Kierunek: Ekonomia


KONTROLA I AUDYT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (control and audit in public finance sector units )Pobieranie 0.72 Mb.
Strona15/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   32

KONTROLA I AUDYT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (control and audit in public finance sector units )


Kierunek / specjalność: Ekonomia/Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Finanse samorządowe

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok

Punkty ECTS

wykłady

6

VI

III

1

ćwiczenia

6

VI

III

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Borys; mgr Wojciech Krawiec

tel. 0757538219; 0757538263 ; budynek i nr pok.: A85, A99reści programowe:

Pojęcie kontroli; funkcje kontroli; kryteria kontroli; rodzaje kontroli; etapy procesu kontrolnego.

Przesłanki kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych; podstawy prawne kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych; system kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych; kompetencje, umiejętności i standardy etyczne kontrolerów; ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Standardy Kontroli Finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych; charakterystyka Standardów dotyczących: środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji, monitorowania i oceny. Metodologia kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych: organizacja kontroli, etapy procesu kontroli, techniki kontroli, komunikowanie wyników kontroli.

Kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych: cel, zakres przedmiotowy i organizacja kontroli; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pojęcie audytu; funkcje i cele audytu; rodzaje audytu; różnice i podobieństwa między audytem i kontrolą.

Rodzaje audytu w jednostkach sektora finansów publicznych; audyt wewnętrzny a audyt zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych; metodologia audytu wewnętrznego: organizacja pracy audytora, procedury audytu, etapy prac audytorskich; techniki audytowe; kompetencje, umiejętności i standardy etyczne audytorów.

Metody dydaktyczne:

- przekazywanie wiedzy przez prowadzącego

- studium źródeł prawa i studium przypadków

- referaty, dyskusjaZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie istoty , zadań i metodologii kontroli i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,

umiejętności: rozumienie roli kontrolera i audytora w zwiększaniu efektywności gospodarowania środkami publicznymi; twórcze podejście do wykorzystania wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w praktyce kontroli i audytu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: test pisemny i referat

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana z testu pisemnego i referatu.

Literatura podstawowa:

[1] Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa

[2] Czubakowska K. (red.) (2007), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. PWE, Warszawa

[3] Tyka A.(2005), Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Tryb postępowania, dokumentacja. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., GdańskLiteratura uzupełniajaca:

[1] Krzemień R., Winiarska K. (2005), Audyt wewnętrzny. Testy i zadania. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

[2] Łuczak B., Kuklińska D.(2007), AudI/Y i audI/Ytowanie. Jak sprawić, by przynosiły jeszcze więcej korzyści. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań

[3] Winiarska K. (2009), Audyt finansowy. PWE, Warszawa

—  —

KONTROLA I REWIZJA FINANSOWA (financial audit)


Kierunek / specjalność: Ekonomia /Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

6

V

III

2

ćwiczenia

6

V

III

Prowadzący: dr Joanna Kogut

tel. 0757538254, 0757538263; budynek i nr pok.: A87Treści programowe:

Istota, cel i podstawy prawne rewizji finansowej. Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Polskie i międzynarodowe standardy rewizji finansowej. Procedura badania sprawozdania finansowego. Produkt rewizji sprawozdań finansowych. Inne usługi biegłego rewidenta.

Istota kontroli finansowo-księgowej. Zadania głównego księgowego w zakresie kontroli. Kontrola środków pieniężnych. Kontrola rozrachunków i roszczeń. Kontrola zapasów. Kontrola aktywów trwałych. Kontrola kosztów. Kontrola przychodów. Kontrola funduszy i kapitałów. Kontrola systemów informatycznych.

Metody dydaktyczne: wykład, referaty, przykłady do samodzielnego rozwiązania, studium przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowania rewizji sprawozdań finansowych oraz obszarów kontroli finansowo-księgowej

umiejętności: stosowanie przepisów prawa (krajowych i międzynarodowych) w zakresie rewizji sprawozdań finansowych), przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowej, sporządzanie dokumentacji rewizyjnej

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne i referaty (prezentowane na zajęciach).

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz z zaprezentowanych referatów.

Literatura podstawowa:


  1. Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, AE Kraków, Kraków.

  2. Krzywda D. [red.] (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.

  3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SKwP (2005), Warszawa.

  4. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).

  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.

  6. Winiarska K. (2001), Kontrola finansowo – księgowa w praktyce. ODDK, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

  1. Kwiecień M. (2007), Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, PN AE we Wrocławiu nr 1158, Wrocław.

  2. Mierzejewski S., Kurzawski R. (2004), Dokumentacja rewizyjna badania sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.

  3. Winiarska K. (2005), Audyt finansowy, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa.

—  —

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna