Kierunek: Ekonomia


NAUKA O Polityce (study of politics)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona20/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32

NAUKA O Polityce (study of politics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

II

I

2

Prowadzący: dr Marek Zagajewski

tel. 0757538339, 0757538305, tel. kom. 501 102 485; budynek i nr pok.: A41Treści programowe:

Przedmiot nauki o polityce, jej miejsce wśród nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych. Podstawowe pojęcia i kategorie nauki o polityce: władza, społeczeństwo, państwo, ustrój polityczny, klasa społeczna, partia polityczna, parlamentaryzm, władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, elita władzy, grupy nacisku, media jako czwarta władza, systemy wyborcze, ruchy społeczne, rewolucje. Relacje wzajemne między polityką a gospodarką. Społeczne podstawy polityki. Zachowania polityczne. Polityka a ideologia. Demokracja a tyrania. Kwestia totalitaryzmu. Problem społeczeństwa obywatelskiego. Konstytucja jako ustawa zasadnicza. Współczesne systemy polityczne. Scena polityczna i jej aktorzy. Polityka jako spektakl i biznes. Współczesne krytyki ustroju demokratycznego. Aktualne problemy ładu demokratycznego w Polsce.Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, studia przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie podstawowych pojęć i kategorii dotyczących życia politycznego w jego rozmaitych przejawach;umiejętności: samodzielne dokonywanie analiz instytucji, procesów i wydarzeń politycznych z uwzględnieniem ich ekonomicznych przesłanek i konsekwencji dla życia gospodarczego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

 1. Arendt H. (1991), O rewolucji, przeł. M. Godyń, Wydawnictwo X, Dom Wydawniczy TOTUS, Kraków.

 2. Lipset S.M. (1995), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, przeł. G. Dziurdzik-Kraśniewska, WN PWN, Warszawa.

 3. Goodin R.E., Petit P. (red.) (1998), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, przeł. C. Cieśliński, M. Poręba, KiW, Warszawa.

 4. Sartori G. (1994), Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, WN PWN, Warszawa.

 5. Tansey S.D. (1997) Nauki polityczne, przeł. J. Gilewicz, Zysk i S-ka Wyd. Poznań.

Literatura uzupełniająca:

  1. Graczyk R (1997), Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory, SIW Znak, Kraków; Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.

  2. Mouffe Ch. (2008), Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. J. Erbel, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.

  3. Nye jr. J.S. (2007), Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. J. Zaborowski, WAiP, Warszawa.

  4. Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, WN Scholar, Warszawa.

  5. Tinder G. (2003), Myślenie polityczne. Odwieczne pytania, przeł. A. Dziurdzik, WN PWN, Warszawa. •  —PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (taxes in enterprise)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

8

VI

III

2

ćwiczenia

10

VI

III

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, dr Michał Sosnowski

tel. 0757538210, 0757538251, budynek i nr pok.: A68, A72Treści programowe:

Istota i funkcje polityki podatkowej państwa wobec przedsiębiorstw. Aktualne rozwiązania prawne w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Oddziaływanie państwa poprzez podatki na inwestycje przedsiębiorstw. Oddziaływanie na strukturę produkcji. Oddziaływanie na koszty działalności i koszty poboru podatków. Wpływ systemu podatkowego na podział dochodów w spółkach. Prawne regulacje w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Wpływ systemu podatkowego na zatrudnienie. Regulacje podatkowe w sferze transferu dochodów do rajów podatkowych. Prawne i rzeczowe zabezpieczenia regulowania zobowiązań podatkowych. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.Metody dydaktyczne: analiza porównawcza, analiza przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podatkowych instrumentów oddziaływania państwa na decyzje przedsiębiorstw

umiejętności: wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce gospodarczej

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna + projekt

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] J. Sokołowski (2000), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wyd. AE, Wrocław.

[2] G. Szczodrowski (2007), Polski system podatkowy. PWN, Warszawa.

[3] J. Gomułowicz (2008), Podatki i prawo podatkowe. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa.

[4] T. Krzywan (2009) Zmiany w podatkach na 2009 rok. Difin, Warszawa.

[5] J. Głuchowski (2002) red., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca:

[1] J. Sokołowski ( 1995 ), Zarządzanie przez podatki. PWN, Warszawa.

[2] J. Tomkiewicz ( 2007), Polityka fiskalna, a inwestycje w gospodarce. Wyd. WSPiZ im. Koźmińskiego, Warszawa.

[3] F. Grządalski (2006), System opodatkowania w świetle teorii optymalizacji opodatkowania. SGH, Warszawa.

[4] H. Litwińczuk (2006) red., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawn. ABC, Warszawa.

—  —
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna