Kierunek: Ekonomia


LOKALNE I REGIONALNE STRATEGIE ROZWOJU (local and regional development strategies)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona16/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32

LOKALNE I REGIONALNE STRATEGIE ROZWOJU (local and regional development strategies)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka lokalna, Gospodarka regionalna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

9

VI

III

2

Prowadzący: dr Andrzej Raszkowski

tel. 0757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

System zarządzania strategicznego w układach terytorialnych. Formułowanie długofalowych strategii rozwojowych lokalnych, powiatowych i regionalnych układów terytorialnych; Metodyka budowy strategii rozwoju terytorialnego – etapy, ich zakres i znaczenie; Warsztaty strategiczne – zakres i metodyka prac warsztatowych, zagadnienia integracyjnego podejścia do planowania strategicznego (collaborative planning); Kryteria i zakres prospektywnego diagnozowania miast, gmin, powiatów i regionów (zagadnienie obiegu informacji, ich zakresu i źródeł danych oraz ujawniania słabych i mocnych stron układów terytorialnych oraz szans i zagrożeń ich dalszego rozwoju); Kształtowanie hierarchicznej struktury celów i zadań strategicznych; Problemy wariantowania w rozwoju terytorialnym (scenariusze rozwoju, ich ocena i kwestie wyboru optymalnych rozwiązań); Warunki realizacji strategii (w tym kwestie zasad formułowania projektów realizacyjnych zadań strategicznych, zagadnienia monitoringu oraz pomiaru i oceny efektów wdrażania strategii); Praktyka planowania strategicznego (studia przypadków) w polskich i zagranicznych jednostkach terytorialnych.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie teoretycznych podstaw i praktycznych zasad planowania strategicznego w skali lokalnej, subregionalnej i regionalnej;

umiejętności: sporządzenie kompleksowej diagnozy prospektywnej (wraz z analizą strategiczną), sformułowanie wiązki celów i zadań strategicznych dowolnego układu terytorialnego, opracowanie metryk zadań strategicznych oraz ogólnej strategii długofalowego rozwoju jednostek terytorialnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Brol R. (red.) (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, Wydawnictwo AE, Wrocław.

[2] Klasik A. (2002), Strategie regionalne: formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo AE, Katowice.

[3] Klasik A., Kuźnik F. (red.) (2001) Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo AE, Katowice.

[4] Wysocka E. (1999) Strategia rozwoju województwa – aspekt przestrzenny, Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej, Warszawa.

—  —


MAJĄTEK I KAPITAŁY PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH (property and equity of economic entities)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Matematyka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

5

III

II

1

ćwiczenia

4

III

II

Prowadzący: dr Teresa Orzeszko

tel. 0757538292; budynek i nr pokoju: A 93Treści programowe:

Pojęcie i klasyfikacja podmiotów gospodarujących oraz determinanty prowadzenia przez nie działalności.

Pojęcie i klasyfikacja aktywów.

Charakterystyka aktywów trwałych.

Charakterystyka aktywów obrotowych.

Determinanty struktury aktywów w podmiotach gospodarujących.

Pojęcie i klasyfikacja źródeł finansowania majątku.

Funkcje i rodzaje własnych źródeł finansowania.

Funkcje i rodzaje obcych źródeł finansowania.

Determinanty struktury źródeł finansowania w podmiotach gospodarujących.Metody dydaktyczne: studia literatury, analiza aktów prawnych, studia przypadków, referaty.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: uformowanie spójnego quantum wiadomości o podmiotach gospodarujących, ich majątku i kapitałach niezbędnych do kontynuowania działalności gospodarczej

umiejętności: postrzegania materialnej bazy stanowiącej podstawę prowadzenia działalności gospodarczej z różnych perspektyw i punktów widzenia; rozróżniania poszczególnych rodzajów składników majątkowych oraz źródeł finansowania; dokonywania oceny dopasowania majątku i kapitałów do potrzeb podmiotu gospodarującego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia przedmiotu: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


  1. Helin A., Bernaziuk A., Kowalski R., Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej, Warszawa, Difin 2006.

  2. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J.: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Warszawa, Difin 2007.

Literatura uzupełniająca:

  1. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE 2000.

  2. Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Warszawa, Difin 2000.

  3. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa, PWN 2007.  •  —
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna