Kierunek: Ekonomia


GOSPODARKA A ŚRODOWISKO (economics and environment)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona12/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32

GOSPODARKA A ŚRODOWISKO (economics and environment)


Kierunek / specjalność Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

12

I

I

4

ćwiczenia

6

I

I

Prowadzący: dr Jacek Potocki

tel. 0757538222; budynek i nr pok.: H 24Treści programowe:

Nauki o środowisku i ich relacje do nauk ekonomicznych. Wykorzystanie nauk o środowisku w procesie planowania przestrzennego i gospodarczego. Sfery kuli ziemskiej i ich wzajemne relacje, zróżnicowanie środowiska. Typy środowiska i krajobrazu w zależności od jego antropogenicznych przekształceń. Zasoby surowcowe gospodarki światowej. Podstawowe cechy surowców. Surowce odnawialne i nieodnawialne. Główne obszary występowania i zużycia surowców naturalnych. Surowce energetyczne, tendencje zmian w ich zużyciu. Rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej na tle warunków środowiskowych. Rozwój ludnościowy społeczeństw, rewolucja demograficzna, jej przyczyny, mechanizm, etapy i skutki (społeczne i środowiskowe). Możliwość wyżywienia ludności świata w zależności od warunków środowiska. Użytkowanie ziemi. Główne typy użytkowania, ich występowanie na świecie. Zróżnicowanie struktury użytkowania terenów (w tym struktury użytków rolnych) w różnych częściach świata i jego związek z zaludnieniem. Tendencje zmian w strukturze użytkowania terenów i znaczenie dla stanu środowiska. Zanieczyszczenia jako forma przekształceń środowiska. Zagrożenia powietrza, wód i gleby. Przyczyny zagrożeń, główne źródła i typy zanieczyszczeń, możliwości zapobiegania i utylizacji zanieczyszczeń. Degradacja gleb (mechaniczna, chemiczna) i jej wpływ na gospodarkę żywnościową. Typy erozji gleb, pustynnienie i stepowienie. Zagrożenia gleby w zależności od typu i sposobu jej użytkowania. Znaczenie różnorodności krajobrazowej i biologicznej dla środowiska i gospodarki. Ochrona bioróżnorodności w Polsce i na świecie. Globalne zmiany środowiska, problem ich przyczyn, antropogeniczne uwarunkowania. Prognozy zmian globalnych i ich potencjalny wpływ na warunki środowiskowe w Polsce. Zagrożenia uwarunkowane globalnymi zmianami środowiska. Gospodarka Dolnego Śląska, kierunki uwarunkowania jej rozwoju (dawniej i dziś). Skutki środowiskowe rozwoju różnych gałęzi gospodarki, problem ochrony i kształtowania środowiska w relacji do restrukturyzacji gospodarczej regionu.Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem studiów przypadków, opracowanie projektów.

Założenie i cele przedmiotu:

wiadomości: środowiskowe uwarunkowania i skutki działalności gospodarczej;

umiejętności: ocena przydatności środowiska dla rozwoju określonych dziedzin gospodarki i możliwych skutków środowiskowych tego rozwoju.

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów oraz egzaminu pisemnego

Literatura podstawowa:


 1. Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K., Ochrona biosfery, PWE Warszawa 2006

 2. Podgórski W., Podstawy ekologii, Wyd. AE Wrocław 2003

 3. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.

 4. Mazurski K. R., Podstawy sozologii, Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 1998.

Literatura uzupełniająca:

 1. Kozłowski S., Ekorozwój, Warszawa 2000

—  —


GOSPODARKA LOKALNA (local economy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: brak

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

18

III

II

4

ćwiczenia

9

III

II

Prowadzący: dr Andrzej Sztando

tel. 0757538240, budynek i nr pok.: A39.Treści programowe: wspólnota samorządowa, integracja społeczności lokalnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich rodzaje, struktura i funkcjonowanie władz terytorialnych, zadania gminy, realizacja przez gminę zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, realizacja przez gminę zadań z zakresu wodociągowania i kanalizacji, realizacja przez gminę zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, realizacja przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska, realizacja przez gminę zadań z zakresu edukacji publicznej, realizacja przez gminę zadań z zakresu mieszkalnictwa, realizacja przez gminę zadań z zakresu drogownictwa, realizacja przez gminę zadań z zakresu sportu i rekreacji, realizacja przez gminę zadań z zakresu kultury i sztuki, realizacja przez gminę zadań z zakresu promocji, realizacja przez gminę zadań z zakresu cmentarnictwa, realizacja przez gminę zadań z zakresu zieleni miejskiej, realizacja przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej, interwencjonizm samorządowy gospodarowanie mieniem komunalnym, gospodarka budżetowa w gminie, lokalna strategia rozwoju.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, analiza aktów prawnych,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie pojęcia gospodarki lokalnej, podmiotów i przedmiotów gospodarki lokalnej, pojęcia i zadań gminy, modelu polskiego samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego, zagadnień sterowania rozwojem gospodarki lokalnej,

umiejętności: student posiądzie podstawową wiedzę na tamat gospodarki w skali lokalnej niezbędną do uczestnictwa we wszystkich pozostałych zajęciach specjalościowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: projekty.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanego projektu.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


 1. Brol R. (2001), Ekonomika i zarządzanie miastem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

 2. Sochacka-Krysiak H., (2006), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa.

 3. Śroślak G., (2004), Strategia gminy, AMR, Katowice.

 4. Giordano K., (2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, KUL, Lublin.

 5. Markowski T., (2006), Marketing terytorialny, PAN, Warszawa.

 6. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.

 7. Strzelecki Z. (2008) Gospodarka regionalna i lokalna, PWN Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Brol R., (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

 2. Purgat A, Reszel R., (1997), Zarządzanie gminą w teorii i praktyce. Poradnik, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.

 3. Dolnicki B., (2003), Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków.

 4. Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., (2001), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń

—  —


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna