota i cechy usługi, charakterystyka usług publicznych, ogólne warunki ich jakości oraz koncepcje teoretyczne zarządzania usługami publicznymi Warunki sprawnego funkcjonowania organizacji świadczących usługi publiczne (dorobek nauk o zarządzaniu, wartości organizacji publicznych: przedsiębiorczość, innowacje, profesjonalizm, zaufanie), rola standardów w zarządzaniu usługami publicznymi, sprawność strategiczna, sprawność operacyjna. Kształtowanie relacji z klientami usług publicznych w oparciu o koncepcje marketingowe. Jakość w usługach publicznych: normy ISO, TQM, EFQM, Six Sigma. Kierowanie zachowaniami pracowników usług publicznych w oparciu o założenia zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu personalnego z uwzględnieniem regulacji prawnych. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania w zarządzaniu usługami publicznymi (reengineering, benchmarking, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, zarządzanie projektami, outsorcing, zarządzanie przez efekty). Etyczny kontekst w zarządzaniu usługami publicznymi. Standardy usług publicznych. Metoda rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego a zarządzanie usługami publicznymi.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstaw wiedzy z zarządzania usługami publicznymi i możliwości wykorzystania nowoczesnych koncepcji i metod zarządzana;

umiejętności: identyfikowanie problemów z zakresu usług publicznych, samodzielne i zespołowe tworzenie scenariuszy ich rozwiązywania oraz obliczenia dotyczące oceny usług publicznych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


 1. Bednarczyk M. (2001), Organizacje publiczne, PWN, Warszawa.

 2. Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

 3. Kowalczyk L. (2003), Warunki sprawnego zarządzania organizacją publiczną, Strahl D. (red.) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław.

 4. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACEST, Warszawa.

 5. Wojciechowski E. (1997) Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa.

 6. Zalewski A. (red.) (2005) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

—  —


zarządzaniE INFORMACJĄ (information management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka, Zarządzanie, Podstawy jakości i zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

15

7

IV

4

ćwiczenia

15

7

IV

Prowadzący: dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa;

tel. 0757538273; budynek i nr pok.: B27Treści programowe:

Informacja: definicje i interpretacje informacji, rodzaje informacji, przestrzeń informacyjna, funkcje informacji, własności informacji, informacje ekonomiczne, informacja statystyczna, informacja zarządcza, metainformacje.

Specyfika zarządzania informacją. Potrzeby informacyjne: źródła potrzeb informacyjnych, luka informacyjna (model i cechy luki informacyjnej), badanie potrzeb informacyjnych (metody, zasady, zakres badania potrzeb informacyjnych). Jakość informacji. Spójność informacji. Ochrona informacji.

Pojęcie procesów informacyjnych. Funkcje procesów informacyjnych. Fazy procesu informacyjnego. Specjalizacja funkcjonalna procesu informacyjnego. Normalizacja funkcji procesów informacyjnych.

Generowanie informacji w procesie informacyjnym (rodzaje źródeł informacji w procesie informacyjnym, ograniczenia generowania informacji, normalizacja w generowaniu informacji). Gromadzenie informacji w procesie informacyjnym (fazy gromadzenia informacji w procesie informacyjnym, rodzaje procesów informacyjnych). Przechowywanie informacji. Przetwarzanie informacji. Interpretacja informacji. Wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym. Problemy identyfikacji procesu informacyjnego.

Metody i sposoby zbierania informacji. Zbiory informacji. Selekcja i dystrybucja informacji. Przestrzenne systemy informacyjne. Teleinformatyczne wspomaganie procesów informacyjnych.

Systemy informacyjne: definicje, struktura, aksjomaty systemu informacyjnego, przykłady systemów informacyjnych.

Zarządzanie informacją o środowisku: definicja informacji o środowisku, prawo do informacji o środowisku, źródła informacji o środowisku, jakość informacji o środowisku, narzędzia wspomagające zarządzanie informacją o środowisku.Metody dydaktyczne: wykład, dyskusje grupowe, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie definicji, funkcji, rodzajów i modeli informacji oraz procesów informacyjnych

umiejętności: analiza i synteza procesów informacyjnych w zarządzaniu, ustalanie potrzeb informacyjnych, ocena jakości informacji

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanego projektu

Literatura podstawowa:

[1] Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, SGH-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007; URL akson.sgh.waw.pl/~stebog/materialy/ISZ'2007.doc

[2] Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

[1] Poskrobko B.(red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

[2] Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.

—  —


ZARZĄDZANIE KAPITAŁAMI (capital management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstw

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VIII

IV

3

Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz

tel. 0757538279, budynek i nr pok.: A84Treści programowe

Przepływy pieniężne i potrzeby kapitałowe. Źródła pozyskiwania kapitału.

Metody ustalania kosztu kapitałów własnych.

Implikacje podatkowe polityki dywidendy: skutki podatkowe wypłaty dywidend z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz akcjonariuszy. Wykup akcji w celu umorzenia.

Średnioważony koszt kapitału. Wpływ struktury kapitału na całkowity koszt kapitału.

Krańcowy koszt kapitału a kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych. Racjonowanie kapitału.

Ryzyko stopy procentowej. Zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian stopy procentowej. Efekt substytucji w polityce finansowania firmy.

Podatki a struktura kapitału. Zniekształcenia w decyzjach dotyczących struktury kapitału powodowane opodatkowaniem.

Nośniki i sposoby podwyższania wartości struktury kapitałowej: charakterystyka nośników wartości struktury kapitałowej, tarcze podatkowe na odsetkach od długu oprocentowanego, subsydia i koszty emisji, koszty ograniczeń finansowych, stopień dyscyplinującego działania dźwigni finansowej.

Ogólne zasady kształtowania struktury kapitałowej.

Kreowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy – nośniki i sposoby podwyższania wartości dla właścicieli: charakterystyka nośników wartości dla właścicieli, zasady kształtowania stopy realizacji wartości operacyjnej, ekonomiczna wartość dodana (EVA), rynkowa wartość dodana (MVA), stopa zwrotu dla właścicieli i stopa zwrotu dla przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne: studium przypadków, przykłady i zadania rozwiązywane na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie problemów związanych z ustalaniem kosztów kapitału, z kształtowaniem jego struktury oraz z kreowaniem wartości dla właścicieli kapitału

umiejętności: analiza struktury kapitału, jego kosztów oraz stopy zwrotu dla właścicieli

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna – test wielokrotnego wyboru.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna – uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu.

Literatura podstawowa

[1] Wersty B., Podstawy analizy zarządzania kapitałem w organizacjach gospodarczych. AE Wrocław 1993.

[2] Jajuga K., Zarządzanie kapitałem. AE Wrocław, 1998.

[3] Michalski M., Zarządzanie przez wartość – firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa 2001.Literatura uzupełniająca

[1] Davis E.W., Pointon J., Finanse i firma. PWE, Warszawa 1997.

[2] Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

[3] Komar Z., Sztuka inwestowania. PRET, Warszawa 1994.[4] Pluta W., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem: jak zachować płynność finansową. C. H. Beck, Warszawa 2005.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna