Kierunek: Ekonomia


PODSTAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (basis of quality of life and sustainable development)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona21/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32

PODSTAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (basis of quality of life and sustainable development)


Kierunek/specjalność: Ekonomia/kierunkowy

Wymagania wstępne i zaliczone przedmioty: -

Typ studiów: niestacjonarne I stopnia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok

Punkty ECTS

wykład

10

I

I

2

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

tel. 075 7538257; 075 7538269 (sekretariat); budynek i nr pok. H25Treści programowe:

Wielka trójka kategorii: jakość życia jako cel nadrzędny, rozwój społeczno-gospodarczy jako cel główny i instrumentarium; uniwersalne pojęcie rozwoju i pojęcia pochodne.

Ilość i jakość jako kategorie uniwersalne: trzy sposoby przeciwstawiania tych kategorii, jakość w świetle dorobku kwalimetrii, transformacja cech ilościowych w jakościowe.

Jakość życia jako interdyscyplinarny przedmiot badań: m.in. nauki o jakości, socjologii, statystyki, filozofii i nauk ekonomicznych. Istota życia – ujęcia zawężone i holistyczne (trzy sfery życia i osiem poziomów potrzeb). Siedem typologii jakości życia: wartościująca i nie wartościująca, globalna i cząstkowa/ograniczona, obiektywna i subiektywna, indywidualna i zbiorowa, bezpośrednia i pośrednie, zrównoważona i niezrównoważona oraz jakość życia według systemu wartości; wzorce i antywzorce jakości życia, praktyczne problemy przebiegunowania wzorców, jakość życia a cechy człowieczeństwa i sens życia.

Pomiar obiektywnej i subiektywnej jakości życia - korelacja między wskaźnikami jakości obiektywnej i subiektywnej (twierdzenie Campbella), subiektywny sens i pomiar jakości życia: wskaźniki zadowolenia/ satysfakcji/szczęścia, względne poczucie pokrzywdzenia jako czynnik wpływający na subiektywną jakość życia, subiektywna jakość życia a systemy wartości – jakość życia typu „mieć” i jakość życia typu „być”. Wybrane systemy pomiaru jakości życia (doświadczenia Diagnoz społecznych i pomiar na poziomie lokalnym).

Jakość życia a podstawowe koncepcje i megatrendy. Pojęcie megatrendu, istota "pęknięcia" cywilizacyjnego, tendencje i kontrtendencje, w tym globalizacja.

Pojęcie paradygmatu rozwoju; stare i nowe paradygmaty; koncepcje rozwoju zrównoważonego, trwałego i samopodtrzymującego. Sposoby rozpoznania tych paradygmatów.

Metody dydaktyczne: przekazywanie wiedzy przez prowadzącego, dyskusja, warsztaty.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie istoty kategorii jakości życia, relacji między różnymi jej rodzajami, wybranych sposobów pomiaru jakości życia oraz najważniejszych megatrendów w powiązaniu z współczesnymi koncepcjami rozwoju.

umiejętności: definiowania własnej jakości życia, odróżniania jej różnych rodzajów, rozstrzygania praktycznych problemów przebiegunowania wzorców jakości życia, praktycznego określania pozytywnych i negatywnych stron najważniejszych megatrendów.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: test pisemny i rozmowa z egzaminatorem

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na postawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Borys T.(red.); Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.

[2] Borys T, Rogala P.(red), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, wyd. UNDP, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

[1] Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2007 – warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa 2007 (dostępna na stronie internetowej: www. Diagnoza spoleczna…)

[2] Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Wyd. AE Jelenia Góra 2003.

—  —


PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE ( bases of sciences about enterprise)


Kierunek / specjalność : Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Zarządzanie

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

III

II

1

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Henryk Jagoda; dr Maja Prudzienica

tel. 0757538319, 0757538303; budynek i nr pok. H16, H7Treści programowe:

Przedsiębiorczość – Przedsiębiorca – Przedsiębiorstwo

Pojęcie i istota przedsiębiorstwa: cechy; zasoby; grupy interesów; cele

Nadzór korporacyjny

Cykl życia przedsiębiorstwa:


  • założenie (proces założycielski, problem wyboru formy prawno organizacyjnej
    prowadzenia przedsiębiorstwa)

  • funkcjonowanie i rozwój (wzrost wewnętrzny; wzrost zewnętrzny w tym
    formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw)

  • sanacja (restrukturyzacja)

  • likwidacja i upadłość

Metody dydaktyczne: wykład oparty o studia literatury przedmiotu i studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie teoretycznych podstaw tworzenia, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

umiejętności: stworzenie podstaw do wyboru i kreacji form prowadzenia przedsiębiorstwa oraz form współdziałania w praktyce gospodarczej.

Forma zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę,

Forma zaliczenia: pisemna, test wiadomości

Warunki zaliczenia: uzyskanie co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi z testu wiadomości

Literatura podstawowa:


  1. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 2007

  2. Marek S., Białasiewicz M., Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008

—  —

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna