Kierunek: Ekonomia


samorządowa polityka społeczna (self – government social policy)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona30/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

samorządowa polityka społeczna (self government social policy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

 1. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka lokalna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

V

III

2

Prowadzący: dr Andrzej Raszkowski

tel. 0757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

Samorządowa polityka społeczna i jej uwarunkowania. Znaczenie i zadania polityki społecznej w aspekcie rozwoju lokalnego i regionalnego. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej i ich realizacja na wszystkich szczeblach. Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno – administracyjnej. Przegląd zadań administracji samorządowej, relacje między terenową administracją rządową a samorządem terytorialnym. Samorządowy model kreowania rynku pracy, rola samorządu w przeciwdziałaniu bezrobociu. Skutki bezrobocia dla gospodarki i społeczności lokalnych. Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego. Rola kapitału społecznego w rozwoju lokalnym i regionalnym. Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego. Samorządowa polityka ochrony zdrowia. Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych i niepełnosprawnych. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstaw wiedzy z zakresu samorządowej polityki społecznej

umiejętności: identyfikowanie problemów z zakresu samorządowej polityki społecznej oraz samodzielne i zespołowe tworzenie scenariuszy ich rozwiązywania.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Frąckiewicz – Wronka A. (red.) (2002) Samorządowa polityka społeczna, Elipsa, Warszawa.

[2] Pisz Z. (red.) (1995) Wybrane problemy polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

[3] Frąckiewicz – Wronka A. (2004) Samorządowa polityka zdrowotna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

[4] Błędowski P. (2002) Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

—  —


SOCJOLOGIA (socjology)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Filozofia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

9

II

I

2

Prowadzący: dr Adam Płachciak

tel. 0757538347; budynek i nr pok.: H8Treści programowe:

Socjologia i społeczeństwo. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej. Społeczeństwo jako przedmiot socjologii.

Aktywność człowieka. Od zachowań do działań społecznych. Od działań społecznych do interakcji. Od interakcji do stosunków społecznych. Od stosunków społecznych do organizacji. Od organizacji do struktury społecznej. Od działań masowych do ruchów społecznych.

Kultura. Socjologiczne pojęcie kultury. System aksjo-normatywny. Świadomość społeczna. Kultura zaufania.

Funkcjonowanie społeczeństwa. Socjalizacja i kontrola społeczna. Proces instytucjonalizacji.

Socjologia gospodarki. Jednostka a rynek. Rynek a społeczeństwo. Społeczna gospodarka rynkowa.Metody dydaktyczne: wykład, studium problemów oraz podstawowych zagadnień z zakresu ogólnej wiedzy o społeczeństwie i wybranych elementów socjologii ekonomicznej

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu wiedzy na temat powstawania i funkcjonowania społeczeństwa oraz wybranych zagadnień z socjologii gospodarki.

umiejętności: dostrzeganie i definiowanie problemów socjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem społecznych uwarunkowań działań ekonomicznych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma i zaliczenie egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


  1. Bauman Z. (2000), Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

  2. Berger P. (2001), Zaproszenie do socjologii, WN PWN, Warszawa.

  3. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

  4. Sztompka P. (2002), Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2002.

  5. Patrycki S. (2004), Zarys teorii socjologii gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Literatura uzupełniająca:

 1. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, WN PWN, Warszawa.

 2. Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, WN PWN, Warszawa.

 3. Giddens A. (2006), Socjologia, WN PWN, Warszawa.

—  —


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna