Kierunek: Ekonomia


BIZNES PLAN (business plan)Pobieranie 1.27 Mb.
Strona9/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   54

BIZNES PLAN (business plan)


Kierunek / specjalność - Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Sprawozdawczość finansowa, Analiza finansowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

X

V

5

ćwiczenia

10

X

V

Prowadzący: dr Joanna Zuchewicz

tel. 0757538263, 0757538254; budynek i nr pok. A 87Treści programowe:

Przybliżenie celu opracowania biznes planu jako planu działania, mapy działalności, narzędzia oceny wyników działalności czy narzędzia promocji. Etapy sporządzania biznes planu.

Metodyka przygotowywania biznes planu oraz informacji i podstawowych danych w nim zawartych.

Cechy i zakres biznesplanu: prezentacja analizy rynkowej, prezentacja planu sprzedaży, prezentacja unikalnych cech jednostki oraz aspektów jej konkurencyjności, podkreślenie mocnych stron kierownictwa firmy, prezentacja długoterminowych i realistycznych przewidywań, zaprojektowanie biznes planu dla określonych interesariuszy.

Omówienie podstawowych części biznes planu takich jak: wprowadzenie (ocena działalności jednostki, produktów, usług, branży i trendów, ocena konkurencji, strategicznej pozycji przedsiębiorstwa, planu marketingowego, przychodów i aktywów, ocena wykorzystania środków finansowania zewnętrznego), szczegółowe informacje o firmie (wizytówka firmy, wizja przedsiębiorstwa, misja, wartości firmy, cele i zadania jednostki), strategia firmy (model jednostki, budowanie przewagi konkurencyjnej, strategie innowacyjne, strategiczne inicjatywy, czynnik czasu), klucz do sukcesu (stosowanie nowych technologii, zatrudnianie odpowiednich osób, strategiczna lokalizacja, kanały dystrybucji i strategie marketingowe, regulacje rządowe, udoskonalenie usług, poprawa działań), informacje o kierownictwie jednostki (forma własności, kwalifikacje zarządzających, dodatkowe umiejętności czy nietypowe doświadczenie), plan operacyjny firmy (uwzględniający podstawowe obszary funkcjonalne jednostki), analiza branży i środowiska gospodarczego (analiza SWOT), produkty lub usługi przedsiębiorstwa, analiza rynku, produktów i usług firmy oraz konkurencji (ustalenie rynku docelowego, segmentacja rynku, analiza konkurencji), pozycja finansowa jednostki (analiza rachunku zysków i strat, analiza rachunku przepływów pieniężnych, analiza bilansu, budżetowanie finansowe, wskaźniki finansowe).

Pojęcie i zastosowanie listy kontrolnej biznes planu.Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie zakresu, zasad oraz etapów sporządzania biznes planu

umiejętności: praktyczne sporządzanie biznesplanu

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń i wykładów: pisemna i projekt.

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej i wykonanego projektu.

Literatura podstawowa:


 1. Fiore F.F. (2006), Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

 2. Piaseczny J. (2007), Biznesplan, PWE, Warszawa.

 3. Tokarski A,. Tokarski M., Wójcik J. (2007), Biznesplan w praktyce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Barrow C., Barrow P., Brown R. (2004), Biznesplan w małej firmie, Wydawnictwo ONE Press, Warszawa.

 2. Finch B. (2005), Jak napisać biznesplan, Wydawnictwo ONE Press, Warszawa.

—  —


BUDŻETOWANIE INWESTYCJI (investments budgeting)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Metody oceny projektów gospodarczych

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

15

X

V

3

Prowadzący: dr Andrzej Sztando

tel. 0757538240, budynek i nr pok.: A39Treści programowe

Decyzje i ryzyko inwestycyjne. Zagadnienie wartości projektu. Przepływy pieniężne. Wartość bieżąca i przyszła pieniądza. Zdyskontowany okres zwrotu. Wskaźnik zyskowności. Wartość bieżąca netto. Wewnętrzna stopa zwrotu. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu. Margines bezpieczeństwa kapitałowego i czynniki wpływające na jego wartość. Reinwestowanie dodatnich przepływów pieniężnych. Zasady optymalnego reinwestowania. Zagadnienie końca rzeczywistego i umownego inwestycji. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności. Wartość oczekiwana wartości bieżącej netto. Odchylenie standardowe. Współczynnik Zmienności. Analiza wrażliwości. Analiza scenariuszy.Metody dydaktyczne: studium przypadków, indywidualne projekty, zadania do samodzielnego rozwiązania.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: teoria podejmowania decyzji inwestycyjnych, konsekwencje przyjęcia poszczególnych wariantów projektów inwestycyjnych, skutki zmian wartości pieniądza w czasie, metody oceny inwestycyji, metodologia uwzględniania ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych.

umiejętności: klasyfikacja i wybór optymalnych projektów inwestycyjnych spośród wariantów, zarządzanie projektem inwestycyjnym w trakcie jego realizacji, unikanie ryzyka inwestycyjnego lub maksymalizacja zysków przy założonym poziomie ryzyka.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


 1. Kawa P., (1998), Metodologia oceny efektywnosci projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania I Bankowości, Kraków.

 2. Rogowski W., (2005), Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

 3. Jajuga K., Jajuga T., (2006), Inwestycje: instrument finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.

 4. Babin Ch. B., Donovan J. W., (2001), Sekrety mistrzów inwestycji. Zastosowanie klasycznych teorii inwestycji w odniesieniu do współczesnych warunków rynkowych. Liber, Warszawa.

 5. Filar E., Skrzypek J., (1997), Biznes plan, Poltext, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Rogowski W., (2008), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

 2. Pasieczny J., (2007), Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy, PWE, Warszawa.

 3. Dobbins R., Frąckowiak W, Witt S. F., (1992), Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. PAANPOL, Poznań.

 4. Dąbkowski M., (1992), Efektywność inwestycji według Banku Światowego. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.

—  —

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna