Kierunek: Ekonomia


FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona11/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   32

FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

III

II

3

ćwiczenia

9

III

II

Prowadzący: dr Arkadiusz Babczuk

tel. 0757538256, 0757538263, budynek i nr pokoju: A90Treści programowe:

Istota samorządu terytorialnego: pojęcie i geneza samorządu terytorialnego, zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie, współpraca jednostek samorządu terytorialnego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową oraz organizacjami pożytku publicznego, samorządowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego-stan obecny i kierunki przekształceń: dochody własne jednostek samorządu terytorialnego (podatki samorządowe, udziały w podatkach państwowych, opłaty, dochody z majątku), dochody zasilające (subwencje ogólne, dotacje), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego-stan obecny i kierunki przekształceń: źródła przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, rynek obligacji komunalnych, rynek kredytów i pożyczek dla sektora samorządowego, dług sektora samorządowego jako element państwowego długu publicznego.

Budżet jako podstawa gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego: pojęcie i struktura budżetu samorządowego, procedura opracowywania i uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koncepcja budżetu zadaniowego. Analiza samorządowej gospodarki budżetowej w latach 1991-2008-postawowe tendencje i problemy. Fundusze celowe w sektorze samorządowym.

Zamówienia publiczne w sektorze samorządowym.

Odpowiedzialność za naruszanie dyscypliny finansów publicznych w sektorze samorządowym.

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnymi i regionalnym: lokalne oraz regionalne strategie rozwoju, dochodowe oraz wydatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej, partnerstwo publiczno-prywatne oraz inne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami.Metody dydaktyczne: wykład monograficzny, analiza instytucjonalno-porównawcza, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się z funkcjonowania sektora samorządowego w Polsce, opanowanie wiadomości dotyczących podstawowych rodzajów dochodów oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego, zapoznanie się z formami wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

umiejętności: doskonalenie umiejętności analizy sprawozdań budżetowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Kosek -Wojnar M., Surówka K. (2007), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.

[2] Ruśkowski E., Salachna J. (red.) (2007), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk.

[3] Owsiak S. (2002), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] P. Chmielnicki (red.) (2007), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

[2] J. Dolnicki (red.) (2007), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Wydawnictwo ABC, Warszawa.

[3] J. Boć (red.) (2004), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław.

—  —

FINANSE SAMORZĄDOWE (local finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Administracja publiczna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

IV

II

2

ćwiczenia

9

IV

II

Prowadzący: dr Beata Bal-Domańska

tel. 0757538239; budynek i nr pok.: A38Treści programowe:

Finanse samorządowe w strukturze sektora finansów publicznych. Podstawowe akty prawne z zakresu finansów samorządowych. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów budżetów gmin, powiatów i województwa – źródła, struktura, klasyfikacja (własne i transferowe, majątkowe i bieżące), zasady gromadzenia. Podatki i opłaty lokalne. Struktura wydatków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zakres i tryb subwencjonowania i dotowania działań jednostek terytorialnego samorządu. Przychody i rozchody (cechy przychodów, cele i warunki zaciągania pożyczek i kredytów). Deficyt budżetowy. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Budżet – definicja i zasady budżetowe. Opracowanie i wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Klasyfikacja budżetowa.Metody dydaktyczne: wykład, gry, wizyty studialne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy prawne i zasady finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie działalność bieżącej i inwestycyjnej gmin, powiatów i województw, opracowanie i wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

umiejętności: przeprowadzenie analizy struktury dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę .

Forma zaliczenia ćwiczeń: projekty.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Hanusz A, (2009) Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Kraków

[2] Jędrzejewski L. (2007), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Branta, Bydgoszcz-Gdańska.

[3] Patrzałek L. (2004), Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE, Wrocław.

[4] Filipiak B., M. Dylewski, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj (2006), Finanse samorządowe, narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.

[5] Kosikowski C. (red.) (2006), autor K. Boratyńska [i inni], Finanse samorządowe 2006 : 400 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

[6] Obowiązujące akty prawne z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Literatura uzupełniająca:

[1] Finanse komunalne – miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych

[2] Samorząd terytorialny – miesięcznik

—  —

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna