Kierunek: Ekonomia


MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (International economics)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona19/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (International economics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia,

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Makroekonomia, Mikroekonomia.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VI

III

5

ćwiczenia

15

VI

III

Prowadzący: dr Franciszek Adamczuk,

tel. 0757538218; budynek i nr pok.: A97Treści programowe:

Cel i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przegląd teorii MSG, międzynarodowy podział pracy. Gospodarka światowa i jej elementy. Rynek międzynarodowy i jego struktura, podmioty i elementy rynku międzynarodowego. Koniunktura międzynarodowa: pomiar i interpretacja (Terms of Trade)

Międzynarodowe organizacje gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem UE, WTO, OECD, IMF, WNP. Polityka handlowa - normy sterujące i narzędzia taryfowe i nietaryfowe. Protekcjonizm i liberalizacja w handlu międzynarodowym.- przegląd rund gospodarczych. Międzynarodowa wymiana usług, transfer wiedzy technicznej, budowanie gospodarek opartych na wiedzy. Międzynarodowy system walutowy. Przepływ kapitału w skali globalnej. Zwyczaje handlowe, szanse, formuły handlowe ( INCOTERMS 2000). Kontrakt i transakcje międzynarodowe

Konkurencyjność gospodarcza krajów i przedsiębiorstw. Integracja gospodarcza w skali europejskiej i międzynarodowej, regionalizacja. Internacjonalizacja gospodarki. Problemy globalne gospodarki i globalizacja gospodarki (pozytywne i negatywne efekty). Stosunki gospodarcze Polski z sąsiadami. Miejsce Polski w gospodarce światowej. Aktualne problemy gospodarki światowej. Problemy tworzenia tzw. nowego ładu gospodarczego w świecie. Symptomy kryzysu w gospodarce światowej i metody przeciwdziałania jego skutkom.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie studentów z problemami międzynarodowych stosunków gospodarczych, korzyściami wymiany międzynarodowej, polityki handlowej, poznanie międzynarodowych instytucji i organizacji gospodarczych.

umiejętności: znajomość treści i mechanizmów międzynarodowych relacji gospodarczych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem oraz egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna, przygotowanie pracy zaliczeniowej według wykazu tematów.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, (red) A.Budnikowski, PWE Warszawa 2005.

[2] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, (red) J.Rymarczyk, PWE Warszawa 2006.

[3] Handel zagraniczny. Organizacja i technika.(red). J. Rymarczyk,Wyd, zmienione, PWE Warszawa 2005,Literatura uzupełniająca:

[1] Bożyk P., J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE Warszawa 2004,

[2] Guzek M, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE Warszawa 2006,

—  —


MIKROEKONOMIA (microeconomics)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: Studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10;15

I ; II

I ; I

7 ; 9

ćwiczenia

20;15

I ; II

I ; I

Prowadzący: dr Elżbieta Pohulak – Żołędowska, dr Waldemar Tyc, dr Małgorzata Gasz, dr Adriana Politaj, dr Magdalena Rękas, mgr Sławomir Czetwertyński.

tel. 0757538252 budynek i nr pok.: A71, A80, A82, A94Treści programowe:

 1. Ekonomia jako nauka - Przedmiot i funkcje ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Makroekonomia i mikroekonomia. Metody i narzędzia badań w ekonomii. Ekonomia głównego nurtu.

 2. Podstawowe problemy ekonomiczne - Potrzeby człowieka a zasoby. Rodzaje i cechy dóbr. Gospodarowanie. Proces gospodarczy. Podmioty gospodarcze. Homo oeconomicus. Racjonalność gospodarowania. Granica możliwości produkcyjnych. Wybór ekonomiczny Koszt alternatywny. Optymalizacja decyzji ekonomicznych – rachunek marginalny w ekonomii. Prawo malejącego produktu marginalnego.

 3. Rynek i elementy rynku - Rynek, ceny, konkurencja. Mechanizm rynkowy. Gospodarka rynkowa. Popyt – pojęcie, czynniki oraz rodzaje. Podaż – pojęcie, czynniki. Prawo popytu i podaży. Równowaga rynkowa. Nadwyżka rynkowa i niedobór rynkowy. Regulacja rynku – regulację cen, regulacje ilością. Elastyczność popytu i podaży.

 4. Gospodarstwo domowe w teorii ekonomii - Użyteczność jako podstawa decyzji konsumenta. I prawo Gossena. Nadwyżka konsumenta i paradoks wartości. Preferencje konsumenta. Ograniczenie (linia) budżetowe. Równowaga konsumenta przy ograniczeniu budżetowym – II prawo Gossena. Wpływ zmian cen i dochodów na równowagę konsumenta. Użyteczność a popyt. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany cen.

 5. Podstawy teorii producenta - Przedsiębiorstwo neoklasycznej teorii ekonomii. Krótko- i długookresowa teoria produkcji. Produkcyjność czynników wytwórczych. Koszty księgowe i ekonomiczne. Koszty w krótkim okresie. Techniczne optimum produkcji. Koszty w długim okresie. Korzyści skali. Przychody jako przesłanka decyzji producenta. Ekonomiczne optimum produkcji. Modele struktur rynkowych.

 6. Rynek czynników wytwórczych. Popyt pochodny. Właściwości kapitału. Rynek usług kapitału. Rynek kapitału fizycznego. Rynek kapitału finansowego. Popyt na pracę. Podaż pracy. Płaca. Rynek ziemi i jego specyfika. Renta ekonomiczna. Dochód transferowy. Renta gruntowa. Równowaga na rynku zasobów.

 7. Nieefektywność rynku - Błędy rynku. Asymetria informacji. Efekty zewnętrzne. Monopol naturalny. Dobra publiczne.

Metody dydaktyczne: wykład, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, studium przypadków, raporty z analiz lub eseje na wybrany temat.

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie metodologii ekonomii i teorii ekonomi;

umiejętności: stworzenie podstaw do ekonomicznego myślenia i racjonalnego działania, rozumienie i posługiwanie się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej, wykorzystanie teorii konsumenta i producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz ocena racjonalności decyzji podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna;

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna;

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna po uzyskaniu co najmniej 50% punktów przewidzianych w semestrze z takich elementów jak: testy otwarte, kolokwia z zadań, aktywność na zajęciach, raporty z analiz lub eseje na wybrany temat.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej, po uzyskaniu co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa


 1. Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2009

 2. Begg D, Fischer S, Dornbusch R, Mikroekonomia, Wyd. PWE Warszawa 2007 r.

 3. Milewski R (red), Podstawy Ekonomii, Wyd. PWN Warszawa 2007 r.

 4. Samuelson P. Ekonomia, Tom 1, Wyd. PWN 2004 r.

Literatura uzupełniająca

 1. Balicki L, W. Tyc, Mikroekonomia, Jelenia Góra, A-F-T 2001 r.

 2. Klimczak B, Mikroekonomia, AE Wrocław 2006 r.

 3. Klimczak B. Matysiak A., Mikroekonomia: studia przypadków, Wyd. AE Wrocław 2003 r.

 4. Czarny E, Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2006 r.

 5. Kamerschen D R, McKenzie R B, Nardinelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarnośc” Gdańsk 1991 r.

 6. Moroz E., Podstawy mikroekonomii, Wyd. PWE, Warszawa 2005 r.

—  —

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna