Kierunek: Ekonomia


E-ADMINISTRACJA (e-goverment)Pobieranie 0.72 Mb.
Strona7/32
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

E-ADMINISTRACJA (e-goverment)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

9

V

III

2

laboratoria

9

V

III

Prowadzący: dr Beata Bal-Domańska, mgr Aneta Salus

tel. 0757538239; budynek i nr pok.: A38Treści programowe:

Podstawy prawne administracji elektronicznej (e-administracja) w Polsce. Dostępność e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego. Określenia, podstawy prawne i możliwości praktycznej realizacji dotyczące dokumentu elektronicznego, podpisu elektronicznego. Biuletyn Informacji Publicznej - BIP – podstawy prawne, struktura. Zintegrowana platforma usług administracji publicznej dla społeczeństwa informacyjnego – cele, struktura, praktyczne rozwiązania. System zarządzania elektronicznymi dokumentami i informacją w urzędzie administracji publicznej – cele, struktura, korzyści z wdrożenia. Elektroniczny urząd administracji samorządowej – e-urząd – założenia, struktura, praktyczne rozwiązania, korzyści z wdrożenia.Metody dydaktyczne: wykład wprowadzający w zakres treści przedmiotu, samodzielne pozyskiwanie z Internetu koniecznych materiałów i studiowanie zgodnie z podanym zakresem, wirtualne wizyty studialne w określonych urzędach i instytucjach publicznych, wykonanie praktycznych zadań w oparciu o wdrożone w pracowni komputerowej programy informatyczne: El-dok System, e-Urząd i Systemu DISTRICTUS - zgodnie z metodyką wykorzystania programów.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstaw teoretyczno-prawnych z zakresu społeczeństwa informacyjnego i e-government w Polsce.

umiejętności: samodzielnego pozyskiwania z Internetu koniecznych materiałów dotyczących podstawowej wiedzy z zakresu e-government w Polsce oraz podstaw stosowania programów informatycznych dotyczących systemów zarządzania elektronicznymi dokumentami i informacją w urzędzie administracji publicznej, a także elektronicznego urzędu administracji samorządowej typu e-urząd.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę .

Forma zaliczenia laboratorium: pisemna.

Warunki zaliczenia laboratorium: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Forma zaliczenia wykładu: pisemna.

Warunki zaliczenia wykładu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Butkiewicz M. (2006), Internet w instytucjach publicznych. Wyd. Dyfin. Warszawa.

[2] Źródła internetowe: m.in.: www.egov.pl, www.egov.edu.pl, www.mswia.gov.pl, www.miastawinternecie.pl, www.e-urząd.eu.pl, www.e-administracja.org.pl, http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap..

[3] Czasopisma: „Elektroniczna Administracja”, „E-mentor”.

—  —

EKONOMETRIA I (econometrics I)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / kierunkowy

Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka opisowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

V

III

5

ćwiczenia

10

V

III

laboratoria

10

V

III

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz

tel. 0757538285, 0757538279; budynek i nr pok.: B8, A84Treści programowe

Ekonometria – zagadnienia wstępne: historia ekonometrii; teorie ekonomii a modelowanie ekonometryczne; model, model ekonomiczny, model ekonometryczny; cele ekonometrii; elementy modelu ekonometrycznego; regresja I i II rodzaju; klasyfikacja modeli ekonometrycznych; etapy modelowania ekonometrycznego.

Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego: określenie zmiennej objaśnianej (dla modelu jednorównaniowego) lub zmiennych objaśnianych (dla modelu wielorównaniowego); ustalenie listy zmiennych objaśniających; przykład doboru zmiennych.

Metody wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego. Transformacja liniowa.

Klasyczny model regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej: założenia klasycznego modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej; metody estymacji (metoda najmniejszych kwadratów, metoda momentów); estymacja parametrów struktury stochastycznej (błędy średnie estymatorów i wariancja składnika losowego, przedziały ufności dla parametrów, analiza wariancji w modelu regresji prostej); interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej; predykcja w modelu regresji prostej; przykład.

Weryfikacja modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej: procedura weryfikacji statystycznej i merytorycznej (weryfikacja hipotez modelu ekonomicznego); procedura weryfikacji statystycznej – wybrane elementy: badanie normalności rozkładu składnika losowego, badanie istotności współczynników regresji.

Analiza szeregów czasowych.

Laboratoria komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania R pokazujące praktyczne aspekty modelowania ekonometrycznego dla zagadnień poruszanych na wykładzie i ćwiczeniach.Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, opracowanie projektów laboratoryjnych

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań modelowania ekonometrycznego w ekonomii

umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekonometrycznych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna, projekty.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej (ćwiczenia), wykonanych projektów (laboratoria) oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej. Uzyskanie z pracy co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa

[1] Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.

[2] Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

[3] Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław.

[4] Nowak E. (2002), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, WN PWN, Warszawa.

[5] Welfe A. (red.) (2003), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.

[6] R Development Core Team (2009), R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org.

Literatura uzupełniająca

[1] Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.

[2] Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

[3] Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.

[4] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa.

[5] Bartosiewicz S. (1989), Ekonometria, PWE, Warszawa.

—  —
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna