Kierunek: Ekonomia


MAKROEKONOMIA I (macroeconomics I)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona17/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32

MAKROEKONOMIA I (macroeconomics I)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia (ZOD Bolesławiec)

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Matematyka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10, 10

III, IV

II

6;9

ćwiczenia

20, 20

III, IV

II

Prowadzący: dr Michał Sosnowski

tel. 075 75 38 252, budynek: A nr pokoju: 72Treści programowe:

Gospodarka narodowa. Wprowadzenie do rachunku produktu i dochodu narodowego. Mierniki makroekonomiczne. Popyt globalny, podaż globalna. Zarys głównych nurtów teoretycznych makroekonomii. Makroekonomia keynesowska, makroekonomia klasyczna. Wzrost i rozwój gospodarczy. Podstawowe czynniki wzrostu gospodarczego. Wahania wielkości makroekonomicznych, przyczyny i skutki cykliczności. Równowaga makroekonomiczna. Wprowadzenie do polityki fiskalnej. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Wpływ deficytu i długu publicznego na gospodarkę. Podstawowe zagadnienia polityki monetarnej. Pieniądz i system bankowy, rynek pieniądza. Równowaga na rynku dóbr i usług a równowaga na rynku pieniężnym. Przyczyny inflacji, jej rodzaje, skutki. Sposoby zapobiegania i przezwyciężania inflacji. Rynek pracy. Przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia. Sposoby przezwyciężania bezrobocia. Podstawowe zagadnienia wymiany międzynarodowej. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Wprowadzenie do systemów kursów walutowych.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, dyskusja, analizy przygotowywane przez studentów na wskazane tematy.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie głównych kategorii makroekonomicznych oraz zasad funkcjonowania i rozwoju współczesnej gospodarki rynkowej,

umiejętności: wykorzystanie zdobytej wiedzy do analizowania zjawisk gospodarczych, ich przyczyn i skutków, umiejętność interpretacji zdarzeń gospodarczych i wskazywania sposobów ich korygowania.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem na ocenę.Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna + projekt

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: przygotowanie projektu – pracy pisemnej na wybrany przez studentów temat oraz napisanie 2 testów – zestawy zawierają pytania i zadania z określonej partii materiału. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z obu testów i pozytywnie oceniony projekt.

Warunki zaliczenia egzaminu: Uzyskanie z odpowiedzi na pytania i zadania co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] D. Begg, S. Fischer (2003), Dornbusch, Ekonomia, t.2. Makroekonomia, PWE, Warszawa.

[2] R. Milewski (2006) red., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa .

[3] P.A. Samuelson (2004), Nordhaus W. D., Ekonomia tom 2., PWN, Warszawa.

[4] J. Pająkiewicz (2001) red., Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

[1] R. J. Barro (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa .

[2] R.E. Hall, J.B.Taylor (2004), Makroekonomia, PWN, Warszawa.

[3] E. Kwella, (2002), Teoria makroekonomii, cz. 1. Zarys wykładu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

—  —

MAKROEKONOMIA I (macroeconomics I)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10;10

III;IV

II

6;9

ćwiczenia

20;20

III;IV

II

Prowadzący: dr Artur Więznowski.

tel. 0757538252, 0757538253, 0757538251; budynek i nr pok.: A72Treści programowe:

Gospodarka narodowa. Zagregowany popyt, zagregowana podaż. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Podstawowe zagadnienia z zakresu budżetu państwa, deficytu budżetowego i długu publicznego. Wprowadzenie do teorii pieniądza i systemu bankowego. Rynek pieniądza. Równowaga na rynku dóbr i usług a równowaga na rynku pieniądza. Cykl koniunkturalny, inflacja i bezrobocie. Równowaga makroekonomiczna. Polityka fiskalna i polityka pieniężna. Model IS-LM. Istota, rodzaje i czynniki wzrostu gospodarczego. Pomiar wzrostu i rozwoju gospodarczego. Gospodarka otwarta – podstawowe zagadnienia. Główne nurty teoretyczne makroekonomii. Makroekonomia keynesowska i makroekonomia klasyczna.Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne, dyskusje, projekt

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne oraz znajomość podstawowych pojęć i praw z zakresu makroekonomii;

umiejętności: rozumienie podstawowych kategorii i procesów makroekonomicznych w skali kraju, wykorzystywania różnych koncepcji teoretycznych do analizy równowagi makroekonomicznej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę egzaminem na ocenę

Forma egzaminu: pisemna

Warunki zdania egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie zdobycia ponad 50% punktów

Forma zaliczenia: pisemna, projekt

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz projektu

Literatura podstawowa:

[1] Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (2004), Ekonomia tom 2. PWN Warszawa.

[2] Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia. PWE Warszawa.

[3] Hall R.E., Taylor J.B. (2004), Makroekonomia, PWN Warszawa.

[4] Burda M., Wyplosz Ch. (2000), Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE Warszawa.

[5] Pająkiewicz J. (Red.) (2001), Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej. Wyd. AE Wrocław.Literatura uzupełniająca:

[1] Görtner M. (2006), Macroeconomics, Pearson Education.

—  —
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna