Kierunek: Ekonomia


GOSPODARKA PRZESTRZENNA (spatial economy)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona13/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (spatial economy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

12

I

I

4

ćwiczenia

6

I

I

Prowadzący: dr Marian Kachniarz

tel. 0757538222, 0757538257; budynek i nr pok. H 24Treści programowe:

Przestrzenny wymiar gospodarki. Rozwój przestrzenny i regionalny w świetle teorii neoklasycznych i keynesowskich. Klasycy regionalistyki światowej i polskiej.

Czynniki lokalizacji. Teorie klasyczne oraz współczesne. Wzrost znaczenia czynników jakościowych.

Tendencje zmian w gospodarce światowej. Zmiany „biegunów” gospodarczych świata. Rola poszczególnych makroregionów. Regiony ekspansywne i stagnujące. Koniec ery atlantyckiej? Zmiany struktury gałęziowej. Globalizacja. Gospodarka oparta na wiedzy.

Rdzenie i peryferie. Metropolizacja. Miasta globalne i regionalne bieguny wzrostu. Technopolie – nowoczesne okręgi przemysłowe.

Przestrzenna struktura gospodarki europejskiej. Uwarunkowania historyczne i społeczne. Struktura gospodarcza i jej zmiany. Regiony innowacyjne, centralne (pentagon) i peryferia. Metropolizacja rozwoju.

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Dylematy, modele w świetle doświadczeń międzynarodowych. Konwergencja, spójność, konkurencja. Podmioty, instrumenty i instytucje polityki regionalnej. Efekty dotychczasowych działań.

Zróżnicowanie przestrzenne gospodarki Polski. Historyczne i społeczne uwarunkowania. Współczesny wymiar gospodarki. Obszary wzrostu i regiony depresji gospodarczo-społecznej. Metropolie. Koncepcje polityki przestrzennej.

Dolny Śląsk w Europie. Pozycja regionu w gospodarce europejskiej. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem. Zróżnicowanie struktury gospodarczej. Programy strategiczne. Kluczowe inwestycje.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, grupowe opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne i wiedza dotycząca zróżnicowania przestrzennego gospodarki, znajomość współczesnych uwarunkowań i tendencji rozwoju gospodarczego.

umiejętności: ocena uwarunkowań, trendów i procesów rozwoju w wymiarze globalnym i lokalnym, budowa planów zagospodarowania przestrzennego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] Korenik S. Słodczyk J. (2005), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wyd. AE, Wrocław.

[2] Domański R. (2007), Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.

[3] Gorzelak G. (2003), Bieda i zamożność regionów (założenia, hipotezy, przykłady), „Studia Regionalne i Lokalne” z. 1/2003

[4] Gorzelak G. (2004), Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, „Studia Regionalne i Lokalne” z. 4/2004

[5] European Spatial Development Perspective http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf

[6] Strategia Rozwoju Kraju (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa

[7] Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (2006), „Studia Regionalne i Lokalne” wyd. specjalne  t. II/2006Literatura uzupełniająca:

[1] Jałowiecki B. (2002), Społeczna przestrzeń metropolii, EUROREG, Warszawa

[3] Korenik S. (red.) (2006), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wyd. AE. Wrocław.

[4] Osiewicz E. (red) (2006), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa

[5] Atlas ESPON http://www.espon.pl/strona/raporty

[6] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, http://www.wbu.wroc.pl/INF/INFOR_OPR/PZPW/pzpwd.htmLiteratura dodatkowa:

[1] Fukuyama R. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu,  PWN, Warszawa-Wrocław

[2] Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_pl.htm

[3] Luttwak E. (1999), Turbokapitalizm. Zwycięscy i przegrani światowej gospodarki, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław

[4] Huntington P. (1997), Zderzenie cywilizacji, Wyd. Muza, Warszawa.

[5] Nawrot K.A. (2008), Determinanty rozwoju gospodarczego krajów ASEAN, Wyd. Scholar, Warszawa

—  —

GOSPODARKA REGIONALNA (regional economy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

20

III

II

4

ćwiczenia

10

III

II

Prowadzący: dr hab. Ryszard Brol prof. UE, dr Andrzej Sztando, dr Andrzej Raszkowski

tel. 0757538230, 0757538240, 0757538340 budynek i nr pok.: A 33, A 39, A 40.Treści programowe:

Procesy globalizacji i regionalizacji, „glokalizacja”;; typologia regionów; kryteria regionalizacji; gospodarka regionalna i lokalna; polityka regionalna; podmioty polityki regionalnej; cele polityki regionalnej; zasady polityki regionalnej; instrumenty polityki regionalnej i lokalnej; konkurencyjność regionów; rozwój regionalny; czynniki rozwoju regionalnego; cechy rozwoju regionalnego; teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego; strategia rozwoju regionu; regionalny program operacyjny; regionalne strategie innowacji; ewolucja celów polityki regionalnej UE; zasady polityki regionalnej UE; podmioty polityki regionalnej UE; instrumenty polityki regionalnej UE;Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacja multimedialna, studia przypadków, analiza aktów prawnych

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: kluczowe definicje i zrozumienie istoty oraz mechanizm funkcjonowania gospodarki w regionie, znajomość endo  i egzogenicznych czynników rozwoju regionalnego; znajomość instrumentów polityki regionalnej w zakresie stymulowania i planowania rozwoju regionów;

umiejętności: identyfikowanie typów regionów i poziomu ich konkurencyjności, praktyczne wykorzystanie instrumentów planowania rozwoju regionu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Strzelecki Z. (red.) (2008), gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.

[2] Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

[3] Głębicki K., Grewiński M. (2003), Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa.

[4] A.Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa .

[5] Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE, WrocławLiteratura uzupełniająca:

[1] Brodecki Z. ( red.) (2005), Regiony, LexisNexis, Warszawa

[2] Brol R. (red.) (2004), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo AE: Wrocław

[3] Jewtuchowicz A. (red.) (2004), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Łódź.

[4] Klasik A. (2002), Strategie regionalne, formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo AE, Katowice.

[5] Koja J., Piecha K. (red.) (2005), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, SGH, Warszawa.

[6] Potoczek A. (2003), Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Toruń 2003.

[7] Stawasz D. (red.) (2004), Ekonomiczno- organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ , Łódź.

—  —
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna