Kierunek: Ekonomia


STATYSTYKA OPISOWA (statistics)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona32/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

STATYSTYKA OPISOWA (statistics)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

III

II

5

ćwiczenia

10

III

II

laboratoria

10

III

II

Prowadzący: dr Zygmunt Bobowski, dr Agnieszka Panasiewicz, dr Bartosz Bartniczak,

tel. 0757538220, 0757538221; budynek i nr pok. H21, H29, H27Treści programowe:

Statystyka - pojęcia podstawowe. Jednostka i zbiorowość statystyczna, typy zbiorowości statystycznych. Istota cech statystycznych i ich klasyfikacja. Etapy badania statystycznego. Rodzaje badań statystycznych. Tabelaryczny i graficzny opis rozkładu empirycznego. Procedura budowy szeregów i tablic statystycznych. Typy szeregów statystycznych. Momenty statystyczne i ich klasyfikacja. Wykorzystanie momentów statystycznych w opisie zbiorowości statystycznych. Statystyczne parametry opisowe i ich klasyfikacja. Miary średnie klasyczne i pozycyjne, ich właściwości, sposoby ustalania. Miary zmienności i ich klasyfikacja. Pozycyjne miary zmienności (obszar zmienności, odchylenie ćwiartkowe). Wariancja - własności i sposoby ustalania. Odchylenie standardowe i przeciętne - własności, sposoby ustalania. Typowy obszar zmienności. Współczynnik zmienności. Miary skośności i ich klasyfikacja. Wykorzystanie współczynnika skośności i trzeciego momentu centralnego standaryzowanego do pomiaru skośności. Wykorzystanie miary kurtozy (czwartego momentu centralnego standaryzowanego) do badania skupienia wartości cechy wokół średniej. Badanie nierównomierności rozłożenia globalnego funduszu wartości cechy przy pomocy krzywej Lorentza i współczynnika koncentracji.

Istota i cel analizy współzależności zmiennych. Współzależność rzeczywista i pozorna. Rodzaje współzależności. Metody badania współzależności. Własności uniwersalnej miary zależności. Nieparametryczne (stochastyczne) miary współzależności. Parametryczne (korelacyjne) miary współzależności. Kryteria doboru miar współzależności.

Typy szeregów czasowych i cel analizy dynamiki. Klasyfikacja miar dynamiki. Różnicowe jednopodstawowe i łańcuchowe miary dynamiki (różnica absolutna, różnica względna) i ich własności. Ilorazowe jednopodstawowe i łańcuchowe miary dynamiki (indeksy indywidualne i agregatowe). Formuły standaryzacyjne indeksów agregatowych. Zależność Bortkiewicza. Metody wyznaczania tendencji rozwojowej (metoda odręczna, metoda oparta na średnich ruchomych i średnich podokresów, metoda analityczna). Badanie średniego tempa zmian. Istota i metody badania sezonowości zjawisk społeczno-gospodarczych. Sposoby wyznaczania wskaźników sezonowości.Metody dydaktyczne: materiał podzielony jest na dwie części: zajęcia realizowane w układzie tradycyjnym oraz zajęcia wykorzystania technik komputerowych/laboratoria (przede wszystkim programu Excel) na zajęciach realizowanych w pracowniach komputerowych.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: metody statystyczne, cel i możliwości ich stosowania,

umiejętności: zastosowanie metod statystycznych do badania zjawisk społeczno- gospodarczych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemno - ustna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz odpowiedzi ustnej.

Literatura podstawowa:

[1] Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw. PWE Warszawa 1997.

[2] Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. AE Wrocław 2006, wyd. 6 poprawione.

[3] Zielińska A., Sej-Kolasa M.: Excel w statystyce, materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004Literatura uzupełniająca:

[1] Sobczyk M., Statystyka. PWN Warszawa 2002.

[2] Zeliaś A.: Metody statystyczne, PWE Warszawa 2000.

[3] Lipiec–Zajchowska M (red): Statystyka, Wydawnictwo C.H.Beck , Warszawa 2003

—  —

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA (information technology)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: –

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

30

I

I

2

Prowadzący: dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Aneta Rybicka, dr inż. Tomasz Bartłomowicz, dr Bartłomiej Jefmański, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Justyna Wilk

tel. 0757538277, 0757538273, 0757538274, 0757538274, 0757538271, 0757538276, 0757538277; budynek i nr pok.: B28, B27, B26, B26, B11, B25, B28Treści programowe

Podstawy technik informatycznych (elementy architektury i funkcjonowania komputera; podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych; algorytmy i struktury danych; programowanie komputerów; języki programowania).

Użytkowanie komputerów (sprzęt komputerowy; oprogramowanie systemowe, narzędziowe i użytkowe).

Przetwarzanie tekstów (typografia komputerowa; zasady edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych; projektowanie i tworzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji).

Arkusze kalkulacyjne (analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym; struktura arkusza kalkulacyjnego; typy i struktury danych; wyrażenia, argumenty i operatory; funkcje standardowe).

Bazy danych (modele baz danych; zarządzanie danymi; zastosowania ekonomiczne baz danych).

Grafika menedżerska i prezentacyjna (podstawowe pojęcia; grafika rastrowa; grafika wektorowa; animacje komputerowe).

Usługi w sieciach informatycznych (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu; usługi dostępne w Internecie; programy eksploracyjne; projektowanie i programowanie stron WWW, języki HTML i PHP).Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych – sprzętu i oprogramowania

umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego, profesjonalny skład dokumentów tekstowych, korzystanie z baz danych, wykorzystanie grafiki w ekonomii, analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, zadania do samodzielnego wykonania

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie prac pisemnych oraz samodzielnie wykonanych zadań

Literatura podstawowa

[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.Literatura uzupełniająca

[1] Wrotek W., Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna. HELION, Gliwice 2006.

[2] Sikorski W., ECUK Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[3] Nowakowski Z., ECUK Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[4] Kopertowska M., ECUK Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[5] Kopertowska M., ECUK Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[6] Kopertowska M., ECUK Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[7] Kopertowska M., ECUK Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[8] Wojciechowski A., ECUK Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[9] Chwałowski R., Typografia typowej książki, HELION, Gliwice 2002.

[10] Wheeler S.G., Wheeler G.S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa 1998.

—  —


TEORIA I ANALIZA RYNKU (market theory and analysis)


Kierunek / specjalność: Ekonomia /Kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia , Statystyka opisowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

V

III

2

ćwiczenia

8

V

III

Prowadzący: dr Małgorzata Januszewska, dr Piotr Zawadzki

tel. 0757538318, 0757538305; budynek i nr pok.: C112, C5Treści programowe:

Istota rynku, jego zakres podmiotowy i przedmiotowy, elementy rynku i mechanizm rynkowy. System rynkowy i jego podsystemy.

Analiza rynku jej cele, przekroje i obszary badań. Przekrój decyzyjny i segmentacyjny rynku. Proces i etapy badań rynkowych. Rodzaje informacji rynkowej.

Badania tendencji rozwojowej. Analiza wahań sezonowych. Badanie cykli koniunkturalnych.

Analiza struktury przestrzennej rynku. Badania zasięgu rynków. Porządkowanie przestrzeni z wykorzystaniem metod taksonomicznych (taksonomia wrocławska, diagramu Czekanowskiego).

Badania współzależności zjawisk rynkowych, analiza proporcjonalności rozmieszczenia zjawisk rynkowych, analiza zmienności rozmieszczenia, analiza efektywności zmian terytorialnych.

Analiza pojemności i chłonności rynku.

Metody dydaktyczne: wykłady interaktywne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, studia przypadków, analiza wyników przykładowych badań.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań metod analizy rynku

umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie wyników badań

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: Ćwiczenia i wykłady ocenia się oddzielnie, a do indeksu wpisywana jest jedna ocena łączna. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie pisemnych prac kontrolnych z ćwiczeń i pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z wykładów. Ocena końcowa jest określona wg wagi 40% ćwiczenia i 60% wykłady.

Literatura podstawowa:

[1] Mruk H., (red.) (2003), Analiza rynku, PWE, Warszawa.

[2] Mynarski S. (red.) (1993), Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, Wydawnictwo AE, Kraków.

[3] Mynarski S. (1995), Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków.

[4] Kramer S. (red.) (1994), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa.

[5] Styś A. (red.) (1991), Analiza rynku ze wspomaganiem komputerowym, Wydawnictwo AE, Wrocław.Literatura uzupełniająca:

[1] Kowalewski G. (2005), Zarys metod mierzenia koniunktury, Wydawnictwo AE, Wrocław. .

[2] Lubiński M. (2004), Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

[3] Kowalczyk S. (2007), Zastosowania badań marketingowych, PWE, Warszawa.


—  —


ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (foreign sources of finance)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Rozliczenia finansowe w gospodarce

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

6

IV

II

3

ćwiczenia

6

IV

II

Prowadzący: dr Małgorzata Solarz

tel. 0757538261; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Pojęcie i klasyfikacja podstawowych zagranicznych źródeł finansowania. Wzrost ich znaczenia jako przejaw liberalizacji, deregulacji, koncentracji, globalizacji, internalizacji – procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

Zagraniczne źródła finansowania rozwoju państw, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje portfelowe, kredyty zagraniczne uzyskiwane z międzynarodowych instytucji finansowych. Skutki ekonomiczne napływu kapitału zagranicznego.

Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowania potrzeb przedsiębiorstwa powstających z związku z jego uczestnictwem w obrocie gospodarczym z zagranicą. Zasady obrotu dewizowego w Polsce, pojęcie waluty i kursu walutowego oraz ocena jego wpływu na opłacalność importu/eksportu. Istota rynku walutowego, rodzaje transakcji na międzynarodowym rynku walutowym. Sposoby finansowania transakcji w handlu zagranicznym, instrumenty finansowania krótkoterminowego jak kredyt eksportowy, kredyt wekslowy, akredytywa dokumentowa oraz formy specjalne finansowania transakcji zagranicznych, obejmujące factoring, forfaiting, leasing eksportowy.

Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych. Informacje podstawowe o programach operacyjnych UE na lata 2007-2013: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne i Programy Współpracy Terytorialnej. Organizacja systemu wykorzystania środków unijnych.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych zagranicznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw oraz rozwoju państw we współczesnej gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych dostępnych w latach 2007-2013;

umiejętności: efektywne rozwiązywanie problemów finansowych wynikających z udziału przedsiębiorstwa w obrocie zagranicznym, dokonanie właściwego wyboru zagranicznych źródeł finansowania firmy na każdym etapie jej rozwoju, rozpoznanie ryzyka występującego w transakcjach zagranicznych oraz możliwości zarządzania nim.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


 1. Bielawska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

 2. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007 – 2013, pod red. M. Burnat - Mikosz, M. Gwizdy, M. Kosewskiej – Kwaśny (2007), Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

 3. Uryga J., Magielski W., Bienias I. (2007), Środki unijne - klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, ODDK, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

[1] Bernaś B. (2006), Finanse międzynarodowe, Wyd. PWN, Warszawa.

[2] Najlepszy E. (2006), Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa.

—  —


ZARZĄDZANIE ( management)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

III

II

4

ćwiczenia
III

II

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Morawski, dr Maja Prudzienica

tel. 0757538226, 0757538232, 0757538303; budynek i nr pok. H15 i H7Treści programowe:

Zarządzanie – pojęcia podstawowe

Organizacja jako obiekt zarządzania. Elementy składowe: ludzie, technologie, procesy

Podstawowe koncepcje i metody zarządzania

Cele, funkcje i procesy zarządzania

Kryteria oceny sprawności działania

Proces decyzyjny w organizacji

Technologie informacyjne wspierające decyzje w zarządzaniu

Zarządzanie strategiczne: wizja, misja, strategie

Planowanie strategiczne i operacyjne

Cechy, rodzaje i przesłanki wyboru struktur organizacyjnych

Polityka kadrowa

Istota pracy kierowniczej: źródła władzy, style, role umiejętności kierownicze

Kulturowe uwarunkowania organizacji i zarządzania

Zarządzanie w kontekście zmian. Organizacja a otoczenie

Koncepcje i zasady kontrolowania

Organizacja pracy własnej

Metody dydaktyczne: wykład

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość terminologii stosowanej w naukach zarządzania, rozumienie podstawowych koncepcji, metod, zasad i prawidłowości organizacji i zarządzania, rozumienie powiązań i zależności między obszarami i funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjachumiejętności: stosowania terminologii nauk zarządzania, identyfikowanie, opis i analiza problemów z zakresu zarządzania oraz samodzielne i zespołowe tworzenie scenariuszy ich rozwiązywania, merytoryczne uzasadnienie wyboru odpowiednich koncepcji i metod zarządzania w konkretnych sytuacjach

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: zestaw pięciu pytań egzaminacyjnych, należy odpowiedzieć na co najmniej 50% pytań

Literatura podstawowa:

 1. Zarządzanie. Teoria i praktyka (2000), Pod red. A.K Koźmińskiego, W. Piotrowskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 2. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskie (2003),, Pod red. M. Przybyły Wydawnictwo AE, Wrocław.

 3. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.

 4. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

 5. Zarządzanie w turbulentnym otoczeniu (2005), Pod red. R. Krupskiego, PWE.

Literatura uzupełniająca:

 1. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.

 2. Morawski M.(2006), Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo AE, Wrocław.

 3. Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna