Kierunek: Ekonomia


BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU (budgeting in controlling)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona5/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU (budgeting in controlling)


Kierunek/specjalność: Ekonomia /Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

6

V

III

2

ćwiczenia

6

V

III

Prowadzący: dr hab. prof. UE Jacek Adamek,

tel. 0757538341; 0757538263; 0757538254; budynek i nr pok.: A91, A87Treści programowe:

Istota controllingu. Miejsce budżetowania w zadaniach controllingu jednostki gospodarczej. Budżet i budżetowanie – pojęcia, klasyfikacje, elementy. Budżetowanie a realizacja funkcji zarządzania. Procedury i metodyki budżetowania. Budżet wiodący i jego elementy – zasady sporządzania. Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych – analiza odchyleń (zasady pomiaru, źródła powstawania, interpretacja).Metody dydaktyczne: studium przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykład,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: rozpoznanie istoty i przebiegu procesów budżetowania działalności jednostki gospodarczej i ich wykorzystania w zarządzaniu .

umiejętności: praktyczne umiejętności dotyczące tworzenia budżetów i ich wykorzystania w procesie sterowania budżetowego podmiotem gospodarczym.

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

Nowak E. i Nita B. (red.) (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacje, procedury, zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer Business , Kraków.

Leszczyński Z. Wnuk T. (1999), Controlling, FRRwP, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P. (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, aspekty rachunkowo zarządcze, CeDeWu, Warszawa.

Nowak E. (red.) (2004), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.

—  —

DIAGNOSTYKA EKONOMICZNA GOSPODARKI LOKALNEJ (economic diagnostics of local economy)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Gospodarka lokalna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

V

III

4

ćwiczenia

27

V

III

Prowadzący: dr Dariusz Głuszczuk

tel. 0757538240; budynek i nr pok.: A39Treści programowe:

Rodowód diagnostyki. Diagnostyka ekonomiczna gospodarki lokalnej – aspekt definicyjny. Rodzaje i cele diagnoz ekonomicznych. Materiały źródłowe diagnostyki ekonomicznej gospodarki lokalnej. Diagnoza obiektywna (statystyczna). Cecha, stan obiektu, symptom i syndrom diagnostyczny. Etapy badań diagnostycznych. Warunki stawiania trafnych diagnoz. Zasady doboru symptomów do syndromu diagnostycznego (merytoryczne, formalne, statystyczne). Standaryzacja i ocena symptomów (metoda porównań). Prezentacja syndromu diagnostycznego (liczbowa, opisowa). Konstrukcja integralnego wskaźnika oceny (zalety, wady). Diagnoza subiektywna – techniki ankietowe. Rodzaje badań sondażowych (systematyczne, cykliczne, sporadyczne, wywiad osobisty, wywiad telefoniczny, kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia). Etapy badania opinii publicznej. Próba statystyczna (rzetelność próby, dokładność próby, poziom ufności, wariancja poglądów respondentów). Metody doboru próby statystycznej: nielosowe (wybór przypadkowy - według wygody, wybór celowy, wybór kwotowy, metoda kuli śnieżnej), losowe (losowanie proste, losowanie systematyczne, losowanie warstwowe, losowanie wielostopniowe). Liczebność próby nielosowej i losowej. Kwestionariusz (rodzaje ankiet, struktura arkusza pytań i odpowiedzi, zasady zadawania pytań, rodzaje pytań, słowne i liczbowe skale ocen). Analiza danych ankietowych: analiza skal liczbowych (średnia, rozstęp, odchylenie standardowe, mediana, modalna), analiza skal werbalnych (skalowanie przedziałowe i porządkowe, profilowanie, kodowanie). Wnioski analityczne i źródła ich błędów. Sprawozdanie z badań ankietowych – zasady sporządzania raportów i prezentacji. Badania ankietowe (sytuacja przedsiębiorstw i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w skali lokalnej; warunki bytowe lokalnej społeczności). Problem ograniczonej substytucyjności diagnozy obiektywnej i subiektywnej.Metody dydaktyczne: wykład, prace semestralne.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: proces dydaktyczny umożliwia studentowi zgromadzenie i przyswojenie wiedzy z zakresu procedur diagnostycznych, które służą ocenie stanu gospodarki lokalnej i jej selektywnie wybranych obszarów

umiejętności: identyfikacji i standaryzacji symptomów oraz diagnozowania sytuacji gospodarczej gminy, w tym z zastosowaniem technik ankietowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: projekty

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

Brol R. (red.) (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Wyd. AE, Wrocław.

Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE, Wrocław.

Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.

Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Hague P., Hague N., Morgan C. (2005), Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice.

Hill N., Alexander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Literatura uzupełniająca:


  1. Wersty B. (2000), Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno-metodyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław.

  2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski E., Wersty B. (2001), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław.

  3. Sawiński Z. (red.) (1992), Podręcznik socjologicznych badań ankietowych, Instytut Socjologii i Filozofii PAN, Warszawa.

  4. Mangione T. (1999), Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych, PWN, Warszawa.

  5. Ostasiewicz W. (red.) (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wyd. AE, Wrocław.

—  —

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna