Kierunek: Ekonomia


RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (public sector entitie’s accounting)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona26/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (public sector entitie’s accounting)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

18

V

III

2

Prowadzący: mgr Wojciech Krawiec

tel. 0757538241; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych (budżet, plan finansowy, dochody, wydatki, rozchody i przychody budżetowe, klasyfikacja budżetowa).

Uregulowania prawne rachunkowości budżetowej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy.

Szczególne zasady rachunkowości budżetu państwa i budżetu JST. Sprawozdawczość budżetowa.

Charakterystyka planu kont budżetu państwa i budżetu JST.

Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów, pożyczek. Ewidencja rozrachunków i rozliczeń. Ewidencja wykonania budżetu. Ewidencja wykorzystania środków z funduszy pomocowych.

Bilans z wykonania budżetu państwa i budżetu JST.

Charakterystyka planu kont jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego.

Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej. Funkcjonowanie kont: „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”, „Rozliczenie dochodów budżetowych”, „Rozliczenie wydatków budżetowych”, „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, „Dotacje i środki na inwestycje”, „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”, „Rozliczenie udzielonych dotacji”, „Pokrycie amortyzacji”, „Fundusz jednostki”, „Koszty wg rodzaju”, „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Wybrane ewidencje księgowe w jednostkach budżetowych.

Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, skonsolidowany bilans JST. Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Metody dydaktyczne: wykłady audytoryjne połączone z prezentacjami multimedialnymi, analiza aktów prawnych, studium przypadków, przykłady do samodzielnego rozwiązywania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie studentów ze szczególnymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

umiejętności: wyrobienie umiejętności rozpoznawania i ewidencji operacji typowych dla niektórych jednostek sektora budżetowego, takich jak realizacja wydatków i dochodów budżetowych, interpretacja treści sprawozdań budżetowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna po uzyskaniu 50% prawidłowych odpowiedzi.

Literatura podstawowa:

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz. U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.

[3] Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2007), Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.

[4] Zysnarska A. (2008), Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

[1] Charytoniuk K. (2008), Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.

[2] Dębska-Rup A., Rup W. (2007), Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.

[3] Rup W. (2007), Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.

[4] Rachunkowość budżetowa, miesięcznik, INFOR.

—  —


ROZLICZENIA FINANSOWE W GOSPODARCE (financial settlements in the economy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

III

II

1

Prowadzący: dr Małgorzata Solarz

tel. 0757538261; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Pojęcie i ewolucja formy pieniądza, w tym definicja waluty oraz kursu walutowego. Funkcje pieniądza, jakie pełni on we współczesnej gospodarce światowej. Istota rozliczeń pieniężnych i podstawowe ich klasyfikacje. Charakterystyka rozliczeń gotówkowych (w tym znaki pieniężne, denominacja, „pranie pieniędzy”) i bezgotówkowych.

Obowiązek posiadania rachunku bankowego przez podmioty gospodarcze i przeprowadzania za jego pośrednictwem operacji rozliczeniowych. Umowa rachunku bankowego dla osób fizycznych i prawnych. Oferta banków w zakresie rachunków bieżących i kont osobistych, które służą głównie celom rozliczeniowym.

Szczegółowa charakterystyka najważniejszych instrumentów rozliczeń bezgotówkowych. Polecenie przelewu, jako najczęściej wykorzystywana forma regulowania zobowiązań, realizowana w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji tj. poprzez Internet czy telefon. Idea rozliczeń z wykorzystaniem polecenia zapłaty – wady i zalety tej formy. Obrót czekowy: definicja tego papieru wartościowego, jego cechy, funkcje, rodzaje, zapłata i zwrotne dochodzenie należności czekowej. Bankowe karty płatnicze – pojęcie i przegląd najważniejszych rodzajów tego typu instrumentów finansowych, umowa o wydanie karty płatniczej, idea działania karty debetowej, obciążeniowej i kredytowej, infrastruktura umożliwiająca dokonywanie płatności kartowych oraz zasady bezpiecznego posługiwania się kartą płatniczą.

Weksel jako szczególny papier wartościowy, który oprócz funkcji rozliczeniowej służy wzajemnemu kredytowaniu partnerów transakcji (kredyt kupiecki). Pojęcie weksla i jego rodzaje, cechy zobowiązania wekslowego, elementy składowe weksla i klauzule - wystawianie weksla, obieg wekslowy: indosowanie, dyskontowanie, protest wekslowy. Uwarunkowane formy rozliczeń bezgotówkowych: akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe. Definicje i właściwości obu operacji płatniczych, najczęściej występujące rodzaje, podmioty zaangażowane w przebieg rozliczenia.

Mechanizm dokonywania rozliczeń i rozrachunków krajowych. Rola Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, która z wykorzystaniem systemów ELIXIR i EuroELIXIR (dla płatności krajowych i transgranicznych w euro) realizuje międzybankowe, bezgotówkowe transakcje płatnicze.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, analiza porównawcza produktów

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych instrumentów rozliczeń finansowych występujących we współczesnej gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem polecenia przelewu, polecenia zapłaty, czeków, weksli, kart płatniczych, inkasa oraz akredytywy dokumentowej;

umiejętności: dokonanie właściwego wyboru formy rozliczeń pieniężnych, wypełnianie blankietów wekslowych, wykorzystanie nowopoznanych pojęć do wyjaśnienia zjawisk i procesów pieniężnych zachodzących w gospodarce.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Bień W. (2008), Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.

  2. Grzywacz J. (2006), Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa.

  3. Iwańczuk A., Kotliński G. (2008), Bankowe rozliczenia pieniężne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

  1. Bień W. (2007), Weksel w praktyce, Difin, Warszawa.

  2. Krzyżkiewicz Z. (2003), Operacje bankowe: rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa.

  3. Solarz M. (2006), Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, ALMAMER, Warszawa.

—  —
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna