Kierunek: Ekonomia


ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W EUROPEJSKIEJ POLITYCE REGIONALNEJ (environmental aspects in European regional policy)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona6/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W EUROPEJSKIEJ POLITYCE REGIONALNEJ (environmental aspects in European regional policy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

X

V

3

Prowadzący: dr Marian Kachniarz

tel. 0757538222, 0757538257; budynek i nr pok.: H,24

Treści programowe:

Polityka regionalna w świetle neoliberalnych i neokeynesowskich teorii ekonomicznych.

Geneza i rozwój polityki regionalnej w Unii Europejskiej – etapy rozwoju. Regiony problemowe i ich charakterystyka, priorytety i fundusze strukturalne polityki regionalnej UE, zasady korzystania z funduszy strukturalnych.

Środowiskowe programy regionalne Unii Europejskiej (Czarny Trójkąt, Basen Morza Śródziemnego, Basen Morza Bałtyckiego).

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – praktyczne aspekty realizacji w polityce regionalnej.

Instrumenty środowiskowe w polityce regionalnej UE.Metody dydaktyczne: wykład,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: wiedza dotycząca polityki regionalnej UE, znajomość rozwiązań środowiskowych we wspólnocie

umiejętności: ocena zgodności polityki regionalnej z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ocena skuteczności polityk regionalnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Grosse T.G.. (2004) Polityka regionalna Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

[2] http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/ekspertyzy01/Strony/Ekspertyzy.aspx

Literatura uzupełniająca:

[1] Wojtaszczyk K. (2005) Fundusze strukturalne i polityka Unii Europejskiej, Wyd. Aspra-JR, Warszawa

[2]http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne%2020072013/Strony/programy%20operacyjne%200713.aspx

Literatura dodatkowa:

[1] Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu, Wyd. Znak, Kraków

[2] Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2000), Ekonomia 2, PWN Warszawa

[3] Landes D.S. (200), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci a inni tak ubodzy, Muza, Warszawa

[4] A New Partnership for Cohesion. Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third report on economic and social cohesion (2004), European Commission, Brussels

[5] www.funduszeeuropejskie.gov.pl

—  —

AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA (quality and environmental audits)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie jakością i środowiskiem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Zarządzanie jakością, Systemy zarządzania jakością i środowiskiem

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

IX

V

4

ćwiczenia

15

IX

V

Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron

tel. 0757538264, budynek i nr pok.: H27Treści programowe:

Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. Pojęcie auditu jakości i środowiskowego, ich rodzaje, różnice i podobieństwa.

Miejsce auditów w ramach systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego.

Etapy, zasady i techniki przeprowadzania auditów systemów zarządzania. Identyfikowanie i opisywanie niezgodności.

Norma ISO 19011.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, studia przypadków, praca w grupach, symulacja wybranych etapów przeprowadzania auditu.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: wymagania normy ISO 19011;

umiejętności: przygotowywanie i przeprowadzanie auditów systemów zarządzania.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna

Forma zaliczenia egzaminu: ustna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskiwana jest w przypadku podania poprawnych odpowiedzi na 50% +1 zadanych pytań.

warunki zaliczenia egzaminu: losowanie 2 pytań. Pozytywna ocena w przypadku uzyskania z odpowiedzi co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] Borys T., P. Rogala (red.) (2007), Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

[2] Łuczak B., Kuklińska D. (2007), Audi/yty i audi/ytowanie, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

[3] PN-EN ISO 19011.Literatura uzupełniająca:

[1] czasopisma „Problemy Jakości” oraz „Zarządzanie jakością”.

[2] ISO 9001 dla małych firm (2003), Metody postępowania, PKN, Warszawa.

[3] PN-EN ISO 14001

[4] PN-EN ISO 9001

—  —

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna