Kierunek: EkonomiaPobieranie 0.94 Mb.
Strona1/44
Data08.05.2016
Rozmiar0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Sylabusy na rok akademicki 2009/2010

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Ekonomia


ADMINISTRACJA PUBLICZNA (public administration) 4

ANALIZA DANYCH (data analysis) 4

ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (economic analysis) 5

ANALIZA EKONOMICZNA (economic analysis) 6

ANALIZA I RATING SEKTORA FINANSOWEGO (analysis and rating of financial sector) 8

ANALIZA MAKROEKONOMICZNA (macroeconomic analysis) 9

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESÓW GOSPODARCZYCH (the spatial analysis of economic processes) 9

ANALIZA RYZYKA TRANSAKCJI (risk analysis of transactions) 10

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (strategic analisys of sektors) 11

APLIKACJE FUNDUSZY UE (applications of UE funds) 12

BADANIA MARKETINGOWE (marketing research) 12

BIZNES PLAN (business plan) 13

BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU (budgeting in controlling) 14

CONTROLLING (controlling) 14

DIAGNOSTYKA EKONOMICZNA GOSPODARKI LOKALNEJ (economic diagnostics of local economy) 15

DORADZTWO KREDYTOWE (credit advising) 16

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE (insurance advisory) 17

Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu produktów ubezpieczeniowych 18

E-ADMINISTRACJA (e-goverment) 18

EKONOMETRIA I (econometrics I) 19

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (economics of european integration) 21

EKONOMIKA MIASTA (urban economics) 21

FILOZOFIA (philosophy) 22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY (small businesses finance and accounting) 23

FINANSE OSOBISTE (personal finance) 24

FINANSE PUBLICZNE (public finance) 25

FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance) 26

FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance) 27

GOSPODARKA A ŚRODOWISKO (economics and environment) 28

GOSPODARKA LOKALNA (local economy) 29

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (spatial economy) 30

GOSPODARKA REGIONALNA (regional economy) 31

GRY EKONOMICZNE (business and economic games) 32

INFORMATYKA I (computer science I) 32

INFORMATYKA II (computer science II) 33

KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI – ANALIZA EKONOMICZNA (crucial problems of economy – economic analysis) 34

KONTROLA I AUDYT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (control and audit in public finance sector units ) 35

KONTROLA I REWIZJA FINANSOWA (financial audit) 36

LOKALNE I REGIONALNE STRATEGIE ROZWOJU (local and regional development strategies) 37

MAJĄTEK I KAPITAŁY PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH (property and equity of economic entities) 37

MAKROEKONOMIA I (macroeconomics I) 38

MARKETING TERYTORIALNY (territorial marketing) 39

MATEMATYKA (mathematics) 39

METODOLOGIA NAUK EKONOMICZNYCH (methodology of economic sciences) 41

METODY ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH (financial market analysis methods) 42

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH marketingowYCH (quantitative methods in marketing research) 42

METODY OPTYMALIZACJI DECYZJI GOSPODARCZYCH (methods for economic decision optimization) 44

METODY PLANOWANIA GOSPODARCZEGO (methods of planning in the economy/financial planing) 44

METODY SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO (methods of diagnostic surveying) 45

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (international economics) 46

MIKROEKONOMIA (microeconomics) 47

MODELOWANIE PROCESÓW EKONOMICZNYCH (economic processes modelling) 48

NAUKA O Polityce (study of politics) 49

NAUKA O PRZEDSIĘBIORSTWIE (study of enterprise) 49

OPTYMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH (optimization of tax burdens) 51

PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (taxes in enterprise) 52

PODSTAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (basis of quality of life and sustainable development) 52

PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE ( bases of sciences about enterprise) 53

POLITYKA FISKALNA UNII EUROPEJSKIEJ (fiscal policy of the european union) 54

POLITYKA GOSPODARCZA I (economic policy I) 55

POLITYKA SPOŁECZNA (social policy) 55

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (state aid for entrepreneurs) 57

PRAWO (law) 57

PROGNOZOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (business forecasting) 58

PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (municipal enterpriece) 59

RACHUNKOWOŚĆ (accounting) 60

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (financial accounting) 61

RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT PODATKOWY (tax accounting and audit) 62

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA (computer added accounting) 63

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (public sector entitie’s accounting) 64

ROZLICZENIA FINANSOWE W GOSPODARCE (financial settlements in the economy) 65

RYNKI FINANSOWE I BANKOWOŚĆ (financial markts and banking) 66

SAMORZĄD TERYTORIALNY W UE (local autority in EU) 67

SAMORZĄDOWA POLITYKA GOSPODARCZA (economic self-government policy) 68

SAMORZĄDOWA POLITYKA PRZESTRZENNA (self – government spatial policy) 69

SAMORZĄDOWA POLITYKA SPOŁECZNA (self – government social policy) 69

SOCJOLOGIA (socjology) 70

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (civil society) 71

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (financial reporting) 71

STATYSTYKA OPISOWA (statistics) 72

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA (information technology) 73

TEORIA I ANALIZA RYNKU (market theory and analysis) 74

TEORIA WYBORU EKONOMICZNEGO (economic choice theory) 75

ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (foreign sources of finance) 76

ZARZĄDZANIE ( management) 76

—  —


ADMINISTRACJA PUBLICZNA (public administration)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

III

II

2

Prowadzący: dr Marian Maciejuk

tel. 0757538238; budynek i nr pok.: A 37;Treści programowe:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:  • Teoria administracji publicznej w zarządzaniu państwem i jej struktura;

  • Administracja rządowa i jej kompetencje;

  • Podziały specjalne państwa i ich zadania;

  • Administracja samorządowa (gmina, powiat i województwo samorządowe) i jej kompetencje;

  • Mienie komunalne podstawą samorządności gospodarczej samorządu terytorialnego;

Metody dydaktyczne: wykład;

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawowy zakres wiedzy dotyczący funkcjonowania demokratycznego państwa opartego na samorządzie terytorialnym

umiejętności: teoretyczne i prawne podstawy funkcjonowania administracji publicznej do stosowania w praktyce

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniemna ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Hausner J. (red.) (2008), Administracja publiczna, PWN, wyd. II, Warszawa

  2. Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.) (2007), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgosz-Białystok-Katowice.

  3. A.Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa .

  4. Zalewski A. (red.) (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.

  5. Dolnicki B. (2003), Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze .

—  —

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna