Kierunek: Ekonomia


APLIKACJE FUNDUSZY UE (applications of UE funds)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona4/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

APLIKACJE FUNDUSZY UE (applications of UE funds)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, Mikroekonomia, Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

9

VI

III

2

laboratoria

9

VI

III

Prowadzący: dr Marcin Brol, dr Sławomir Czetwertyński

tel. 0757538252, 0757538311 budynek i nr pok.: A82Treści programowe:

Celem zajęć jest przedstawienie procedur i metod pozyskiwania środków pomocowych w ramach Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych. W ich trakcie studenci przygotowują własne projekty przy pomocy programu Generator Wniosków. Tematyka zajęć: Fundusze Strukturalne, Programy Operacyjne (PO), Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Narodowa Strategia Spójności (NSS), priorytety i działania w ramach PO i RPO, metody opisu projektu, mierniki osiągnięcia celów projektu, koszty projektu, źródła finansowania, montaż finansowy i etapowanie prac, przygotowanie załączników.Metody dydaktyczne: wykład, laboratoria komputerowe.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie zagadnień związanych z Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej, zasady sporządzania wniosków i załączników do wniosków w ramach PO i RPO

umiejętności: wykorzystanie wiedzy i umiejętności do pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej, umiejętność obsługi programu Generator Wniosków

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


  1. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

  2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

  3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

  4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

  5. Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

  6. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 dla województwa dolnośląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2006.

—  —


BADANIA OPERACYJNE (operations research)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka opisowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

25

V

III

2

Prowadzący: dr Elżbieta Sobczak

tel. 0757538237; budynek i nr pok.: A36;Treści programowe:

Geneza, przedmiot i specyfika badań operacyjnych. Podstawy analizy procesów decyzyjnych. Etapy procesu decyzyjnego. Budowa modeli programowania liniowego. Wybrane zagadnienia programowania liniowego. Wybór optymalnej struktury asortymentowej produkcji. Zagadnienie diety lub dobór składu mieszanki. Podstawy teoretyczne rozwiązywania liniowych modeli decyzyjnych. Wyznaczanie rozwiązań liniowych modeli optymalizacyjnych metodą geometryczną. Badanie wrażliwości rozwiązania optymalnego na zmiany parametrów modelu. Wykorzystanie programu Excel (Solver) do rozwiązywania zadań programowania liniowego.Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań modeli decyzyjnych w ekonomii

umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli programowania liniowego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Trzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa.

[2] Kukuła K. (red.) (2004), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.

[3] Sikora W. (red.) (2008), Badania operacyjne, PWE, Warszawa.

[4] Lipiec-Zajchowska M.(red.) (2003), Badania operacyjne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

[5] Ignasiak E. (red.) (2001), Badania operacyjne, PWE, Warszawa.

[6] Trzaskalik T. (red.) (2000), Badania operacyjne z komputerem, Wyd. Absolwent, Łódź, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] Guzik B. (2002), Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe, Wydwnictwo AE, Poznań.

[2] Witkowska D. (2000), Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu: podstawy badań operacyjnych, Firma Księgarsko-Wydawnicza „Menadżer”, Łódź.

[3] Krawczyk S. (1996), Badania operacyjne dla menedżerów, Wydawnictwo AE, Wrocław.

—  —
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna