Kierunek: Ekonomia


PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (municipal enterpriece)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona24/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (municipal enterpriece)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

20

IV

II

3

ćwiczenia

24

IV

II

Prowadzący: dr Marian Maciejuk

tel. 0757538238, 0757538240; budynek i numer pok.: A37, A39Treści programowe:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami: • Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie użyteczności publicznej; Istota, specyfika i cele przedsiębiorstwa;

 • Zakres i formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej gmin; Prywatyzacja i restrukturyzacja gospodarki komunalnej;

 • Organizacja i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa komunalnego; Przedsiębiorstwo komunalne a rynek; Działalność produkcyjno-usługowa przedsiębiorstw komunalnych;

 • Potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa (majątek trwały, majątek obrotowy, zatrudnienie); Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie; Zdolność produkcyjno-usługowa przedsiębiorstwa komunalnego;

 • Koszty własne przedsiębiorstwa; Taryfy opłat i ceny za usługi komunalne; System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo komunalne a samorząd terytorialny i państwo.

Na ćwiczeniach słuchacze rozwiązują pod kierunkiem prowadzącego wybrane konkretne przykłady z zakresu poszczególnych zagadnień ekonomiki przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne: wykład, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, studium przypadków;

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zakres wiedzy teoretycznej i podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw komunalnych

umiejętności: analiza zjawisk gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie do stosowania w praktyce

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie aktywności na zajęciach oraz ocena pozytywna na podstawie prac pisemnych

Literatura podstawowa:


  1. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, (rozdział 3, 4), PWN, Warszawa

  2. Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M.(2008), Gospodarka mieniem komunalnym, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa

  3. Jerzmanowski Z., Ciszewski Ł. (2006), ABC zarządzania mieniem komunalnym, (rozdz. 5, 6, 7), Wyd. Business Expres Z. Jerzmanowski Sp. j., Poznań

  4. Lichtarski J. (red.) (2006), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE Wrocław.

  5. Maciejuk M., Pawlikowska-Maj M. (1993), Materiały do ćwiczeń z ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Skrypt AE, Wrocław.

—  —


RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (financial accounting)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość

Charakterystyka zajęć:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

8

V

III

2

ćwiczenia

18

V

III

Prowadzący: dr Melania Bąk

tel. 075 75 38 254, budynek i nr pok.: A87Treści programowe:

Prezentacja współczesnych cech rachunkowości finansowej. Prawo bilansowe a polityka rachunkowości. Znaczenie polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie. Instrumentarium polityki rachunkowości – formalne i materialne. Konsekwencje finansowe zastosowania poszczególnych instrumentów polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie. Ustalanie wyniku finansowego w kontekście zastosowanych instrumentów polityki rachunkowości. Plan kont jako narzędzie ewidencji, realizacji wymagań podatkowych oraz narzędzie wspomagające zarządzanie. Budowa i znaczenie planu kont w przedsiębiorstwie. Wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa (w ciągu roku obrotowego i na koniec roku obrotowego, w walucie polskiej i zagranicznej). Charakterystyka różnych kategorii wyceny aktywów i pasywów. Możliwości prawa wyboru metod wyceny aktywów i pasywów według prawa bilansowego. Różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością podatkową – prawo bilansowe a prawo podatkowe. Różnice (trwałe i przejściowe, dodatnie i ujemne) między wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania. Charakterystyka i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Metody amortyzacji. Amortyzacja według prawa bilansowego i prawa podatkowego. Charakterystyka, klasyfikacja i ewidencja inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy. Klasyfikacja i ewidencja rozrachunków. Ewidencja syntetyczna i analityczna rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków z budżetem. Klasyfikacja i ewidencja zapasów (materiały, towary produkty gotowe). Ewidencyjne wskazanie kierunków przychodów i rozchodów zapasów. Charakterystyka gospodarki magazynowej. Istota obrotu towarowego. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem. Ewidencja kosztów według wariantu II i III oraz ewidencyjne ustalenie wyniku finansowego (z uwzględnieniem sporządzania rachunku zysków i strat). Ewidencyjne rozliczenie wyniku finansowego. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – istota i ewidencja. Charakterystyka i ewidencja kapitałów (funduszy) własnych w różnych rodzajach podmiotów gospodarczych. Zasady tworzenia i ewidencja funduszy specjalnych. Istota tworzenia rezerw w przedsiębiorstwie, ich klasyfikacja i ewidencja. Charakterystyka rezerw bilansowych. Zasady tworzenia, wyceny, ewidencji i prezentacji rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Część bieżąca i odroczona podatku dochodowego od osób prawnych.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązywania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się z istotą i instrumentarium rachunkowości finansowej w celu podejmowania decyzji o charakterze finansowym

umiejętności: praktyczna ewidencja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania planu kont i instrumentów polityki rachunkowości

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie dwóch prac pisemnych.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


 1. Bąk M. (red.) (2003), Rachunkowość finansowa – ewidencja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Zbiór zadań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

 2. Cebrowska T. (red.) (2005), Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa.

 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2004), Rachunkowość finansowa, Difin. Warszawa.

 4. Gos W. (red.) (2005), Vademecum samodzielnego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości S. A. Warszawa.

 5. Messner Z. (red.) (2007), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

 1. Pałka M. (2005), Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Ekspert, Wrocław.

 2. Sawicki K. (red.) (2001), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości (część I, II), Ekspert, Wrocław.

 3. Sojak S., Stankiewicz J. (red.) (2004), Podstawy rachunkowości, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

 4. Świderska G.K., W. Więcław (red.) (2007), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, Difin, Warszawa.

 5. Winiarska K. (red.) (2006), Rachunkowość zaawansowana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

—  —

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna