Kierunek: Ekonomia


RACHUNKOWOŚĆ (accounting)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona27/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

RACHUNKOWOŚĆ (accounting)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

IV

II

5

ćwiczenia

20

IV

II

Prowadzący: dr Teresa Orzeszko, dr Melania Bąk, dr Joanna Kogut, dr Magdalena Swacha-Lech

tel. 0757538292, 0757538254, 0757538241;budynek i nr pokoju: A93, A87, A99Treści programowe:

Historia, pojęcie i funkcje oraz odmiany rachunkowości: przesłanki powstania i rozwój rachunkowości, definicje rachunkowości, rachunkowość jako dyscyplina naukowa i dziedzina praktyczna; rachunkowość makro i mikroekonomiczna; rachunkowość finansowa, podatkowa i zarządcza; rachunkowość krajowa i międzynarodowa, rachunkowość pełna i rachunkowość uproszczona.

Istota rachunkowości prowadzonej w postaci ksiąg rachunkowych: podstawy prawne, zakres oraz zasady rachunkowości.

Majątek podmiotu gospodarczego w rachunkowości w ujęciu rzeczowym i finansowym: pojęcie, klasyfikacja i charakterystyka aktywów; pojęcie, klasyfikacja i charakterystyka pasywów; zasada równowagi bilansowej.

Bilans: pojęcie, rodzaje, budowa, analiza;

Zdarzenia gospodarcze: pojęcie i klasyfikacja zdarzeń gospodarczych; typy operacji gospodarczych; charakterystyka operacji bilansowych, charakterystyka i rodzaje operacji wynikowych (przychody i zyski, koszty i straty, zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego); zasady księgowości podwójnej.

Dokumentacja księgowa: pojęcie i zakres dokumentacji księgowej; dokumentacja opisująca zasady rachunkowości; merytoryczne i formalne cechy (wymogi) prawidłowych dokumentów księgowych; klasyfikacja dokumentów księgowych; obieg dokumentów księgowych.

Księgi rachunkowe: pojęcie, elementy oraz przeznaczenie, otwieranie i zamykanie, miejsce i sposób prowadzenia; wymogi formalne i merytoryczne prawidłowych ksiąg rachunkowych.

Konto jako podstawowe urządzenie księgowe: budowa oraz rodzaje kont; zasady funkcjonowania kont syntetycznych (bilansowych, niebilansowych, pozabilansowych) i analitycznych; zasady zapisu księgowego na kontach syntetycznych i analitycznych.

Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania.

Wynik finansowy: pojęcie; szczeble, sposoby, warianty ustalania; podział obligatoryjny i fakultatywny; rachunek zysków i strat (pojęcie, rodzaje, budowa, analiza).

Sposoby wykrywania i zasady poprawiania błędów księgowych na kontach: zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie sald kont księgi pomocniczej, korekta, zapis uzupełniający, storno.

Inwentaryzacja: pojęcie, formy, terminy, rodzaje; różnice inwentaryzacyjne – pojęcie, klasyfikacja, podstawy ewidencji.

Podstawy wyceny w rachunkowości: pojęcie wyceny, metody wyceny, terminy wyceny, rodzaje cen.

Sprawozdawczość finansowa: pojęcie, cel, zadania oraz funkcje sprawozdawczości finansowej; klasyfikacja sprawozdań finansowych, roczne sprawozdanie finansowe, ocena sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie sprawozdania finansowego.

Metody dydaktyczne: studia literatury, analiza aktów prawnych, studia przypadków, referaty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: uformowanie spójnego quantum wiadomości z zakresu podstaw rachunkowości; zapoznanie z wzorcami i normami rachunkowości; zapoznanie ze sposobem gromadzenia danych o zdarzeniach gospodarczych oraz z zasobem informacji dostarczanych przez rachunkowość prowadzoną w postaci ksiąg rachunkowych;

umiejętności: myślenia i badania zjawisk ekonomicznych kategoriami metody bilansowej; gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań finansowych według zasad właściwych dla rachunkowości prowadzonej w postaci ksiąg rachunkowych; wyszukiwania i korzystania z informacji generowanych przez rachunkowość prowadzoną w postaci ksiąg rachunkowych, wykorzystywania wiedzy z zakresu rachunkowości w podejmowaniu decyzji.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


  1. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Gdańsk, ODDK 2003.

  2. Kuczyńska - Cesarz A., Rachunkowość. Cz. 1 : podręcznik, Warszawa, Difin 2007.

  3. Nowak E.,: Rachunkowość kurs podstawowy, Warszawa, PWE 2008.

  4. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, Warszawa, PWE 2005.

  5. Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, Toruń, TNOiK 2004.

  6. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości: podręcznik z przykładami, zadaniami i testami, Kraków, Oficyna Ekonomiczna 2004.

Literatura uzupełniająca:

  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Warszawa, Difin 2006.

  2. Kiziukiewicz T., Rachunkowość nie tylko dla księgowych, Warszawa, PWE 2007.

  3. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.

  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 03.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. L 320, s. 1 z 29.11.2008 r., z późn. zm.

—  —

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna