Kierunek: Ekonomia


BADANIA MARKETINGOWE (marketing research)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona7/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   54

BADANIA MARKETINGOWE (marketing research)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy marketingu, Statystyka opisowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

VIII

IV

2

Prowadzący: dr Daria Jaremen, dr Izabela Michalska-Dudek, dr Piotr Zawadzki

tel. 0757538310; budynek i nr pok.: C217Treści programowe:

Istota badań marketingowych: pojęcie, znaczenie, funkcje, zakres i rodzaje. Sposoby organizacji badań marketingowych i ich miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Badania marketingowe a system informacji marketingowej. Etapy badań marketingowych. Faza przygotowawcza badań marketingowych: formułowanie problemu badawczego i projektowanie badań, dane marketingowe i ich pomiar (skale pomiarowe), źródła i metody gromadzenia danych oraz ich wybór, zasady i metody doboru próby do badań marketingowych. Faza realizacji badań marketingowych: metody analizy danych marketingowych, interpretacja i formy prezentacji wyników badań. Wybrane obszary badań marketingowych: badania segmentacyjne, badania preferencji, satysfakcji i lojalności nabywców, badania produktu, badania systemu komunikacji, badania cen, badania systemu dystrybucji.Metody dydaktyczne: studium przypadków, indywidualne projekty, wizyty studialne.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się z zasadami, metodami oraz przykładami badań marketingowych w praktyce.

umiejętności: umiejętność zaprojektowania badań marketingowych, doboru próby badawczej oraz metod gromadzenia i analizy danych marketingowych, praktycznego przeprowadzenia badań, wyciągania wniosków i przygotowania raportu z badań marketingowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie dwóch prac pisemnych (projektu i sprawdzianu pisemnego).

Literatura podstawowa:


  1. Kaczmarczyk S. (2007), Zastosowania badań marketingowych: zarządzanie marktingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

  2. Kędzior Z., Karcz K., (2007), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.

  3. Mazurek-Łopacińska K. (red) (2005), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

  4. Mazurek-Łopacińska K. (red) (2003), Badania marketingowe: metody, tendencje, zastosowania,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca:

  1. Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G, Pilarczyk B. (2006), Badania marketingowe na rynku business- to - business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

  2. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2004), Metody analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.

  3. Rószkiewicz M., (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.

—  —


BADANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO (tourism market research)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie gospodarką turystyczna i hotelarstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Teoria i analiza rynku, Ekonomika turystyki.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VII

IV

5

ćwiczenia

15

VII

IV

laboratoria

15

VII

IV

Prowadzący: dr Małgorzata Januszewska, dr Renata Przeorek-Smyka

tel. 0757538318, 0757538309; budynek i nr pok.: C112, C216Treści programowe:

Istota rynku turystycznego i jego cechy charakterystyczne. Przedmiot, zakres, cele i funkcje badań rynku turystycznego. Klasyfikacja metod badań rynku turystycznego. Etapy badania.

Źródła informacji o rynku turystycznym.

Efekty wywołane przez zjawiska turystyczne (w skali podmiotu gospodarczego, w skali gminy i regionu, w skali makroekonomicznej).

Istota, cechy i analiza popytu turystycznego - badania ruchu turystycznego (czynniki kształtujące wielkość ruchu, struktura ruchu, metody ustalania popytu turystycznego, badania skutków wywołanych ruchem turystycznym), badania wydatków turystycznych (badania wydatków konsumpcyjnych, badania wydatków inwestycyjnych w turystyce), analiza aktywności turystycznej.

Analiza podaży turystycznej (analiza rozmieszczenia bazy materialnej turystyki, określanie funkcji turystycznej obszaru, analiza atrakcyjności turystycznej, mierniki charakterystyczne dla infrastruktury turystycznej np. HIT, RevPAR).

Jakościowe badania rynku turystycznego – badania przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego, zbieranie, przetwarzanie i analiza danych oraz opracowanie raportu z badań.

Badanie współzależności zjawisk rynku turystycznego. Badanie elastyczności cenowej i dochodowej popytu i podaży turystycznej. Trendy i nowe zjawiska w popycie i podaży turystycznej.

Analiza koniunktury turystycznej.

Metodologia Rachunku Satelitarnego Turystyki wg WTTC i UNWTO.

Badania konkurencyjności na rynku turystycznych (analiza raportów konkurencyjności polskiej turystyki na tle innych krajów – WTTC, World Economic Forum, Eurostat i inne).

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, studium przypadków, opracowanie projektów i samodzielne prowadzenie badań.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie istoty, zasad i mechanizmów funkcjonowania rynku turystycznego, poznanie nowoczesnych sposobów analizy rynku turystycznego, przykłady zastosowań charakterystycznych metod badań rynku turystycznego, zdobycie wiedzy dotyczącej krajowych i międzynarodowych źródeł informacyjnych do badań i raportów z badań rynku turystycznego przygotowywanych przez podmioty publiczne i komercyjne.

umiejętności: umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu badań rynku turystycznego, znajomość procedur i metod związanych z prowadzeniem badań w turystyce. Umiejętność docierania do odpowiednich źródeł informacji.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: Ćwiczenia, laboratoria i wykłady ocenia się oddzielnie, a do indeksu wpisywana jest jedna ocena łączna. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie pisemnych prac kontrolnych i wykonania projektu z ćwiczeń i pozytywnej oceny z pisemnej pracy z wykładów. Ocena końcowa jest określona wg wagi 50% ćwiczenia i 50% wykłady.

Literatura podstawowa:

[1] Kramer J., Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994.

[2] Prudzienica J., Kornak A. (1981), Zarys analizy rynku turystycznego, Wyd. AE, Wrocław.

[3] Gołembski G. (red.) (1999), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, WN PWN, Warszawa–Poznań.

[4] Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Rapacz, Wyd. AE, Wrocław, 1997.

[5] Wodejko S. (1997),Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa.

[6] Lewandowska A. Tokarz A. (2005), Badania rynku turystycznego. Materiały do studiowania, Wydawnictwo US, Szczecin.

[7] Panasiuk A. (red.) (2007), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo US, Szczecin.Literatura uzupełniająca:

[1] dokumenty dostępne na stronie internetowej Instytutu Turystyki www.intur.com.pl

[2] dokumenty z badań rynku turystycznego dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

[3] Rachunki Satelitarne Turystyki dostępne na stronie internetowej World Travel and Tourism Council www.wttc.org

[4] Raporty World Economic Forum z badań konkurencyjności turystyki dostępne na stronie www.weforum.org

—  —

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna