Kierunek: Ekonomia


RYNKI FINANSOWE I BANKOWOŚĆ (financial markts and banking)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona28/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

RYNKI FINANSOWE I BANKOWOŚĆ (financial markts and banking)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne i zaliczone przedmioty: Mikroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok

Punkty ECTS

wykład

14

V

III

3

ćwiczenia

12

V

III

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Borys; dr Małgorzata Solarz

tel. 0757538219; 0757538261; 0757538241; budynek i nr pok.: A85; A99Treści programowe:

Istota i funkcje rynków finansowych; regulacja i nadzór nad rynkami finansowymi; system finansowy w gospodarce rynkowej; publiczny a rynkowy system finansowy;

Rodzaje rynków finansowych: rynki instrumentów finansowych a rynki usług pośredników finansowych; rola i rodzaje pośredników na rynkach finansowych; rynek walutowy;

Rynkowy system bankowy; istota i klasyfikacje banków i instytucji para bankowych; pojęcie, cechy i klasyfikacja czynności (usług) bankowych; istota i rodzaje kredytów i pożyczek; procedura kredytowa; elementy i cechy umów kredytowych; główne formy zabezpieczeń kredytowych; istota i rodzaje depozytów bankowych; system gwarantowania depozytów; formy rozliczeń pieniężnych;.

Rynkowy system ubezpieczeń gospodarczych, rodzaje ubezpieczeń gospodarczych; pojęcie, cechy i klasyfikacja czynności (usług) ubezpieczeniowych; elementy i cechy umów ubezpieczeniowych; działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

Instrukcje wspólnego inwestowania; możliwości, szanse i koszty wspólnego inwestowania; instytucje wspólnego inwestowania: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych; fundusze private equity/venture capital, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe;

Instytucje oszczędności umownych; Otwarte Fundusze Emerytalne i Powszechne Towarzystwa Emerytalne jako element powszechnego systemu emerytalnego i rynków finansowych;

Struktura rynku instrumentów finansowych; rynki papierów wartościowych i rynki instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi; rynek pieniężny a rynek kapitałowy; infrastruktura rynku finansowego (giełdy papierów wartościowych i instytucje pozagiełdowe).Metody dydaktyczne:

- przekazywanie wiedzy przez prowadzącego,

- studium źródeł prawa finansowego i analiza instytucjonalno-porównawcza,

- studium przypadków,

- dyskusjaZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie relacji między publicznym a rynkowym systemem finansowym, architektury, przedmiotów obrotu na rynkach finansowych, zasad korzystania z usług pośredników finansowych

umiejętności: wykonywanie analizy relacji między finansami publicznymi a rynkami finansowymi, korzystanie z usług banków i innych pośredników finansowych

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia: testy pisemne

Warunki zaliczenia: pozytywne wyniki z testów

Literatura podstawowa:

[1] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.) (2008), System finansowy w Polsce. Część 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

[2] Flejterski S., Świecka B. (red.) (2007), Elementy finansów i bankowości. CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa

[3] Owsiak S., Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa 2002Literatura uzupełniająca:

[1] Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

[2] Przybylska-Kapuścińska W. (2009), Pośrednictwo finansowe w Polsce. CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa

[3] Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.) (2006), Bankowość: podręcznik akademicki, Wyd. Poltext, Warszawa

—  —

SAMORZĄD TERYTORIALNY W UE (local autority in European Union)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

VI

III

2

Prowadzący: dr Marian Maciejuk

tel. 0757538238; budynek i numer pok.: A 37;Treści programowe:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami: • Samorząd terytorialny w zarządzaniu państwem i jego struktura;

 • Samorząd terytorialny w państwie unitarnym;

 • Samorząd terytorialny w państwie federalnym i opartym na autonomii regionalnej;

 • Samorząd w ramach „niecentralizacji”;

 • Samorząd w ramach decentralizacji;

 • Modele samorządu terytorialnego w krajach europejskich;

 • Polski model administracji publicznej na tle innych krajów Unii Europejskiej;

 • Podstawowe kwestie wspólne samorządowi europejskiemu.

Metody dydaktyczne: wykład.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawowy zakres wiedzy dotyczący funkcjonowania demokratycznych państw Unii Europejskiej opartych na samorządzie terytorialnym

umiejętności: teoretyczne i prawne podstawy funkcjonowania administracji publicznej do stosowania w praktyce

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie odpowiedzi na zadane pytania na co najmniej 50% punktów

Literatura podstawowa:


 1. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2007), Samorządy w Unii Europejskie,. Warszawa. (http://www.ukie.gov.pl)

 2. Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.) (2007) Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgosz-Białystok-Katowice

 3. Hausner J. (red.) (2008), Administracja publiczna, PWN, wyd. II, Warszawa

 4. Dolnicki B. (2003), Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze

 5. Dolnicki B. (1994), Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce. Katowice.

—  —
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna