Kierunek: Ekonomia


FINANSE OSOBISTE (personal finance)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona10/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   32

FINANSE OSOBISTE (personal finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty:

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

6

IV

II

3

ćwiczenia

6

IV

II

Prowadzący: mgr Damian Kubiak

tel. 0757538241; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Organizacja finansów osobistych w gospodarstwie domowym. Budowa modelu zarządzania finansami osobistymi. Strumienie dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych.

Wybrane teorie oszczędności. Motywy dokonywania oszczędności. Ryzyko starości oraz sposoby zarządzania tym ryzykiem w gospodarstwie domowym. Starość jako motyw dokonywania oszczędności. Charakterystyka systemów emerytalnych. Uregulowania prawne dotyczące systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem dobrowolnych form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Typologia i charakterystyka fakultatywnych form zabezpieczenia dochodów na starość. Badanie atrakcyjności poszczególnych form z punktu widzenia preferencji gospodarstwa domowego.

Ryzyka w procesie oszczędzania i sposoby zabezpieczania się przed nimi. Oszczędzanie a inwestowanie.

Kryteria wyboru produktu oszczędnościowego i ocena jego atrakcyjności. Analiza ofert banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, akcji, obligacji, nieruchomości etc. Kryteria wyboru produktu kredytowego oraz ocena jego atrakcyjności. Analiza ofert kredytów hipotecznych, samochodowych, konsumpcyjnych, walutowych, pożyczek społecznościowych. Zdolność kredytowa kredytobiorcy i sposoby zabezpieczenia spłat kredytów. Optymalizacja procesu spłaty kredytu.

Kwestie podatkowe w procesie oszczędzania i wydatkowania środków gospodarstwa domowego.Metody dydaktyczne: wykład / ćwiczenia, zestawy zadań problemowych do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się najpopularniejszymi teoriami w ekonomii oraz ryzykiem starości, poznanie cech polskiego systemu emerytalnego, poznanie form gromadzenia oszczędności na starość, zapoznanie się metodami oceny atrakcyjności poszczególnych form

umiejętności: umiejętność konstrukcji modelu zarządzania finansami w gospodarstwie domowym, praktyczne zastosowanie metod oceny atrakcyjności form dokonywania oszczędności i inwestycji oraz optymalizacja wydatków

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów

Literatura podstawowa:

[1] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207 z późn. zm.

[2] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.

[3] Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003

[4] Lipiński M. (2008), Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, Wydawnictwo One Press, Gliwice

[5] Kubiak D. (2004), Zarządzanie ryzykiem starości w gospodarstwie domowym. [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. K. Jajuga i W. Ronka-Chmielowiec (red.). Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1037, Wrocław 2004, s.349-355

[6] Kubiak D. (2004), Ryzyko starości jako ryzyko społeczne. [w:] Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka. G. Borys (red.). Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1040, Wrocław 2004, s.66-73;

[7] Kubiak D. (2007), Indywidualne konta emerytalne jako dobrowolna forma gromadzenia oszczędności emerytalnych. [w:] Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową. G. Borys (red.). Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1186, Wrocław 2007, s 53-62, ss. 238;Literatura dodatkowa:

[1] Stroiński E., Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004

[2] Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

[3] Szumlicz T., Żukowski M. (red.), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2004

[4] Elder A., Zawód inwestor giełdowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001

—  —


FINANSE PUBLICZNE (public finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VI

III

3

ćwiczenia

15

VI

III

Prowadzący: dr Arkadiusz Babczuk

tel.075 7538256; budynek i nr pok.: A90Treści programowe:

Ogólna charakterystyka finansów publicznych: pojęcie i zakres finansów publicznych, finanse publiczne a sektor publiczny, funkcje finansów publicznych (funkcja alokacyjna, funkcja redystrybucyjna, funkcja stabilizacyjna), polityka fiskalna (istota, cele, rodzaje), przegląd teorii finansów publicznych.

System finansów publicznych: struktura systemu finansów publicznych, budżet państwa jako ogniwo systemu finansów publicznych (pojęcie budżetu państwa, cechy i funkcje budżetu państwa, zasady budżetowe, klasyfikacja budżetowa, procedura budżetowa), budżety jednostek samorządu terytorialnego (pojęcie i zadania samorządu terytorialnego, źródła finansowania zadań lokalnych oraz regionalnych, pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego, procedura budżetowa), formy organizacyjne realizacji gospodarki budżetowej (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze tworzone jednostek budżetowych), pojęcie i typologia funduszy celowych oraz agencji publicznych, charakterystyka pozostałych typów jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych. Budżet a Skarb Państwa.

Charakterystyka źródeł dochodów publicznych: rodzaje dochodów publicznych, ogólna charakterystyka podatków (pojęcie podatku oraz systemu podatkowego, elementy techniki podatkowej, typologia podatków, zasady podatkowe), reakcje podatników na obowiązek podatkowy, ogólna charakterystyka systemu podatkowego w Polsce, niepodatkowe dochody publiczne.

Wydatki publiczne: istota i rodzaje wydatków publicznych, granice wydatków publicznych, przyczyny wzrostu wydatków publicznych, wydatki publiczne a polityka gospodarcza i społeczna państwa. racjonalizacja wydatków publicznych -metody programowania budżetowego, metody realizacji zamówień publicznych. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

Deficyt budżetowy i dług publiczny: pojęcie, rodzaje i źródła finansowania deficytu budżetowego, pojęcie i cechy długu publicznego, rodzaje długu publicznego, zarządzanie długiem publicznym, skutki ekonomiczne deficytu budżetowego oraz długu publicznego.Metody dydaktyczne: wykład monograficzny, analiza instytucjonalno -porównawcza

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie wiadomości dotyczących funkcji finansów publicznych, zapoznanie się ze strukturą polskiego systemu finansów publicznych, opanowanie wiadomości dotyczących podstawowych rodzajów dochodów publicznych, przyswojenie sobie wiadomości z zakresu zarządzania wydatkami publicznymi oraz długiem publicznym

umiejętności: opanowanie umiejętności określenia różnic między poszczególnymi sposobami liczenia deficytu budżetu publicznego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Wernik A. (2007), Finanse publiczne: cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa.

[2] Ruśkowski E., Salachna J. (red.) (2007), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk.

[3] Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] Dolata S. (1999), Podstawy wiedzy o podatkach, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

[2] Babczuk A. (2007), Procedury przetargowe w zarządzaniu długiem publicznym, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
—  —
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna