Kierunek: Ekonomia


POLITYKA GOSPODARCZA I (economic policy I)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona22/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32

POLITYKA GOSPODARCZA I (economic policy I)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Makroekonomia I.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VI

III

3

ćwiczenia

15

VI

III

Prowadzący: dr hab. Zbigniew Przybyła, prof. UE, dr Urszula Markowska-Przybyła, dr Jerzy Ładysz

tel. 0757538267, 0757538266; budynek i nr pok.: H25a, H22Treści programowe:

wykład:

 1. Zagadnienia podstawowe: pojęcie polityki gospodarczej państwa, przedmiot i podmioty polityki gospodarczej, dziedziny polityki gospodarczej, doktryny polityki gospodarczej.

 2. Cele, uwarunkowania polityki gospodarczej, rola państwa w życiu gospodarczym, Keynesowskie, neoklasyczne i instytucjonalne podejście do działań publicznych, sektor publiczny.

 3. Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki gospodarczej.

 4. Polityka dynamizowania gospodarki narodowej, polityka wzrostu trwałego i zrównoważonego

 5. Polityka strukturalna państwa

 6. Repetytorium

ćwiczenia:

 1. Polityka pieniężna i kursu walutowego

 2. Polityka budżetowa

 3. Polityka regulowania rynku pracy

 4. Pomoc publiczna – sektorowa, horyzontalna, regionalna.

 5. Polityka mikroekonomiczna a niesprawności rynku – efekty zewnętrzne, koszty transakcyjne, rynki niekompletne.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość koncepcji teoretycznych do rozumienia relacji między państwem a rynkiem we współczesnych gospodarkach

umiejętności: wykorzystywania koncepcji teoretycznych do oceny relacji między państwem a rynkiem we współczesnych gospodarkach; analizy pomocy publicznej na tle innych instrumentów polityki gospodarczej; wykorzystywania koncepcji teoretycznych do oceny systemów fiskalnych i podatkowych różnych krajów; rozumienia znaczenia niesprawności rynku dla interwencji publicznych; rozumienia niezależności banku centralnego w prowadzeniu polityki pieniężnej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej, minimum 50% prawidłowych odpowiedzi

Literatura podstawowa:

[1] Polityka gospodarcza, Winiarski B. (red.), Warszawa, PWN 2006.

[2] Polityka gospodarcza, Ćwikliński H. (red.), Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1999

[3] Postuła I., Werner A.: Pomoc publiczna. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006.

[4] Ładysz J.: Polityka strukturalna Polski w warunkach integracji europejskiej. Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.

[5] Aktualności z życia społeczno-gospodarczego, wiadomości z prasy, radia, telewizji, internetu.Literatura uzupełniająca:

[1] Kaja J.: Polityka gospodarcza: wstęp do teorii, Warszawa SGH, 1999

—  —

POLITYKA SPOŁECZNA (social policy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

II

I

6

Prowadzący: dr Agnieszka Jagoda

tel. 075 75 38 339, budynek i nr pok.: A 41Treści programowe:

Polityka publiczna a polityka społeczna. Przykłady decyzji publicznych. Elementy teorii wyboru społecznego – koncepcje i funkcje wyborów. Problemy i kwestie społeczne.

Dobro człowieka i jego potrzeby; ubóstwo – definicje, charakterystyka, miary i zasięg zjawiska. Wykluczenie społeczne – istota i przyczyny wykluczenia; grupy zagrożone wykluczeniem.

Ekonomiczne uwarunkowania i skutki polityki społecznej. Cele i zakres polityki społecznej. Pasywny i aktywny model realizacji polityki społecznej. Aktywne i pasywne instrumenty polityki społecznej. Ograniczenia polityki pasywnej. Świadczenia i transfery społeczne.

Zabezpieczenie społeczne. Ubezpieczenia społeczne jako instrument zabezpieczenia.

Dysfunkcje społeczne – uwarunkowania i konsekwencje. Podział zjawisk dysfunkcji społecznej. Pomoc (opieka) społeczna – aspekt instytucjonalny i instrumentalny. Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu działań z zakresu zapobiegania dysfunkcjom społecznym.

Rynek pracy. Polityka na rzecz zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego. Standardy socjalne i dysfunkcje rynku pracy. Instytucje wspierające pracowników dotkniętych naruszaniem praw pracowniczych, zawartych w standardach socjalnych. Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu działań z zakresu zapobiegania dysfunkcjom rynku pracy.

Polityka wychodząca naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawność i jej rodzaje. Rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Wsparcie państwa i organizacji pozarządowych dla osób niepełnosprawnych.

Polityka prorodzinna. Zmiany i problemy demograficzne; starzejące się społeczeństwo. Wsparcie państwa i organizacji pozarządowych dla rodzin dysfunkcyjnych i dotkniętych ubóstwem.

Ochrona zdrowia. czynniki warunkujące zdrowie i chorobę. Model finansowania ochrony zdrowia. Podmioty oraz świadczenia z zakresu ochrony zdrowia. Problemy służby zdrowia.

Polityka mieszkaniowa. Źródła i sposoby finansowania. Mieszkalnictwo indywidualne, spółdzielcze, zakładowe, społeczne i komunalne.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: Wprowadzenie do podstawowych pojęć i koncepcji polityki społecznej. Prezentacja zastosowania polityki społecznej w rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych w kraju. Funkcjonowanie krajowych instytucji polityki społecznej. Prezentacja zamierzeń prowadzących do polepszenia jakości warunków życia ludności.

umiejętności: Pojęcie znaczenia kwestii wyborów społecznych, ich konsekwencji i uwarunkowań w zakresie polityki społecznej. Analiza systemów ubezpieczeń społecznych w różnych krajach. Umiejętność oceny znaczenia narzędzi aktywnych i pasywnych w realizacji zadań polityki społecznej. Zrozumienie roli i działań państwa oraz organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu i zwalczaniu patologii społecznych oraz patologii rynku pracy.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


   1. Podolski K., Turnowiecki W. (1998), Polityka społeczna, Wyd. Uniwersytetu Gdański, Gdańsk.

   2. Polityka społeczna (2008), Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Wyd. PWN, Warszawa.

   3. Zadania społeczne. Wydanie III zmienione (2002), Z. Pisz (red.), Wyd. AE, Wrocław.

   4. Polityka społeczna (2003), A. Kużynowski (red.), Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

   5. Polityka społeczna w okresie transformacji (2000), A. Frączkiewicz – Wronka, M. Zrałek (red.), Wyd. AE, Katowice.

Literatura uzupełniająca:

 1. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów (2002), L. Frąckiewicz (red.), Wyd. Śląsk, Katowice.

 2. Auleytner J., Głąbicka K. (2000), Polityka społeczna – pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.

 3. Golinowska S. i in. (2000), Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

 4. Czasopismo Polityka Społeczna.

—  —

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna