Kierunek: Ekonomia


SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (civil society)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona31/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (civil society)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia.

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

III

II

2

Prowadzący: dr Marek Zagajewski

tel. 0757538339, 0757538305; tel. kom. 501102485 budynek i nr pok.: A41Treści programowe: Problematyka społeczeństwa obywatelskiego. Historia pojęcia, jego źródła i współczesna treść. Społeczeństwo obywatelskie a demokracja. Tradycje obywatelskiej aktywności i jej współczesne przejawy. Aktualne problemy ładu demokratycznego w Polsce a rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rola trzeciego sektora, organizacji pozarządowych w życiu społecznym.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, studia przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie podstawowych pojęć i kategorii dotyczących życia politycznego w jego rozmaitych przejawach;

umiejętności: samodzielne dokonywanie analiz instytucji, procesów i wydarzeń politycznych z uwzględnieniem ich ekonomicznych przesłanek i konsekwencji dla życia gospodarczego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Bokajło W., Dziubka K. (red.) (2001), Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

[2] Gliński P., Lebenstein B., Siciński A. (red) (1995), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, IFiS PAN, Warszawa.

[3] Kazimierczak T., Rymsza M. (red) (2007) Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, ISP, Warszawa.

[4] Pietrzyk-Reeves D. (2004) Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

[5] Sztompka P. (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa, SIW Znak, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

[1] Osiatyński W. (2004), Rzeczpospolita obywateli, Rosner i Wspólnicy, Warszawa.

[2] Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 1789.

[3] Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948.

[4] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2007.

[5] Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, 2003.

—  —

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (financial reporting)


Kierunek / specjalność - Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Rachunkowość, Majątek i kapitały podmiotów gospodarujących

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

6

V

III

2

ćwiczenia

6

V

III

Prowadzący: dr Joanna Zuchewicz

tel. 0757538263, 0757538254; budynek i nr pok. A 87Treści programowe:

Omówienie podstawowych elementów sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej: bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdań.

Zasady wyceny bilansowej składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem trwałej i przejściowej utraty wartości aktywów jednostki gospodarczej według krajowych standardów rachunkowości. Zasady ujęcia aktywów i pasywów jednostki w sprawozdaniu finansowym. Wpływ wyceny bilansowej na wynik finansowy podmiotu. Zasady ustalania przychodów i kosztów usług długoterminowych według uregulowań krajowych.

Metodyka przygotowywania informacji oraz podstawowych danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Procedury i tryb sporządzania sprawozdań finansowych.

Wymogi formalne sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów.

Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sprawozdawczości, według prawa bilansowego.

Kontrola poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych.

Wstępna analiza sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej: bilansu, rachunku zysków i strat.Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie kryteriów i zasad wyceny bilansowej aktywów i pasywów jednostki gospodarczej z uwzględnieniem wpływu wyceny na wynik finansowy firmy. Poznanie zasad sporządzania rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień

umiejętności: praktyczne sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich wstępna analiza

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń i wykładów: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


  1. Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.

  2. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R. Kabalski P. (2007), Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

  3. Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów MSR/MSSF, Difin, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

  1. Walińska E. (red.) (2008), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

  2. Gabrusewicz W. (2007), Sprawozdawczość finansowa, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań.

  3. Miesięcznik „Rachunkowość”.

—  —

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna