Kierunek: Ekonomia


RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT PODATKOWY (tax accounting and audit)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona25/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32

RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT PODATKOWY (tax accounting and audit)


Kierunek / specjalność - Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

6

VI

III

1

ćwiczenia

6

VI

III

Prowadzący: dr Joanna Zuchewicz

tel. 0757538263, 0757538254; budynek i nr pok. A 87Treści programowe:

Przedstawienie wzajemnych relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym.

Klasyfikacja przychodów i kosztów według przepisów podatkowych – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Ujmowanie różnic wynikających z odmiennego klasyfikowania przychodów i kosztów księgowych i podatkowych.

Omówienie podstawowych elementów różniących ustalanie wyniku finansowego według prawa bilansowego i podatkowego.

Trwałe i przejściowe różnice między wynikiem rachunkowym i podatkowym.

Ustalanie i ujmowanie w księgach rachunkowych odroczonego podatku dochodowego.

Cele i zadania polityki podatkowej przedsiębiorstwa a obowiązek podatkowy.

Metodyka przygotowywania informacji oraz podstawowych danych zawartych w sprawozdaniu podatkowym.

Zasady, procedury i tryb sporządzania sprawozdań podatkowych. Wymogi formalne sprawozdawczości podatkowej.

Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sprawozdawczości, według prawa bilansowego i podatkowego.

Kontrola poprawności sporządzenia deklaracji podatkowych.

Pojęcie, cel i klasyfikacja audytu podatkowego, audyt wstępny, audyt szczegółowy oraz audyt kompleksowy. Istota audytu kontraktowego.

Metody dydaktyczne : wykłady, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie kryteriów i zasad prawa bilansowego i podatkowego. Klasyfikacja przychodów i kosztów według prawa bilansowego i podatkowego. Zasady ustalania wyniku rachunkowego i podatkowego. Istota i cel audytu podatkowego.

umiejętności: ustalanie zysku bilansowego i dochodu podatkowego, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie sprawozdań podatkowych oraz ich analiza.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń i wykładów: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie prac pisemnych.

Literatura podstawowa:


  1. Olchowicz I. (2005), Rachunkowość podatkowa, Wydanie 7, Difin, Warszawa.

  2. Winiarska K., Startek K. (2008), Rachunkowość podatkowa, C. H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

  1. Cebrowska T. (red.) (2006), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydanie 1, PWN, Warszawa.

  2. Kosakowski E. (2009), Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

  3. Miesięcznik „Przegląd Podatkowy”.

  4. Miesięcznik „Rachunkowość”.

—  —


RACHUNKOWOŚĆ INFORMATYCZNA (computer added accounting)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość, Finanse i rachunkowość małej firmy

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

10

V

III

1

Prowadzący: mgr Wojciech Krawiec, mgr Damian Kubiak

tel. 0757538241; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Uregulowanie prawne dotyczące prowadzenia księgowości w formie elektronicznej. Charakterystyka funkcjonujących systemów finansowo-księgowych. Wprowadzenie do programu finansowo-księgowego Rewizor GT, omówienie sposobów instalacji programu oraz środowiska pracy programu. Uruchomienie programu i założenie bazy danych nowego podmiotu gospodarczego, zapoznanie się z obsługą programu oraz jego poszczególnymi modułami. Zapoznanie się z działaniem narzędzi oraz funkcji ułatwiających funkcjonowanie programu, jak i poszczególnych jego modułów.

Założenie kartotek kontrahentów, instytucji, wspólników oraz środków trwałych. Obsługa modułu „Administracja”, definiowanie parametrów programu, dodawanie nowych rejestrów księgowych, poprawianie istniejących słowników.

Wprowadzenie „Bilansu otwarcia” oraz modyfikacja planu kont, dodawanie kont syntetycznych i analitycznych, dołączanie kartotek do odpowiednich kont oraz ich elementów, nadawanie numerów analitycznych.

Obsługa modułów „Ewidencje księgowe” oraz „Ewidencje pomocnicze”, w tym definiowanie pieczęci księgowych i schematów importu, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, wprowadzanie rejestrów VAT oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych.

Obsługa modułu „Finanse”, wystawianie dokumentów KP, KW, BP, BW oraz rozliczanie ewentualnych rozrachunków za pomocą operacji kasowych i bankowych. Rozliczanie rozrachunków w module „Rozrachunki”, operacja kompensaty rozrachunków.

Obsługa programu kadrowo-płacowego „mikroGratyfikant” - dodawanie kartotek pracowników, dodawanie umów o prace i umów cywilnoprawnych, generowanie listy płac.

Organizacja komunikacji pomiędzy modułami programu oraz komunikacji systemu z innymi aplikacjami. Tworzenie i automatyczne księgowanie dokumentów na podstawie dowodów elektronicznych.

Zamknięcie roku obrotowego. Generowanie i definiowanie sprawozdań finansowych oraz zestawień dostępnych w aplikacji.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera oraz zapoznanie się z cechami dostępnych systemów finansowo-księgowych;

umiejętności: praktyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu programu finansowo-księgowego „Rewizor GT”.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna – realizacja projektu przy pomocy komputera i oprogramowania f-k

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna z realizacji projektu

Literatura podstawowa:

[1] Rewizor GT. System finansowo-księgowy. Instrukcja obsługi.

[2] Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P. (2004), Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

[3] Krawiec W., Kubiak D. (2006), Rodzaje zagrożeń w odniesieniu do systemów informatycznych rachunkowości, W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Pod red. T. Kiziukiewicz. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.

[4] Tomczak M. (2001), Symfonia. Rachunkowość komputerowa. Finanse i księgowość, Mikom, Warszawa.

—  —

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna