Kierunek: EkonomiaPobieranie 0.72 Mb.
Strona1/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Sylabusy na rok akademicki 2009/2010

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek: Ekonomia


ADMINISTRACJA PUBLICZNA (public administration) 3

ANALIZA DANYCH (data analysis) 3

ANALIZA EKONOMICZNA (economic analysis) 4

ANALIZA I RATING SEKTORA FINANSOWEGO (analysis and rating of financial sector) 5

APLIKACJE FUNDUSZY UE (applications of UE funds) 6

BADANIA OPERACYJNE (operations research) 7

BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU (budgeting in controlling) 8

DIAGNOSTYKA EKONOMICZNA GOSPODARKI LOKALNEJ (economic diagnostics of local economy) 8

DORADZTWO KREDYTOWE (credit advising) 9

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE (insurance advisory) 10

E-ADMINISTRACJA (e-goverment) 11

EKONOMETRIA I (econometrics I) 12

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (economics of european integration) 13

EKONOMIKA MIASTA (urban economics) 14

FILOZOFIA (philosophy) 15

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY (small businesses finance and accounting) 16

FINANSE OSOBISTE (personal finance) 17

FINANSE PUBLICZNE (public finance) 18

FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance) 19

FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance) 20

GOSPODARKA A ŚRODOWISKO (economics and environment) 21

GOSPODARKA LOKALNA (local economy) 21

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (spatial economy) 22

GOSPODARKA REGIONALNA (regional economy) 23

INFORMATYKA I (computer science I) 24

INFORMATYKA II (computer science II) 25

KONTROLA I AUDYT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (control and audit in public finance sector units ) 26

KONTROLA I REWIZJA FINANSOWA (financial audit) 27

LOKALNE I REGIONALNE STRATEGIE ROZWOJU (local and regional development strategies) 27

MAJĄTEK I KAPITAŁY PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH (property and equity of economic entities) 28

MAKROEKONOMIA I (macroeconomics I) 29

MAKROEKONOMIA I (macroeconomics I) 30

MARKETING TERYTORIALNY (territorial marketing) 30

MATEMATYKA (mathematics) 31

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (International economics) 32

MIKROEKONOMIA (microeconomics) 33

NAUKA O Polityce (study of politics) 34

PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (taxes in enterprise) 35

PODSTAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (basis of quality of life and sustainable development) 36

PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE ( bases of sciences about enterprise) 37

POLITYKA GOSPODARCZA I (economic policy I) 37

POLITYKA SPOŁECZNA (social policy) 38

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (state aid for entrepreneurs) 39

PRAWO (law) 40

PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (municipal enterpriece) 41

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (financial accounting) 42

RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT PODATKOWY (tax accounting and audit) 43

RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA (computer added accounting) 43

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (public sector entitie’s accounting) 44

ROZLICZENIA FINANSOWE W GOSPODARCE (financial settlements in the economy) 45

RACHUNKOWOŚĆ (accounting) 46

RYNKI FINANSOWE I BANKOWOŚĆ (financial markts and banking) 48

SAMORZĄD TERYTORIALNY W UE (local autority in European Union) 49

SAMORZĄDOWA POLITYKA GOSPODARCZA (economic self-government policy) 49

SAMORZĄDOWA POLITYKA PRZESTRZENNA (self – government spatial policy) 50

samorządowa polityka społeczna (self – government social policy) 51

SOCJOLOGIA (socjology) 51

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (civil society) 52

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (financial reporting) 53

STATYSTYKA OPISOWA (statistics) 54

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA (information technology) 55

TEORIA I ANALIZA RYNKU (market theory and analysis) 55

ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (foreign sources of finance) 56

ZARZĄDZANIE ( management) 57


—  —


ADMINISTRACJA PUBLICZNA (public administration)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Zarządzanie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

III

II

2

Prowadzący: dr Marian Maciejuk

tel. 0757538238; budynek i nr pok.: A 37Treści programowe:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:  • Teoria administracji publicznej w zarządzaniu państwem i jej struktura;

  • Administracja rządowa i jej kompetencje;

  • Podziały specjalne państwa i ich zadania;

  • Administracja samorządowa (gmina, powiat i województwo samorządowe) i jej kompetencje;

  • Mienie komunalne podstawą samorządności gospodarczej samorządu terytorialnego;

Metody dydaktyczne: wykład;

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawowy zakres wiedzy dotyczący funkcjonowania demokratycznego państwa opartego na samorządzie terytorialnym

umiejętności: teoretyczne i prawne podstawy funkcjonowania administracji publicznej do stosowania w praktyce

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie odpowiedzi na zadane pytania na co najmniej 50% punktów

Literatura podstawowa:


  1. Hausner J. (red.) (2008), Administracja publiczna, PWN, wyd. II, Warszawa

  2. Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.) (2007), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgosz-Białystok-Katowice.

  3. A.Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa .

  4. Zalewski A. (red.) (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.

  5. Dolnicki B. (2003), Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze .

—  —
Pobieranie 0.72 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna